ՏՏ բառարան


 • A


Aboutմասին

About InfoZIP INFOZIP-ի մասին

About OpenOffice Բաց Օֆիսի մասին

About Setup սկզբնական հաստատման մասին

Above վերը նշված

Above/Below վեր/ներք

Absolute Record բացարձակ գրանցում

Absolute Value բացարձակ արժեք

Abstract: աբստրակտ

Accept ընդունում

Accept All ընդունել բոլորը

Accept Changes ընդունել փոփոխությունները

Accept or Discard ընդունել կամ հրաժարվել

Accept with ընդունել ինչ-որ բանով

Accepted ընդունված

Access denied մուտքի իրավունքը մերժված է

Account հաշիվ

Account name հաշվի անուն

Action գործողություն

Action discontinued գործողությունն ընդհատվել է

Action not supported գործողությունը չի համապատասխանում պահանջներին

Activate ակտիվացնել

Activate Document փաստաթուղթն ակտիվացնել

Activate Test Mode ակտիվացնել տեստային ռեժիմը

Active ակտիվ

Active Folders ակտիվ թղթապանակներ

Active Link ակտիվ կապ

Active Window ակտիվ պատուհան

Adabas Database ADABAS ծրագրավորման լեզվի տվյալների բազա

Adabas Installation ADABAS ծրագրավորման լեզվի ինստալյացիա (սահմանում)

Adapt ադապտացնել,հարմարեցնել

Adapt matrix area ադապտացնել մատրիցային մակերեսը

Adapt object size ադապտացնել օբյեկտի չափսը

Adapt Objects ադապտացնել օբյեկտները

Adapt row height հարմարեցնել տողի բարձրությունը

Add ավելացնել

Add All ավելացնել բոլորը

Add AutoFormat ավելացնել ավտոֆորմատավորում (ավտոձևաչափ)

Add Background ավելացնել ֆոն

Add Bookmark

Add characters ավելացնել պայմանանշաններ(տառեր)

Add Column ավելացնել սյունակ

Add Comment ավելացնել մեկնաբանություն

Add Entry ավելացնել մուտք

Add Field ավելացնել դաշտ

Add Folder Bookmark ավելացնել թղթապանակի

Add Graphics ավելացնել գրաֆիկներ

Add legend ավելացնել

Add Link ավելացնել կապ

Add Print Range ավելացնել տպագրության ընդգրկույթ(շարք)

Add Table ավելացնել աղյուսակ

Add tables ավելացնել աղյուսակներ

Add Unknown Words ավելացնել անծանոթ բառեր

Add Watch ավելացնել ժամ

Add/remove users ավելացնել/հեռացնել օգտագործողներին(օգտվողներին)

Add-In ներառել

Adding new newsgroups ավելացնել նոր լրագրախմբեր

Add-Ins ներառումներ

Addition + հավելում,լրացում

Additional fonts լրացուցիչ տառեր

Additional formats լրացուցիչ ձևաչափեր

Additional info լրացուցիչ ինֆո

Additional information լրացուցիչ ինֆորմացիա

Additional scale factor լրացուցիչ մասշտաբային գործոն

Additional Styles լրացուցիչ ոճեր

Additional\nInformation լրացուցիչ/ինֆորմացիա

Additonal Information լրացուցիչ ինֆորմացիա

Address հասցե

Address Book հասցեյագիրք

Address Book on/off հասցեյագիրք միացում/անջատում

Address field հասցեյադաշտ

Addressee հասցեատեր

Addressee data հասցեատիրոջ տվյալները

Addresses հասցեներ

Adjust column width հարմարեցնել սյան լայնությունը

Adjust columns proportionally սյուները հարմարեցնել համաչափորեն

Adjust Scale հարմարեցնել մասշտաբը

Adjust to contour հարմարեցնել ուրվագծին

Administration ադմինիստրացիա

Administrator ադմինիստրատոր,կառավարիչ

Advanced Filter առաջադեմ(բարդացված) զտիչ

After հետո

after հետո

After completion ավարտից հետո

After current sheet ընթացիկ էջից(թերթից) հետո

After deleting հեռացումից հետո

After insert ներդրումից հետո

After inserting AutoText ավտո տեքստի ներդրումից հետո

After record change գրանցման փոփոխումից հետո

After resetting

After update ուղղումից,փոփոխումից հետո

agenda խնդրի լուծման պլան

Agenda title խնդրի լուծման պլանի վերնագիր

Agenda topic խնդրի լուծման պլանի թեմա

Agents գործակալներ

Alias name այլ անուն

Align %O տողաշտկում,հավասար գծով շարում 0%

Align Bottom տողաշտկման հիմք

Align bottom տողաշտկման հիմք

Align Center տողաշտկման կենտրոն

Align Center Horizontally կենտրոնը տողաշտկել հորզոնականորեն

Align Center Vertically կենտրոնը տողաշտկել ուղղահայաց կերպով

Align centered հավասար գծով կենտրոնացված

align data source տողաշտկման տվյալների աղբյուր

Align dots down կետերը հավասար գծով շարել ներքևում

Align Left տողաշտկել ձախ կողմում

Align left տողաշտկել ձախ կողմում

Align middle տողաշտկել մեջտեղում

Align Right տողաշտկել աջ կողմում

Align right տողաշտկել աջ կողմում

Align to bottom տողաշտկել մինչև հիմք

Align to Grid շտկել ցանցը

Align to grid շտկել ցանցը

Align to top տողաշտկել մինչև վերին մաս

Align Top տողաշտկել վերին մասը

Align Vertical Center տողաշտկել ուղղահայաց կենտրոնը

Alignment տողաշտկում

All բոլորը

All Axes բոլոր առանցքները

All Axis Grids բոլոր առանցքային

All caps բոլոր

All Certificates բոլոր վկայակաները

All Charts բոլոր դիագրամները,աղյուսակները

All Documents բոլոր փաստաթղթերը

All Fields բոլոր դաշտերը

All files բոլոր ֆայլերը

All Folders բոլոր թղթապանակները

All groups բոլոր խմբերը

All Indexes բոլոր ինդեքսները

All languages բոլոր լեզուները

All levels բոլոր մակարդակները

All Messages բոլոր հաղորդակցությունները

All properties բոլոր հատկությունները

All slides բոլոր

All Styles բոլոր ոճերը

All Titles բոլոր վերնագրերը

All to [%] բոլորը մինչև [%]

All values բոլոր արժեքները

Allow թույլ տալ

Allow additions թույլ տալ լրացումներ

Allow blanks թույլ տալ բլանկեր

Allow Effects թույլ տալ էֆեկտներ

Allow Interaction թույլ տալ փոխազդեցություն

Allow modifications թույլ տալ փոփոխություններ

Allow quick editing թույլ տալ արագ խմբագրում

Along a Curve երկարացնել կոր գիծ

Alphabetic Presentation Forms այբենական կարգով ներկայացման ձևեր

Alphabetical delimiter այբենական սահմանագիծ

Alphabetical Index այբենական ինդեքս

alphanumeric այբբենաթվանշանային պայմանանշաններ

Already completed արդեն ավարտված

Alter structure այլընտրանքային կառուցվածք

Alterations վերափոխումներ,փոփոխումներ

alternating այլընտրանքային,փոփոխական

Alternative (Text only) փոփոխական (միայն տեքստ)

Alternative display փոփոխական դիսփլեյ

Alternative entry փոփոխական մուտք

Alternative Text փոփոխական տեքստ

Always միշտ

Always execute միշտ կատարել

Always Replace միշտ փոխարինել

Ambient light շրջապատող լույս

Amount գումար,քանակ

Analyze SQL command վերլուծել կառուցվածքավորային հարցումների լեզվի (SQL) հրամանը

Anchor խարիսխ

Anchor to Character խարիսխ պայմանանշանին

Anchor To Frame խարիսխ կադրին

Anchor To Page խարիսխ էջին

Anchor To Paragraph խարիսխ պարբերությանը

Anchor<->Text խարիսխ<->տեքստ

Anchoring խարսխի գցում

AND եվ

and then եվ հետո,եվ ապա

Angle անկյուն

Angled Connector Line անկյունային միացնող սարքի գիծ

Angled Line անկյունային գիծ

Animation կենդանացում

Animation Effects կենդանացման էֆեկտներ

Animation group կենդանացման խումբ

Animation order կենդանացման պատվեր,կարգ

Animation parameters կենդանացման պարամետրեր

Animations կենդանացումներ,անիմացիաներ

Animations allowed կենդանացումները թույլատրելի են

Annotation ծանոթագրություն,անոտացիա

Anonymous user անանուն օգտվող

ANSI Text ANSI տեքստ

Antigua and Barbuda Անտիգուա եվ Բարբուդա

Any record ցանկացած գրառում

Appear հայտնվել

Append ավելացնել,կցել

Append Libraries ավելացնել գրադարաններ

Append sheet ավելացնել թերթ

Append space ավելացնել տարածություն

Application դիմում

Applied կիրառական

Applied Paragraph Styles կիրառական պարբերության ոճեր

Applied Styles կիրառական ոճեր

Apply կիրառել

Apply 3D favorite կիրառել 3D

Apply attributes կիրառել հատկություններ

Apply AutoFormat Options կիրառել ավտոֆորմատավորման օպցիաներ

Apply border կիրառել սահմանը

Apply Cell Style կիրառել բջջային ոճը

Apply Columns կիրառել սյունակներ

Apply field format կիրառել դաշտային ձևավորում

Apply Filter կիրառել զտիչ

Apply frame style կիրառել կադրային ոճ

Apply Names կիրառել անուններ

Apply Page Style կիրառել էջային ոճ

Apply presentation layout կիրառել ներկայացման պլան,նախագիծ

Apply replacement table կիրառել փոխարինման աղյուսակ

Apply Style կիրառել ձև

Apply Styles կիրառել ձևեր

Apply table attributes կիրառել աղյուսակային հատկություններ

Apply to վերաբերել

Apply user data կիրառել օգտվողի տվյակները

Approved վավերացված,ցուցաբերված

April ապրիլ

Arabic Extended ընդլայնված արաբերեն

Arabic Presentation Forms-A արաբերենի ներկայացման ձևեր-A

Arabic Presentation Forms-B արաբերենի ներկայացման ձևեր-B

Arc աղեղ

Archive file արխիվային ֆայլ

Area տարածություն,մակերես

Area attributes տարածական հատկություններ

Area type տարածական

Areas տարածություններ

AREAS տարածություններ

Argentina Արգենտինա

Arguments փաստարկներ

Armenia Հայաստան

Armenian հայերեն

Arrange դասավորել,կարգավորել

Arrange Horizontally դասավորել հորիզոնական ձևով

Arrange Icons դասավորել նիշերը

Arrange Object դասավորել օբյեկտը

Arrange order դասավորել կարգը

Arrange Vertically դասավորել ուղղահայաց ձևով

Arrange Windows դասավորել պատուհանները

Arrange Windows Horizontal պատուհանները դասավորել հորիզոնական ձևով

Arrange Windows Vertical պատուհանները դասավորել ուղղահայաց ձևով

Arrangement կարգավորում

Array զանգված

Array already dimensioned զանգվածն արդեն չափված է

array_x x զանգված

array_y y զանգված

Arrow սլաք

Arrow concave

Arrow Style սլաքային ձև

Arrow styles սլաքային ձևեր

Arrowheads սեպաձև շարքեր (նետի սույր ծայրեր)

Arrows սլաքներ

Article հոդված

Artificial Turf արհեստական ճիմահող,տորֆ

As որպես,ինչպես

As Button որպես սևեռակ

As character որպես պայմանանշան

As Character որպես պայմանանշան

As icon որպես նիշ

As Link որպես կապ

As mail content որպես փոստային պարունակություն

As Metafile որպես մետաֆայլ

as number որպես թիվ

as object որպես օբյեկտ

As outbox settings որպես

As Page Style որպես էջային ձև

as percentage որպես տոկոս

As picture որպես նկար

As Table View որպես աղյուսակային ներկայացում

As Text որպես տեքստ

As text որպես տեքստ

Ascending բարձրացում

ASCII Filter Options ամերիկյան ստանդարտ կոդ տեղեկատվության փոխանակման համար ֆիլտրի օպցիաներ

Assign վերագրել,նշանակել

Assign background page վերագրել ֆոնի էջ

Assign columns վերագրել սյունակներ

Assign Database վերագրել տվյալների բազա

Assign events վերագրել պատահույթ

Assign ID վերագրել ID

Assign Macro վերագրել մակրոհրաման

Assign Names վերագրել անուններ

Assign Styles վերագրել ձևեր

Assignment վերագրում,նշանակում

at մոտ

at bottom նեքևում

At Least համենայն դեպս,բոլոր դեպքերում

At the beginning սկզբում

At the end վեջում

at the left ձախ կողմում

at the right աջ կողմում

at top վերևում

Attach ամրացնել

Attach data ամրացնել տվյալներ

Attach file ամրացնել ֆայլ

Attach File ամրացնել ֆայլ

Attachment ամրացում

Attachments ամրացումներ

Attributes հատկություններ

Attributes/Lines հատկություններ/գծեր

Audio file աուդիո ֆայլ

Aug օգոստոս

Austrian Schilling ավստրիական շիլինգ

Authentify as administrator վավերացնել որպես ադմինիստրատոր

Author հեղինակ

Author(s) հեղինակներ

Auto ինքնա- , ավտո -

Auto line length

Auto reload every տվյալների ավտոբեռնման

AutoAbstract to Presentation ավտոաբստրակտ մինչև ներկայացում

AutoAlign ավտոտողաշտկում

AutoArrange ավտոմատ դասակարգում

AutoBrowse ավտոմատ թերթում,դիտում

AutoCalculate ավտոմատ հաշվել

AutoCalculation On/Off ավտոմատ հաշվում միացում/անջատում

AutoCapitalize entries ավտոմատ կապիտալիզացիայի ենթարկված մուտքեր

AutoContour ավտոմատ ուրվագիծ

AutoCorrect ավտոմատ ողղում

AutoCorrect Configuration ավտոմատ ուղղման փոխդասավորություն

AutoCorrect/AutoFormat ավտոմատ ուղղում/ավտոֆորմատավորում

AutoFill ավտոֆայլ

AutoFilter ավտոզտիչ

AutoFilter not possible ավտոզտիչը հնարավոր չէ

AutoFit ավտոմատ հարմարեցում

AutoFit frame height ավտոմատ հարմարեցման կադրի բարձրություն

AutoFit frame width ավտոմատ հարմարեցման կադրի լայնություն

AutoFit height ավտոմատ հարմարեցման բարձրություն

AutoFit width ավտոմատ հարմարեցման լայնություն

AutoFormat ավտոֆորմատավորում

AutoFormat Chart ավտոֆորմատավորման դիագրամ

AutoFormat Configuration ավտոֆարմատավորման փոխդասավորություն

AutoFormat Table ավտոֆորմատավորման աղյուսակ

AutoHeight ավտոմատ բարձրություն

AutoHorizontal ավտոհորիզոնական

AutoInclude ավտոներառում

AutoIncrement ավտոմատ ավելացում

AutoInput ավտոներածում

AutoInput On/Off ավտոներածում միացում/անջատում

AutoLoad ավտոբեռնում

AutoMail ավտոմատ փոստ

Automatic ավտոմատ

Automatic (random) ավտոմատ (պատահական)

Automatic *bold* ավտոմատ *թավ*

Automatic _underline_ ավտոմատ _ընդգծում_

Automatic control focus ավտոմատ կառավարման կիզակետ,ֆոկուս

Automatic hyphenation ավտոմատ զոդագծում

Automatic Row Break ավտոմատ տողի ընդհատում

Automatic Sort ավտոմատ տեսակավորում

Automatic word completion ավտոմատ բառային ավարտում

Automatically ավտոմատ կերպով

Automatically saved version ավտոմատ կերպով պահված վարկած

AutoNumbering ավտոհամարակալում

AutoOutline ավտոտեքստային փաստաթղթի կառուցվածք,ցանկ

AutoPilot ավտոպիլոտ,կարգավորիչ

AutoPilot Agenda ավտոպիլոտ խնդրի լուծման պլան

AutoPilot Fax ավտոպիլոտ ֆաքս

AutoPilot Forms ավտոպիլոտ ձևեր

AutoPilot Group Element ավտոպիլոտ խմբային տարր

AutoPilot Internet Setup ավտոպիլոտ ինտերնետային տեղակայում,սկզբանական հաստատում

AutoPilot Letter ավտոպիլոտ նամակ

AutoPilot Memo ավտոպիլոտ մեմո

AutoPilot Menu ավտոպիլոտ մենյու

AutoPilot Presentation ավտոպիլոտ ներկայացում

AutoPilot Query ավտոպիլոտ հարցում

AutoPilot Report ավտոպիլոտ հաշվետվություն,հաղորդում

AutoPilot Table ավտոպիլոտ աղյուսակ

AutoPilot Table Element ավտոպիլոտ աղյուսակի տարր

AutoPilot Web Page ավտոպիլատ Web էջ

AutoPilot: Agenda ավտոպիլոտ : խնդրի լուծման պլան

AutoPilot: Fax ավտոպիլոտ : ֆաքս

AutoPilot: Functions ավտոպիլոտ : ֆունկցիաներ

AutoPilot: Letter ավտոպիլոտ : նամակ

AutoPilot: Memo ավտոպիլոտ : մեմո

AutoPilot: Presentation ավտոպիլոտ : ներկայացում

AutoPilots ավտոպիլոտներ

AutoPilots on/off ավտոպիլոտներ միացում/անջատում

AutoRefresh ավտոնորացում

AutoReload ավտոբեռնում

AutoSave ավտոմատ պահում

AutoShape Adjustment ավտոմատ ուրվագծի,ձևի կանոնավորում

AutoSize Text ավտոչափսային տեքստ

AutoSpellcheck ավտոմատ ուղղագրության ստուգում

AutoSpellcheck on/off ավտոմատ ողղագրության ստուգում միացում/անջատում

AutoStart ավտոսկիզբ

AutoSwitch ավտոմիացում

AutoText ավտոտեքստ

AutoText - Group ավտոտոեքստ - խումբ

AutoText - Section ավտոտեքստ - հատվածամաս,բաժին

AutoText directory ավտոտեքստային գրացուցակ

AutoTransition ավտոմատ անցնում

AutoType recognition ավտոտիպ ճանաչում

AutoUpdate ավտոուղղում

AutoUpdate Display ավտոուղղման դիսփլեյ

AutoUpdate Traces ավտոուղղման գծեր

AutoValue ավտոարժեք

AutoVertical ավտոուղղահայաց

AutoWidth ավտոմատ լայնություն

Available Databases առկա,մատչելի տվյալների բազաներ

Available disk space առկա,մատչելի դիսկի տարածություն

Average միջին

average value line միջին արժեքի գիծ

Axes առանցք

AxesTitle On/Off առանցքի անվանում միացում/անջատում

Axial առանցքի

Axial light red/white առանցքի լույս կարմիր/սպիտակ

Axis առանցք

Axis labels on/off առանցքի տարբերանիշ միացում/անջատում

Axis marks առանցքի նշաններ

Axis rotation առանցքի պտույտ

Axis titles առանցքի անվանումներ

Axis titles on/off առանցքի անվանումներ միացում/անջատում • B


Back ետ

Back One մեկ քայլ ետ

Back side ետին կողմ

Back to message վերադառնալ հաղորդակցությանը

Background ֆոն

Background Color ֆոնային գույն

Background color ֆոնային գույն

Background fill ֆոնի լրացում,լցում

Background objects ֆոնի օբյեկտներ

Background Pattern ֆոնային նմուշ

Background transparency ֆոնային թափանցիկություն

Background view ֆոնային պատկեր

Backgrounds ֆոներ

Backspace վերադարձ մեկ դիրքի տեքստը ներածելիս

Backup Copies պահուստավորման պատճեններ

Backup copy պահուստավորման պատճեն

Backup file պատճենների պահպանման ֆայլ

Backup file information պահուստավորման ֆայլային ինֆորմացիա

Backward ետ,դեպի ետ

Backwards ետ,դեպի ետ

Balance columns հավասարեցնել սյունակները

Bar Width գծի լայնություն

Barbados Բարբադոս

Bars գծեր

BASE հիմք

Base format բազային ֆորմատ

Base in Middle միջանկյալ բազա

Base line հիմքի գիծ

Base line centered հիմքի գծի կենտրոնացում

Base size հիմքի չափս

Based on հիմնցած

BASIC Բեյսիկ լեզու

Basic Arabic բեյսիկ արաբերեն

BASIC Dialog բեյսիկ եկխոսություն

Basic Georgian բեյսիկ վրացերեն

Basic Greek բեյսիկ հունարեն

Basic Hebrew բեյսիկ եբրայերեն

Basic IDE բեյսիկ ինտեգրացված միջակայք

BASIC Initialization բեյսիկ լեզվի սկզբնականացում

Basic Latin բեյսիկ լատիներեն

BASIC Macros բեյսիկ լեզվի մակրոս

BASIC Module բեյսիկ լեզվի մոդուլ

BASIC runtime error բեյսիկ լեզվի կատարման ժամանակ ի հայտ եկող սխալ

BASIC syntax error բեյսիկ լեզվի շարահյուսական սխալ

Batch file տեքստային ֆայլ

BCC հիմնական բաղադրամասեր

Before առաջ,նախորոք

Before commencing նախքան սկսելը

Before current sheet ընթացիկ էջից(թերթից) առաջ

Before deletion նախքան հեռացնելը

Before insert նախքան ներդնելը

Before inserting AutoText նախքան ավտոտեքստի ներդնելը

Before record change գրանցման փոփոխումից առաջ

Before submitting նախքան նշելը,ներկայացնելը

Before update ուղղումից առաջ

Begin horizontal սկսել հորիզոնական ձևով

Begin vertical սկսել ուղղահայաց ձևով

Behavior ռեժիմ

Behind Object օբյեկտի ետևում

Below ներքևում

below ներքևում

Below reference edge տեղափոխման եզրի տակ

below the line գծի տակ

Best viewed with ինչ-որ բանով լավ նեկայացված

between միջև

Bibliography բիբլիոգրաֆիա,մատենագիտություն

Bibliography Database բիբլիոգրաֆիական տվյալների բազա

Bibliography Entry բիբլիոգրաֆիայի մուտք

Bibliography entry բիբլիոգրաֆիայի մուտք

Bibliography Heading բիբլիոգրաֆիայի վերնագիր

Binary երկուական

Binary file երկուական ֆայլ

Binary operator expected երկուական գործողություն է սպասվում

Bitmap բիթային պատկեր,բիթային քարտ

Bitmap object բիթային պատկերի օբյեկտ

Bitmap patterns բիթային պատկերի նմուշներ

Bitmap Patterns բիթային պատկերի նմուշներ

Bitmap scaling բիթային պատկերի մասշտաբավորում

Bitmaps բիթային պատկերներ

Black սև

Black 45 degrees 45 աստիճան սև

Black and white սև և սպիտակ

Black and White սև և սպիտակ

Black Italic սև շեղագիր

Black White սև սպիտակ

Black/White սև/սպիտակ

Blank բլանկ

Blank graphic object դատարկ գրաֆիկական օբյեկտ

Blank graphic objects դատարկ գրաֆիկական օբյեկտներ

blank group object դատարկ խմբային օբյեկտ

Blank group objects դատարկ խմբային օբյեկտներ

Blank lines բլանկի գծեր

Blank linked graphic բլանկի կապակցված գրաֆիկա

Blank linked graphics բլանկի կապակցված գրաֆիկներ

blank page դատարկ էջ

Blank Slide բլանկի

Blank template բլանկի ձևանմուշ

Blind Copy անընթեռնելի պատճեն

Blind copy անընթեռնելի պատճեն

Blind Copy to անընթեռնելի պատճեն

Blink առկայծել

Blinking առկայծում

Block Elements բլոկային տարրեր

Blue կապույտ

Blue gray կապույտ գորշ, կիսատոն կապույտ

Bold թավ

Bold (thickness) թավ(խտություն)

Bold Font թավ տառ

Bold Italic թավ շեղագիր

bold off թավ գրի անջատում

bold on թավ գրի միացում


Bold strikethrough թավ գրի ամբողջությամբ ջնջում

Bolivia Բոլիվիա

Book գիրք

Book excerpt գրքի հատված

Book title գրքի վերնագիր

Bookmark նշել

Bookmark file նշել ֆայլը

Bookmark folder նշել թղթապանակը

Bookmark Menu նշել մենյուն

Bookmark path նշել մուտքի իրավունքի ուղին

Bookmark subscription նշել սուբինդեքսը,ենթատողային ինդեքսը

Bookmarks նշումներ

Boolean AND բուլյան,տրամաբանական և

Boolean And բուլյան,տրամաբանական և

Boolean NOT ոչ տրամաբանական

Boolean Not ոչ տրամաբանական

Boolean Or տրամաբանական կամ

Boolean OR տրամաբանական կամ

Boolean Value տրամաբանական արժեք

Boolean Xor տրամաբանական ԿԱՄ - ը բացառող,անհամարժեքություն,

Border սահման

Border / Background սահման,եզր/ֆոն

Border Color եզրային գույն

Border Style եզրային ձև

Borders եզրեր,սահմաններ

Bosnia and Herzegowina Բոսնիա և Հերցեգովինա

Bottom ներքև

bottom ներքև

Bottom Left հիմքից ձախ

Bottom of baseline հիմնագծի հատակ

Bottom of character պայմանանշանի հիմք

Bottom of line գծի հիմք

Bottom Right հիմքից աջ

Bottom to Top ներքևից վերև

Bound column սահմանային սյունակ

Box Drawing նկարչական տուփ

Braces կապեր,մեծ փակագծեր

Braces (scalable) կապեր,մեծ փակագծեր(մասշտաբային)

Braces bottom (scalable) մեծ փակագծերը ներքևում(մասշտաբային)

Braces top (scalable) մեծ փակագծերը վերևում(մասշտաբային)

Brackets փակագծեր

Brand դրոշմ

Break ընդհատել

Break Link կապն ընդհատել

Breakpoint ընդհատող կետ

Breakpoint On/Off ընդհատող կետ միացնել/անջատել

Breakpoints ընդհատող կետեր

Breaks ընդհատումներ

Breve պայմանական նշան,նշում,նիշ

Brightness լուսավորություն

Brightness / Contrast լուսավորություն/կոնտրաստ

Brightness and contrast լուսավորություն և կոնտրաստ

Brightness Contrast լուսավորություն կոնտրաստ

Brightness/Contrast լուսավորություն/կոնտրաստ

Bring along взять с собой

Bring Forward առաջ բերել

Bring To Front առաջ բերել

Bring to Front առաջ բերել

Brochure բրոշյուր

Brochures բրոշյուրներ

broken line ընդհատված գիծ

Brown շագանակագույն,դարչնագույն

Browse դիտել(դիտելով ընթերցել),թերթել

Browse Backward ետ թերթել

Browse Forward առաջ թերթել

Browser բրաուզեր,տեսաբան

Browser identification բրաուզերի նույնականացում

Browser Options բրաուզերի օպցիաներ

Brush խոզանակ

B-Spline B - սպլայն

B-Spline with Symbols սիմվոլներով B - սպլայն

Bullet գնդիկ

Bullet Symbols գնդային սիմվոլներ

Bullets գնդիկներ

Bullets and Numberings գնդիներ և համարակալումներ

Bullets on/off գնդիկներ միացնել/անջատել

Bullets replaced փոխարինված գնդեր

Business բիզնես

Business data բիզնես տվյալներ

Business letter բիզնես նամակ

Busy զբաղված

Button սևեռակ(կոճգամ)

Button type կոճգամաձև

Buttons սևեռակներ

BW Preview BW նախնական դիտում

by կողմից

By կողմից

By author հեղինակի կողմից

Byte բայթ

Bytes բայթեր


 • C


Cache կեշ,կեշ-հիշողություն

Calculate հաշվել,հաշվարկել

Calculate Selection հաշվել ընտրված տարրը

Calculate subtotals for հաշվել ենթահաշիվները (համար)

Calculate Table հաշվել աղյուսակ

Calculates the covariance. հաշվել անհամաձայնություննները,փոփոխությունները

calculating հաշվում,հաշվելով

Calculation հաշվում,հաշվարկում

Calculation template group հաշվարկման տրաֆարետային(ձևանմուշային) խումբ

Calendar օրացույց,ցուցակագրում

Calendar URL URL օրացույց

Call Database Manager կանչել տվյալների կառավարչին

Call Stack կանչել ստեկ

Callout կանչել

Callout attributes կանչել հատկությունները

Callout type կանչման տիպ

Callouts կանչեր

Calls կանչեր,դիմումներ

Camera լուսանկարչական ապարատ

Camera position լուսանկարչական ապարատի դիրք

Canadan Aboriginal Syllables կանադական հիմնական վանկեր

Cancel վերացնել,հրաժարվել գործողությունը կատարելուց

cancel վերացնել,հրաժարվել գործողությունը կատարելուց

Cancel Autopilot վերացնել ավտոպիլոտը

Canceled by user օգտվողի կողմից վերացված,հրաժարված

Cannot open document. չի կարող բացել փաստաթուղթը

Cannot sort selection չի կարող տեսակավորել ընտրված տարրը

Cannot transfer data չի կարող տեղափոխել տվյալնները

Can't open directory չի կարող բացել կատալոգը(գրացուցակ)

Can't open file չի կարող բացել ֆայլը

Can't Redo չի կարող կրկին կատարել

Can't Restore չի կարող վերականգնել

Can't Revoke չի կարող վերացնել,ոչնչացնել

Can't Undo չի կարող գործողությունը վերացնել( չեղյյալ համարել )

Capital Roman մեծատառ տպատառ

Capital words մեծատառ բառեր

Capitalization error կապիտալիզացիայի սխալ

Capitals մեծատառեր

Caps տարողություն,տարողունակություն

Caption վերադիր

Caption Characters վերադրի պայմանանշաններ

Caption Text վերադրի տեքստ

Captions վերադիրներ

Cascade կասկադ

Cascade Windows բազմաքայլ պատուհաններ

Case match ռեգիստրացիայի համընկնում

Case sensitive ռեգիստրացիայի ճշգրտություն

Catalog գրացուցակ

Categories բաժինններ

Category բաժին,կատեգորիա,դաս

Category and Number բաժին և թիվ

Catenate կապել

CC ստուգում,կոդ

CDE-Calendar-File CDE - օրացույց- ֆայլ

CD-ROM drive CD-ROM սկավառակասարք

CEILING առավելագույն,վերջնակետային

Cell բջիջ

Cell Attributes բջջային հատկություններ

Cell Contents բջջային պարունակություն

Cell pop-up menu բջջային հայտնվող մենյու

Cell Protection բջջի պաշտպանում

Cell Style բջջային ձև

Cell Styles բջջային ձևեր

Cell value is բջջի արժեքն է

Cells բջիջներ

Center կենտրոն

Center %O կենտրոն 0 %

Center Area կենտրոնական տարածք

Center arrowend կենտրոնական

Center arrowhead կենտրոնական սլաք

Center dots կենտրոնական կետեր

Center Horizontal հորիզոնական կենտրոն

Center of baseline հիմնագծի կենտրոն

Center of character պայմանանշանի կենտրոն

Center of line գծի կենտրոն

Center X X կենտրոն

Center Y Y կենտրոն

centered կենտրոնացված

Centered կենտրոնացված

Centered horizontally հորիզոնական կենտրոնացված

Centered vertically ուղղահայաց կենտրոնացված

Centimeter սանտիմետր

Central African Republic կենտրոնական աֆրիկյան հանրապետություն

Certificate Issuer վկայականի թողարկում,խնդիր

Change %O փոխել 0%

Change Anchor փոխել խարիսխը

Change Database փոխել տվյալների բազան

Change Database Range փոխել տվյալների բազայի շարքը

Change Font փոխել տառը

Change mode փոխել ռեժիմը

Change name փոխել անունը

Change page number փոխել էջի համարը

Change password փոխել գաղտնագիրը

Change Password փոխել գաղտնագիրը

Change password protection փոխել գաղտնագրի պաշտպանումը

Change Position փոխել դիրքը,տեղադրությունը

Change Scale փոխել մասշտաբը

Change slides manually պատկերները փոխել ձեռքով

Changed attribute փոխված հատկություն

Changed contents փոխված պարունակություններ

Changed to փոխված դեպի

Changes փոփոխություններ

Changes discovered փոփոխությունները հայտնաբերված են

Changes rejected փոփոխությունները մերժված են

Channel subscription կապուղղու բաժանորդագրություն

Chapter բաժին,գլուխ,թեմա,նյութ

Chapter entry նյութի մուտք

Chapter info նյութի ինֆո

Chapter name նյութի անուն

Chapter no. բաժնի,գլխի համարը

Chapter number բաժնի համարը

Chapter Styles նյութի ձևեր

Chapters բաժիններ,գլուխներ,թեմաներ,նյութեր

CHAR պայմանանշան

Character պայմանանշան

Character background պայմանանշանի ֆոն

Character set պայմանանշանի տեղադրում,վերագրում

Character set color տառի գունային տեղադրում

Character Style տառի ձև

Character Styles տառի ձևեր

Characters տառեր,պայմանանշաններ

Charcoal sketch նկարի ուրվագիծ,էսքիզ,2) ածխամատիտ

Charcoal Sketch նկարի ուրվագիծ,էսքիզ,2) ածխամատիտ

Chart դիագրամ,աղյուսակ

Chart Area դիագրամայի շրջան

Chart Bar քառակող դիագրամ,գծային դիագրամ

Chart colors դիագրամային գույներ

Chart Data դիագրամային տվյալներ

Chart Data դիագրամային տվյալներ

Chart mode դիագրամային ռեժիմ

Chart objects դիագրամային օբյեկտներ

Chart Options դիագրամային օպցիաներ

Chart title դիագրամի անվանում

Chart Title դիագրամի անվանում

Chart Type դիագրամի տիպ

Chart Wall դիագրամի պատ

Charts դիագրամներ

Check ստուգում

Check Box վերահսկիչ (ստուգիչ) դաշտ

Check special regions ստուգեք հատուկ շրջանները

Check spelling ուղղագրության ստուգում

Check your entries ստուգեք ձեր մուտքերը

Checkered աղյուսակավոր,վանդակավոր,բազմազան

Checkered diagonal

Checking Ports ստուգման պոռտեր

Choose ընտրել

Choose a variant ընտրել տարբերակ

Choose help file ընտրել օգնության ֆայլը

Choose Themes ընտրել թեմաներ

Choose your pages ընրիր քո էջերը

Chrome քրոմ

CI առանց հաստատման

Circle շրջան

Circle Arc շրջանի աղեղ

Circle attributes շրջանի հատկություններ

Circle Pie շրջան

Circle Pie, unfilled շրջան,չկատարված

Circle sector շրջանի հատված, սեկտոր

Circle sectors շրջանի հատվածներ,սեկտորներ

Circle Segment շրջանի հատված

Circle segment շրջանի հատված

Circle Segment, unfilled շրջանի հատված,չկատարված

Circle segments շրջանի հատվածներ

Circle, unfilled շրջան,չկատարված

Circles շրջաններ

City քաղաք

City/State/Zip քաղաք/նահանգ/փոստային ինդեքս ZIP

CJK Compatibility համատեղելիություն

CJK Compatibility Forms համատեղելիության ձևեր

CJK Compatibility Ideographs համատեղելիության
CJK Miscellaneous զանազան,բազմազան

CJK Unified Ideographs

Class դաս,կարգ,խումբ,տեսակ

Class ID ինտերնետային տվյալների բազայի դասակարգ,խումբ

Class Location դասային տեղադրություն

Class path խմբային մուտքի իրավունքի ուղղի

classes դասեր,կարգեր,խմբեր,տեսակներ

Classic կլասիկ

CLEAN մաքուր,պարզ

Clear մաքրել

Clear Cache մաքրել կեշ-հիշողությունը

Clear Disk Cache մաքրել սկավառակի կեշ-հիշողությունը

Clear disk cache մաքրել սկավառակի կեշ-հիշողությունը

Clear Memory Cache մաքրել հիշողության կեշը

Clear Outline մաքրել սխեման,ուրվագիծը

Clear Print Range մաքրել տպման ընդգրկույթը

Clear query մաքրել հարցումը

Click object մատնազարկեք օբյեկտը

Client կլիենտ

Clipart գրաֆիկական տարր

Cliparts գրաֆիկական տարրեր

Clipboard ID ինտերնետային տվյակների ժամանակավոր շտեմարան

Close փակել

Close Active Window փակել ակտիվ պատուհանը

Close All փակել բոլորը

Close All Files փակել բոլոր ֆայլերը

Close All Windows փակել բոլոր պատուհանները

Close Application փակել կիրառական ծրագիրը

Close Document փակել փաստաթուղթը

Close Horizontally փակել հորիզոնական ձևով

Close mail փակել փոստը

Close Object փակել օբյեկտը

Close Polygon փակել բազմանկյունը

Close Task փակել խնդիրը

Close Vertically փակել ուղղահայաց ձևով

Close Window փակել պատուհանը

Closed Circle փակ շրջան

Closed Circle II փակ շրջան 2

Closing folder եզրափակիչ թղթապանակ

Coarse grained կոշտ հատիկավորում

CODE կոդ

Col փլուզում

Collapse փլուզում

Collate համեմատել,ստուգել,ճշտել

Collect suggestions հավաքել առաջարկությունները

Collect suggestions հավաքել առաջարկությունները

Color գույն

Color Bar գունային վանդակ, քառակողիկ,գիծ

Color Depth գունային թանձրություն

Color format գունային ֆորմատավորում,ձևաչափ

Color Palette գունային ներկապնակ

Color Preview գունային նախնական դիտում

Color required պահանջվող գույն

Color resolution գունային որոշում,լուծունակություն,լուծաչափ

Color Resolution գունային որոշում,լուծունակություն,լուծաչափ

Color sample գունային օրինակ

Color selection գույնի ընտրում

Colored tab controls գունային աղյուսակավորման ստեղնի կառավարումներ

Colors գույներ

Colors for changes փոփոխության համար գույներ

Column սյուն,սյունակ

Column $(N) սյուն,սյունակ$(N)

Column Arrangement սյան կարգավորում

Column Break սյան ընդհատում

Column break սյան ընդհատում

Column configuration սյան փոխդասավորություն

Column deleted հեռացված սյուն

Column Format սյան ֆորմատավորում,ձևաչափ

Column headers սյան վերնագիր

Column Information սյան ինֆորմացիա

Column information սյան ինֆորմացիա

Column input cell սյան ներածման բջիջ

Column inserted ներդրված սյուն

Column name սյան անվանում

Column names սյան անվանումներ

Column not found սյունը գտնված չէ

Column oriented կողմնորոշված սյուն

Column properties սյան հատկություններ

Column Properties սյան հատկություններ

Column spacing սյան հեռավորություն

Column Width սյան լայնություն

Column width սյան լայնություն

Column widths սյան լայնություններ

Column Widths սյան լայնություններ

Column Wrap սյան վերականգնում

Column/Row headers սյան/շարքի վերնագրեր

Column/Row Headers On/Off սյան/շարքի վերնագրեր միացնել/անջատել

Columns սյուներ

COLUMNS սյուներ

Combination համակցություն

Combine միացնել,համակցել

Combine identical entries միացնել նույնական մուտքերը

Combine paragraphs միացնել պարբերությունները

Combine with - միացնել որևէ բանով

Combining Diacritical Marks միացնել տարբերիչ նշանները

Combining Diacritical Symbols միացնել տարբերիչ սիմվոլները

Combining Half Marks միացնել կիսանշանները

Combo Box սխեմա

Combo Box Field_ սխեմայի դաշտ

Comma ստորակետ

Command Button հրամանային կոճակ

Command mode հրամանային ռեժիմ

Command successfully executed. հրամանը հաջողությամբ կատարված է

Commands հրամաններ

Comment մեկնաբանություն,դիտողություն

Comments մեկնաբանություններ,դիտողություններ

Company ընկերություն

Compare համեմատել

Compare Document համեմատել փաստաթուղթը

Compare Documents համեմատել փաստաթղթերը

Compare documents համեմատել փաստաթղթերը

Comparison aborted. համեմատությունն ընդհատված է

Compatibility համատեղելիություն,համատեղ աշխատանքի հնարավորություն

Compile յուրացնել,թարգմանել (մի ծրագրավորման լեզվից մյուսը)

Compile Error հավաքել սխալը

Compiling help files հավաքել օգնության ֆայլերը

Complete վերջացնել,ավարտել

Complete Directory ամբողջական գրացուցակ

Complete words ամբողջական բառեր

Complex Numbers Set բարդ թվերի խումբ,տեղադրում

Component resized փոփոխված բաղադրիչ

Component shown ցուցադրված բաղադրիչ

components listed below. ներքևում ցուցակագրված(թվարկված) բաղադրիչներ

Compressed սեղմված

Compressed display սեղմված դիսփլեյ

Compression սեղմում

Compression value սեղմման արժեք

CONCATENATE միավորել

Concordance file համաձայնության ֆայլ

Condensed համառոտ,սեղմ արտահայտված,

Condition պայման,վիճակ

Conditional Formatting պայմանական ֆորմատավորում

Conditional Style պայմանական ոճ

Conditional Styles պայմանանկան ոճեր

Conditional text պայմանական տեքստ

Cone կոն

Cones կոներ

Cones, deep կոներ,խորը

Cones, percent կոներ,տոկոս

Cones, stacked կոներ,կուտակված

Conference proceedings գիտաժողովի դատավարություն

Conference report գիտաժողովի զեկուցում, հաշվետվություն

CONFIDENCE վստահություն,համարձակություն

Confidential գաղտնի,խորհրդապահական

Confidentiality level խերհրդապահական մակարդակ

Configuration փոխդասավորություն

Configuration (Insert Header/Footer) փոխդասավորություն (ներդնել վերնագիր/-----)

Configuration file փոխդասավորության ֆայլ

Configuration Menu փոխդասավորության մենյու

Configuration Server փոխդասավորության սերվեր

Configurations փոխդասավորություններ

Configure փոխդասավորել

Confirm հաստատել

Confirm Delete հաստատել հեռացումը

Confirm delete հաստատել հեռացումը

Confirm file replacement հաստատել ֆայլի փոխարինումը

Confirm Overwrite հաստատել վերագրանցումը

Confirm password հաստատել գաղտնագիրը

Confirm receipt հաստատել մուտքը (ստացագիր)

Connect միանալ

Connecting to $(ARG1) միանալ $ (ARG1)-ին

Connecting with %1 միանալ 1 % -ով

Connection միացում

Connection failed միացումը խափանվեց

Connection failure միավցման խափանում

Connection Lines միացման գծեր

Connection lost միացումն անհայտացավ

Connection mode միացման ռեժիմ

Connector միացնող սարք

Connector attributes միացնող սարքի հատկանիշներ

Connector reserved 2 պահեստավորված,ռեզերվային միացնող սարք 2

Connector with Arrows սլաքներով միացնող սարք

Connector with Circles շրջաններով միացնող սարք

Connectors միացնող սարքեր

Consecutive numbering հաջորդական համարակալում

Consolidate միավորել,համախմբել

Consolidate by համախմբել (կողմից)

Consolidate Data համախմբել տվյալները

Consolidation areas համախմբման տարածքներ

Constant $(ARG1) redefined սահմանված հաստատուն $(ARG1)

Constant value հաստատուն արժեք

Contains պարունակում,ընդգրկում է

Contains column headers պարունակում է սյան վերնագրեր

Contains row headers պարունակում է շարքի վերնագրեր

Content պարունակություն

Content Type պարունակության տիպ

Content View պարունակության ներկայացում,դիտում

Contents պարունակություններ

Contents 1 պարունակություններ 1

Contents Heading պարունակությունների ենթավերնագիր

Contents not protected պարունակությունները պաշտպանված չեն

Contents protected պաշտպանված պարունակություններ

Context կոնտեքստ

Continuation notice շարունակության,վերսկսման տեղեկացում,հայտնում,նախազգուշացում

Continuation page շարունակության էջ

Continuation page number շարունակության էջի համար

Continuation pages շարունակության էջեր

Continue շարունակել

Continue search backwards շարունակել որոնման ետ դարձը

Continue search forward շարունակել որոնման առաջ գնալը

Continuous անընդհատ,անդադար

Contour ուրվագիծ,եզրագիծ

Contour Dialog ուրվագծային երկխոսություն

Contour Editor ուրվագծի խմբագիր

Contour mode ուրվագծային ռեժիմ

Contour Mode ուրվագծային ռեժիմ

Contrast հակադրություն,կոնտրաստ,երանգ

Control կառավարում,կառավարել

Control Bar կառավարման վանդակ,գիծ

Control message կառավարման հաղորդակցություն

Control Password կառավարման գաղտնագիր

Control Pictures կառավարման պատկերներ,նկարներ

Control Properties կառավարման հատկություններ

Control user կառավարումից օգտվող

Control User name կառավարումից օգտվողի անունը

Controls կառավարումներ

Controls Toolbar կառավարումների գործիքների վահան

Convened by հավաքված,գումարված (կողմից)

Convert փոխել,փոխակերպել

CONVERT փոխել,փոխակերպել

Convert Polygon segment փոխակերպել բազմանկայն հատվածը

Convert Table/Text փոխակերպել աղյուսակը/տեքստը

Convert to bitmap փոխակերպել բիթային պատկերի

Convert to contour փոխակերպել ուրվագծի

Convert to Curve փոխակերպել կորի

Convert to Curve փոխակերպել կորի

Convert to Grayscale փոխակերպել կիսատոն պատկերի,գունային ներկապնակի

Convert to metafile փոխակերպել մետաֆայլի

Convert to Polygon փոխակերպել բազմանկյան

Converting փոխակերպում

Converting the documents փոխակերպել փաստաթղթերը

Copies պատճեններ

Coproduct կողմնակի արդյունք

Copy պատճեն,պատճենահանել

Copy back հետ պատճենահանել

Copy entire sheet պատճենահանել ամբողջ էջը,թուղթը

Copy Graphics պատճենահանել գրաֆիկան

Copy heading պատճենահանել ենթավերնագիրը

Copy HTML table պատճենահանել HTML աղյուսակը

Copy Link պատճենահանել կապը

Copy list from պատճենահանել ցանկը ինչ-որ տեղից

Copy page պատճենահանել էջը

Copy results to պատճենահանել արդյունքները

Copy RTF table պատճենահանել RTF աղյուսակը

Copy Sheet պատճենահանել էջը,թուղթը

Copy structure պատճենահանել կառուցվածքը

Copy table պատճենահանել աղյուսակը

Copy to պատճենահանել

Copy to folder պատճենահանել թղթապանակում

Copy user files պատճենահանել օգտվողի ֆայլերը

Copy values only պատճենահանել միայն արժեքները

Copy while moving պատճենահանել տեղափոխելու ընթացքում,մինչ տեղափոխվում է

Copy/Move Sheet պատճենահանել/տեղափոխել թուղթը

Copy/Move to պատճենահանել/տեղափոխել

Copying data պատճենահանելտվյալները

Copying in progress պատճենահանել ընթացքի մեջ

Corner անկյուն

Corner Point անկյան կետ

Corner Radius անկյան շառավիղ

Corner radius անկյան շառավիղ

Cosine կոսինուս

Cost արժեք,հաշիվ

Costa Rica Կոստա Ռիկա

Cotangent կոտանգենս

Count հաշվում,հաշվել

Count (Numbers only) հաշվել (միայն թվերը)

Count lines հաշվման գծեր

Count_1 հաշվում 1

COUNTBLANK հաշվման բլանկ

counting records հաշվման գրառումներ,գրանցումներ

Country երկիր

Country/State երկիր/նահանգ,պետություն

Country/Zip/City երկիր/փոստային ինդեքս/քաղաք

Cover open բաց ծածկույթ

CPU կենտրոնական պրոցեսոր

CR կուրս

Create ստեղծել

Create AutoAbstract ստեղծել ավտոմատ աբստրակտ

Create backup ստեղծել պահուստավորում

Create Control ստողծել կառավարում

Create DataPilot Table ստողծել տվյալների պիլոտ աղյուսակ

Create Directory ստեղծել գրացուցակ,կատալոգ

Create Document ստեղծել փաստաթուղթ

Create extrusion object ստեղծել դուրս մղման օբյեկտ

Create FontWork object ստեղծել օբյեկտ

Create Form ստեղծել ձև,բլանկ

Create from ստեղծել մի բանից

Create from file ստեղծել ֆայլից

Create Group ստեղծել խումբ

Create HTML Document ստեղծել HTML փաստաթուղթ

Create index for ստեղծել ինդեքս (համար)

Create Link ստեղծել կապ

Create Master Document ստեղծել գլխավոր փաստաթուղթը

Create name from ստեղծել անունը

Create Names ստեղծել անուններ

Create new ստեղծել նորը

Create new folder ստեղծել նոր թղթապանակ

Create new section ստեղծել նոր հատված,բաժին

Create new template ստեղծել նոր ձևանմուշ,տրաֆարետ

Create primary key ստեղծել առաջնային բանալի

Create rotation object ստեղծել տեսածրման,պտտման օբյեկտ

Create Scenario ստեղծել սցենար

Create slides ստեղծել պատկերներ

Create Style ստեղծել ոճ

Create summary ստեղծել ամփոփագիր

Create table ստեղծել աղյուսակ

Create table element ստեղծել աղյուսակային տարր

Create target directory ստեղծել նպատակային գրացուցակ

Create template ստեղծել ձևանմուշ

Create title page ստեղծել տիտղոսաթերթ

Create\nPreview ստեղծել/պատկերի նախնական դիտում

Created ստեղծված

Created by ստեղծված (ևողմից)

Created on ստեղծված

Creating abstract ստեղծել համառոտ շարադրանք,ամփոփում,ամփոփման ստեղծում

Creating directories գրացուցակների ստեղծում

Creating local settings լոկալ տեղադրումների ստեղծում

Creative Labs Audio ստեղծարար ձայնային լաբորատորիաներ

Criteria չափանիշ

Crop բերք

Crossed հատվող,խաչված

Cross-fade attributes սահուն կոմուտացիայի հատկություններ

Cross-fade effect սահուն կոմուտացիայի էֆեկտ

Cross-Fade from Bottom սահուն կոմուտացիա ներքևից

Cross-Fade from Left սահուն կոմուտացիա ձախից

Cross-Fade from Right սահուն կոմուտացիա աջից

Cross-Fade from Top սահուն կոմուտացիա վերևից

Cross-fading սահուն կոմուտացիա

Cube խորանարդ

Cubic Spline խորանարդաձև սպլայն

Currencies դրամաշրջանառություններ

Currency դրամաշրջանառություն

Currency 3D դրամաշրջանառություն 3D

Currency Field դրամաշրջանառության դաշտ

Currency Gray դրամաշրջանառության

Currency Lavender դրամաշրջանառության

Currency ranges դրամաշրջանառության ընդգրկույթ,շարք

Currency symbol դրամաշրջանառության սիմվոլ

Currency Symbols դրամաշրջանառության սիմվոլներ

Currency Turquoise դրամաշրջանառության

CURRENT ընթացիկ,հոսանք,ընթացք

Current Basic Module ընթացիկ հիմնական մոդուլ

Current Context ընթացիկ կոնտեքստ

Current Database ընթացիկ տվյալների բազա

Current Date ընթացիկ թվական

Current document only միայն ընթացիկ փաստաթուղթ

Current Index ընթացիկ ինդեքս

Current Library ընթացիկ գրադարան

Current Section ընթացիկ հատված,մաս

Current selection ընթացիկ ընտրված տարր

Current selection only միայն ընթացիկ ընտրված տարր

Current Style: ընթացիկ ոճ

Current Time ընթացիկ ժամանակ

Current version ընթացիկ վարկած

Cursor կուրսոր

Cursor type կուրսորի տիպ

Curve կոր գիծ

Curve Integral կոր ինտեգրալ

Curve objects կեր օբյեկտներ

Curve, filled լրիվ կոր

Curved Connector կոր միացնող սարք

Curves կորեր

Custom dictionaries հատուկ,օգտագործողական բառարաններ

Custom fonts հատուկ տառեր

Custom format հատուկ ֆորմատավորում

Custom heading հատուկ ենթավերնագիր

Custom Installation հատուկ ինստալյացիա

Custom Quotes հատուկ մեջբերումներ,ցիտատներ

Custom Size հատուկ չափս

Custom Slide Show հատուկ պատկերի ցուցադրում

Custom Slide Shows հատուկ պատկերի ցուցադրումներ

Custom sort order հատուկ տեսակավորման կարգ

Custom Styles հատուկ ոճեր

Customer No. օգտվողի համարը

Customer number օգտվողի համարը

Customize կարգավորել,հարմարեցնել

Customize Buttons կարգավորել կոճակները

Customize Toolbars կարգավորել գործիքների վահանները

CustomizeToolbars կարգավորել գործիքների վահանները

Cut կտրել

Cyan ցիան,խաժ

Cycle ցիկլ,շրջան

Cylinder գլան

Cylinder, deep գլան, խորը

Cylinder, percent գլան,տոկոս

Cylinder, stacked գլան, կուտակված

Cyrillic կիրիլիցա • DDark violet մուգ մանուշակագույն

Dash տրոհագիծ,գծիկ

Dash (Bold) գծիկ (թավ)

Dashed (variable) գծված (փոփոխական)

Dashes գծիկներ

Dashes and dots կետագծեր

Data տվյալներ

DATA տվյալներ

Data Area տվյալների շրջան

Data column symbol տվայլների սյան սիմվոլ

Data columns label տվայլների սյուների տարբերանիշ

Data Field տվյալների դաշտ

Data for [ տվյալները համար

Data in Columns տվյալները սյուներով

Data in Rows տվյալները շարքերով

Data increment (MB) տվյալների ավելացում,աճում մեգաբայթ

Data into Fields տվյալները դաշտերում

Data into Text տվյալները տեքստում

Data Labels տվյալների տարբերանիշեր

Data labels տվյալների տարբերանիշեր

Data Pilot Tables տվյալների փորձնական աղյուսակներ

Data Point տվյալների կետ

Data points order տվյալների կետերի կառավարում

Data Range տվյալների շարք

Data rows label տվյալների շարքերի տարբերանիշ

Data Series տվյալների հաջորդականություն

Data series in տվյալների հաջորդականությունը

Data series symbol տվյալների հաջորդականության սիմվոլ

Data Source տվյալների աղբյուր

Data source տվյալների աղբյուր

Data Source Administration տվյալների աղբյուրի ադմինիստրացիա

Data source URL տվյալների աղբյուր ռեսուրսի միասնականացված հասցեավորիչ

Data sources տվյալների աղբյուրներ

Data Sources տվյալների աղբյուրներ

Data to Fields տվյալները դաշտերում

Data to Text տվյալները տեքստում

Data type mismatch տվյալների տիպի անհամապատասխանում

Data_B B տվյալներ

data_E E տվյալներ

data_X X տվյալներ

data_Y Y տվյալներ

Database տվյալների բազա

Database bar տվյալների բազայի ցանց

Database columns տվյալների բազայի սյուներ

Database content տվյալների բազայի պարունակություն

Database Converter տվյալների բազայի փոխակերպում

Database Field տվյալների բազայի դաշտ

Database field տվյալների բազայի դաշտ

Database fields տվյալների բազայի դաշտեր

Database File տվյալների բազայի ֆայլ

Database file տվյալների բազայի ֆայլ

Database files տվյալների բազայի ֆայլեր

Database Name տվյալների բազայի անվանում

Database names տվյալների բզայի անվանումներ

Database password տվյալների բազայի ծածկագիր

Database Queries տվյալների բազայի հարցումներ

Database Ranges տվյալների բազայի շարքեր

Database selection տվյալների բազայի ընտրման տարր

Database settings տվյալների բազայի պարամետրեր

Database size (MB) տվյալների բազայի չափս մեգաբայթ

Database sizes տվյալների բազայի չափսեր

Database Statistics տվյալների բազայի վիճակագրություն

Database Table տվյալների բազայի աղյուսակ

Database type տվյալների բազայի տիպ

Databases տվյալների բազաներ

Databases in Use տվյալների բազանեն օգտագործման մեջ

Databuffer size (MB) տվյալների բուֆերի չափս մեգաբայթ

DataPilot տվյալների

DataPilot Category տվյալների բաժին

DataPilot Corner տվյալաների անկյուն

DataPilot Field տվյալների դաշտ

DataPilot pop-up menu տվյալների հայտնվող մենյու

DataPilot Result տվյալների արդյունք

DataPilot Title տվյալների վերնագիր,անվանում

DataPilot Value տվյալների արժեք

Date թվական,ամսաթիվ,տարեթիվ

DATE թվական,ամսաթիվ,տարեթիվ

Date (fixed) հաստատված թվական

Date (variable) փոփոխական թվական

Date and time թվական և ժամանակ

Date Field ամսաթվի դաշտ

Date format ամսաթվի ֆորմատավորում

Date max. մաքսիմում թվական

Date min. մինիմում թվական

Date modified փոփոխված թվական

Date time ամսաթվի ժամանակը

Date Time Author ամսաթվի ժամանակի ստեղծող,հեղինակ

DATE թվական,ամսաթիվ,տարեթիվ

DateTime ամսաթվի ժամանակը

DATEVALUE ամսաթվի արժեք

DAY օր

day(s) օրեր

DAYS360 360 օր

DaysInMonth ամսվա օրեր

DaysInYear տարվա օրեր

dBase տվյալների բազա

DBase export տվյալների բազայի արտահանիչ

dBase;*.dbf տվյալների բազա,*

DDB DDB բլոկ

DDE ուղիղ ներանցում

DDE automatic ավտոմատ ուղիղ ներանցում

DDE channel locked փակ կապուղու ուղիղ ներանցում

DDE Command ուղիղ ներանցման հրաման

DDE Error ուղիղ ներանցման սխալ

DDE field ուղիղ ներանցման դաշտ

DDE link ուղիղ ներանցման կապ

DDE link ուղիղ ներանցման կապ

DDE manual ձեռքով ուղիղ ներանցում

DDE Statement ուղիղ ներանցման հաստատում

Deactivate պասիվացնել

Deactivate Document պասիվացնել փաստաթուղթը

Deactivate for պասիվացնել

Dealer բաժանորդ

Dec դեկտեմբեր

December դեկտեմբեր

Decimal տասնորդական

Decimal տասնորդական

Decimal accuracy տասնորդական ճշգրտություն

Decimal places տասնորդական մասեր

Decimal separator տասնորդական բաժանիչ

Decimal Symbol տասնորդական սիմվոլ

Decorative դեկորատիվ

Decrease Indent նվազեցման հայտ

Decrease Spacing նվազեցման ինտերվալ,տարածություն

Decrement Indent Value նվազեցման հայտի արժեք

Decrypt/Verify (PGP) ծածկագրել/ստուգել (PGP)

Deep խորը

Default լռությամբ ընդունվող,ենթադրյալ

Default button լռությամբ ընդունվող կոճակ

Default Colors լռությամբ ընդունվող գույներ

Default control լռությամբ ընդունվող կառավարում

Default Filter լռությամբ ընդունվող զտիչ

Default Fonts լռությամբ ընդունվող տառեր

Default fonts լռությամբ ընդունվող տառեր

Default language լռությամբ ընդունվող լեզու

Default orientation լռությամբ ընդունվող կողմնորոշում

Default printer լռությամբ ընդունվող տպիչ

Default protocol լռությամբ ընդունվող արձանագրութուն

Default selection լռությամբ ընդունվող ընտրված տարր

Default status լռությամբ ընդունվող կարգավիճակ

Default Templates լռությամբ ընդունվող ձևանմուշներ

Default value լռությամբ ընդունվող արժեք

Define սահմանել,որոշել

Define Bibliography Entry սահմանել բիբլիոգրաֆիական մուտք

Define Database Range սահմանել տվյալների բազայի շարք

Define Label Range սահմանել տարբերանիշի շարք

Define line styles սահմանել գծային ոճեր

Define Names սայմանել անվանումներ

Define Print Range սահմանել տպման շարք

Define Range սահմանել շարք

Define Range Names սահմանել շարքի անվանումներ

Define Text Attributes սահմանել տեքստի հատկություններ

Definition սահմանում

Definition and data սահմանում և տվյալներ

Definition, direct ուղիղ սահմանում

Degree աստիճան

degree աստիճան

DEGREES աստիճաններ

degrees աստիճաններ

Degrees աստիճաններ

degrees_freedom ազատության աստիճաններ

degrees_freedom_1 1 ազատության աստիճաններ

Deinstall ապասարքավորել

Deinstallation ապասարքավորում

Delay հապուղի

Delete հեռացնել

Delete All հեռացնել բոլորը

Delete all հեռացնել բոլորը

Delete all files հեռացնել բոլոր ֆայլերը

Delete AutoFormat հեռացնել ավտոֆորմատավորումը

Delete bitmap հեռացնել բիթային պատկերը

Delete bookmark հեռացնել նշումը

Delete cascade հեռացնել դասավորումը

Delete Cells հեռացնել բջիջները

Delete color հեռացնել գույնը

Delete Column հեռացնել սյունը

Delete column break հեռացնել սյան կիսումը

Delete Columns հեռացնել սյուները

Delete Contents հեռացնել պարունակությունները

Delete contents հեռացնել պարունակությունները

Delete data հեռացնել տվյալները

Delete Data Source հեռացնել տվյաների աղբյուրը

Delete DataPilot Table հեռացնել տվյալների աղյուսակը

Delete directories հեռացնել գրացուցակները

Delete drawing objects հեռացնել նկարչական օբյեկտները,պարագաները

Delete entire column(s) հեռացնել ամբողջ սյունը (ները)

Delete entire row(s) հեռացնել ամբողջ շարքը (երը)

Delete entry հեռացնել մուտքը

Delete event entries հեռացնել պատահական մուտքերը

Delete files հեռացնել ֆայլերը

Delete frame հեռացնել կադրը

Delete Frame հեռացնել կադրը

Delete gradient հեռացնել գրադիենտը (մի գույնի սահուն անցում մի այլ գույնի,երանգների փռում)

Delete graphics հեռացնել գրաֆիկները

Delete Group հեռացնել խումբը

Delete hatching հեռացնել նրբագծումը,մանրագծումը,ստվերագծումը

Delete History հեռացնել պատմագրությունը, հիշողությունը

Delete icon հեռացնել նիշը

Delete Image հեռացնել պատկերը

Delete Index հեռացնել ինդեքսը

Delete Join հեռացնել միացումը

Delete Layer հեռացնել մակարդակը

Delete layer հեռացնել մակարդակը

Delete line ends հեռացնել գծի վերջնամասերը

Delete line style հեռացնել գծի ոճը

Delete local settings հեռացնել լոկալ պարամետրերը

Delete Manual Break հեռացնել ձեռքի ընդհատումը

Delete Message հեռացնել հաղորդակցությունը

Delete numbering հեռացնել համարակալումը,հաշվումը

Delete object հեռացնել օբյեկտը

Delete options հեռացնել օպցիաները

Delete Page հեռացնել էջը

Delete page հեռացնել էջը

Delete Page Breaks հեռացնել էջի կտրումը

Delete Points հեռացնել կետերը

Delete Record հեռացնել գրառումը

Delete Row հեռացնել շարքը

Delete row հեռացնել շարքը

Delete row break հեռացնել շարքի կտրումը

Delete row/column հեռացնել շարքը/սյունը

Delete Rows հեռացնել շարքերը

Delete section հեռացնել ընտրված տարրը

Delete Section հեռացնել ընտրված տարրը

Delete Selected Design հեռացնել ընտրված դիզայնը

Delete Sheet հեռացնել թուղթը

Delete Sheet Window հեռացնել թղթի պատուհանը

Delete Sheets հեռացնել թղթերը

Delete Slide հեռացնել պատկերը

Delete slides հեռացնել պատկերները

Delete Snap Line հեռացնել ընտրված տողը

Delete Snap Point հեռացնել ընտրված կետը

Delete structure հեռացնել կառուցվածքը

Delete table structure հեռացնել աղյուսակի կառուցվածքը

Delete unused backgrounds հեռացնել չօգտագործված ֆոները

Delete user հեռացնել օգտվողին

Deleted հեռացված

deleted հեռացված

Deleted Object հեռացված օբյեկտը

Deleting messages հաղորդագրության հեռացում

Deletions հեռացումներ

Demote իջեցնել

Demote Chapter իջեցնել գլուխը

Demote Level իջեցնել մակարդակը

Denominator հայտարար

Department բաժին,ճյուղ

Depth խորություն

Descending նվազում

descending նվազում

Description նկարագրություն

Description only միայն նկարագրություն

Design նախագծել,դիզայն

Design Mode on/off նախագծման ռեժիմ միացում/անջատում

Design view դիզայնի դիտում

Destination նշանակման հասցե

Destination file նշանակման հասցեյի ֆայլ

Detail View մանրամասնության դիտում

Details մանրամասնություններ

Detective դետեկտիվ

Detective Fill Mode դետեկտիվ ֆայլի ռեժիմ

Device I/O error սարք սխալ

Device not available սարքը մատչելի չէ

Device used օգտագործվող սարք

Diagonal down անկյունագիծը ներքև

diagonal line անկյունագծային գիծ

Diagonal Pen (left) անկյունագծային գրչածայր (ձախ)

Diagonal Pen (right) անկյունագծային գրչածայր(աջ)

Diagonal up անկյունագիծը վերև

Dialer համարը հավաքող

Dialog երկխոսություն

Dialog center երկխոսության կենտրոն

Diamond ադամանդ

Dictate թելադրել

Dictionaries բառարաններ

Dictionary բառարան

Dictionary Error բառարանի սխալ

DIF ֆորմատ

Dif Export ֆայլի արտահանում

Dif Import ֆայլի ներմուծում

Difference տարբերություն

Dimension Line չափման գիծ

Dimension line չափման գիծ

Dimension line overhang չափման գծի ելուն

Dimension line space չափման գծի տարածություն

Dimension lines չափման գծեր

Dimension Lines չափման գծեր

Dimension value format չափման արժեքի ֆորմատավորում

Dimensioning չափում

Dimensioning attributes չափման հատկություններ

Dimensioning objects չափման օբյեկտներ

Dimensioning reserved 4 պահպանված չափում 4

Dimensions չափումներ

DIN A4 portrait A4 ֆորմատի պատկեր

DIN A5 landscape A5 ֆորմատի պատկեր

Direct column break ուղիղ սյան կտրում

Direct Cursor ուղիղ կուրսոր

Direct cursor ուղիղ կուրսոր

Direct Cursor on/off ուղիղ կուրսոր միացում/անջատում

Direct line break ուղիղ գծի կտրում

Direct page break ուղիղ էջի կտրում

Direction ուղղություն

Directories գրացուցակներ

Directory գրացուցակ

Directory and memory գրացուցակ և հիշողություն

Disassemble ապասարքավորել

Disassembly ապասարքավորում

Discard հրաժարվել,դուրս նետել

Disconnected անջատված

Disk not ready սկավառակը պատրաստ չէ

Display դիսփլեյ

Display additional information դիսփլեյի լրացուցիչ ինֆորմացիա

Display All ցուցադրել բոլորը

Display BlackWhite ցուցադրել սպիտակ սև

Display border in ցուցադրել սահմանը

Display bullets ցուցադրել գնդիկները

Display Colors ցուցադրել գույները

Display Documents ցուցադրել փաստաթղթերը

Display drop caps ցուցադրել իջեցման

Display Field ցուցադրել դաշտը

Display Grayscale ցուցադրել

Display Grid ցուցադրել ցանցը,վանդակը

Display HId ցուցադրել

Display IDs ցուցադրել

Display inactive records ցուցադրել պասիվ գրառումները

Display Plug-Ins ցուցադրել միացվող ծրագրերը

Display Properties ցւոցադրել հատկությունները

Display Quality ցուցադրել որակը

display Report ցուցադրել հաշվետվությունը

Display warning դիսփլեյի զգուշացում

DisplayHID դիսփլեյ

Dissertation դիսերտացիա

Dissolve լուծել

Distance հեռավորություն

Distinct values տարբեր արժեքներ

Distort աղավաղել

Distribute բաշխել

Distribute selected objects բաշխել ընտրված օբյեկտները

Distribution բաշխում

Divide բաժանել

Dividend բաժանված

Divides բաժանել

Division (Fraction) բաժանում (կոտորակ), մաս,բաժին

Division (Slash) բաժանում(наклонная черта)

Division by zero զրոյով բաաժանում

Divisor բաժանարար

DNS server սերվեր

Do Not Delete չհեռացնել

do not invert չփոխել

Do Not Save չպահել

Do not use չօգտագործել

Doc Information փաստաթղթային ինֆորմացիա

Document փաստաթուղթ

Document as E-mail փաստաթուղթը որպես էլէկտրոնային փոստ

Document contents փաստաթղթի պարունակություններ

Document Count փաստաթղթի հաշիվ

Document From Abstract փաստաթուղթը

Document Language փաստաթղթի լեզու

Document Manager փաստաթղթի մենեջեր,կառավարիչ

Document Mode փաստաթղթային ռեժիմ

Document Modified փոփոխված փաստաթուղթ

Document number փաստաթղթի համարը

Document Options փաստաթղթի օպցիաները

Document position փաստաթղթի դիրքը

Document properties փաստաթղթի հատկությունները

Document selection փաստաթղթի ընտրված տարրը

Document title փաստաթղթի անվանումը

Document view փաստաթղթի դիտում

Document: փաստաթուղթ

Documents փաստաթղթեր

Domain դոմեն

Domain user դոմենի օգտագործող

Don't display tips չցուցադրել դիսփլյեի ծայրերը

Don't execute չկատարել

Don't follow rule չհետևել կանոնին

Don't Hide չթաքցնել

Don't import չներմուծել

Don't mark errors չնշել սխալները

Don't mirror չարտացոլել

Don't print չտպել

Don't replace չփոխարինել

Don't separate lines չառանձնացնել գծերը

Don't shift չտեղաշարժել

Don't show ցույց չտալ

Don't split չկիսել

Don't split paragraph չկիսել պարբերությունը

Don't split table չկիսել աղյուսակը

DOS Text DOS տեքստ

Dot կետ

Dot Dash կետագիծ

Dot Dash (Bold) կետագիծ (թավ)

Dot Dot Dash կետ կետ գիծ

Dots կետեր

Dots Bottom կետերը ներքև

Dots to Top կետերը վերև

Dots Vertically կետերը ուղղահայաց

Dotted կետագծային

Dotted (Bold) կետագծային (թավ)

Dotted underline կետագծված ընդգծում

Dotted underline (Bold) կետագծված ընդգծում(թավ)

Double կրկնակի

Double Arrow կրկնակի սլաք

Double Arrow Left կրկնակի սլաք ձախ կողմում

Double Arrow Right կրկնակի սլաք աջ կոզմում

Double Curve Integral կրկնակի կոր ինտեգրալ

Double Dot կրկնակի կետ

Double Integral կրկնակի ինտեգրալ

Double Lines կրկնակի գծեր

Double Lines (Scaleable) կրկնակի գծեր(մասշտաբային)

Double quotes կրկնակի մեջբերումներ

Double square brackets կրկնակի քառակուսի փակագծեր

Double strikethrough կրկնակի ջնջված

Double Underline կրկնակի ընդգծում

Double Wave կրկնակի ալիք

Double-angled line կրինակի շրջված գիծ

down ներքև

Down ներքև

Down Arrow սլաքը ներքև

Down One Level մեկ մակարդակ ներքև

Download բեռնում

Download presentation բեռնել ներկայացումը

Downloads բեռնումներ

Downwards բեռնումներ

Drag and Drop քաշում և իջեցում

Drag Mode քաշելու,ձգելու ռեժիմ

Draw նկարել,կազմել (նախագիծ,փաստաթուղթ)

Draw Functions նկարչական ֆունկցիաներ

Draw object նկարչական օբյեկտ

Draw Object Bar նկարչական օբյեկտի

Draw object bar/Graphics նկարչական օբյեկտի ---/գրաֆիկներ

Draw Object text նկարել օբյեկտային տեքստ

draw object(s) նկարչական օբյեկտ (ներ)

Draw objects նկարչական օբյեկտներ

Draw text նկարել տեքստ

Draw toolbar/Graphics նկարել գործիքների վահան

Draw Toolbox նկարել գործիքների կոմպլեկտ

Drawing նկարչություն

Drawing mode նկարչական ռեժիմ

Drawing Object Bar նկարչական օբյեկտի ----

Drawing objects նկարչական օբյեկտներ

Drawing Objects նկարչական օբյեկտներ

Drawing Options նկարչական օպցիաներ

Drawing View նկարչական դիտում

Drawings նկարներ

Drawings and controls նկարներ և կառավարումներ

Drive սկավառակասարք

Driver Settings դրայվերի պարամետրեր

Driver settings դրայվերի պարամետրեր

Drop Caps իջեցման խորագրային տառեր

Drop Caps over խորագրային տառեր

Dropdown հայտնվող

Droplets կաթիլներ

dummy նախանմուշ

Duplicate կրկնակ,պատճեն

Duplicate definition պատճենի սահմանում

Duplicate section name պատճենի մասնակի անվանում

Duplicate Slide կրկնակ պատկեր

DURATION տևողություն

Duration տևողություն

Duration of page էջի տևողություն

Duration of pause դադարի տևողություն
 • E
EASTERSUNDAY հարության տոն

Edit խմբագրել

Edit ($Arg1) խմբագրել ($Arg1)

Edit 3D View խմբագրել եռաչափ դիտումը

Edit All Axes խմբագրել բոլոր առանցքները

Edit All Titles խմբագրել բոլոր անվանումները

Edit Applet խմբագրել ապլետ

Edit AutoCorrect խմբագրել ավտոմատ ուղղումը

Edit AutoText խմբագրել ավտոտեքստը

Edit axis խմբագրել առանցքները

Edit bibliography entry խմբագրել բիբլիոգրաֆիական մուտքը

Edit Categories խմբագրել բաժինները

Edit Cell Style խմբագրել բջջի ոճը

Edit Changes խմբագրել փոփոխությունները

Edit chart area խմբագրել դիագրամի տարածքը

Edit chart data խմբագրել դիագրամի տվյալները

Edit chart floor խմբագրել դիագրամի

Edit chart type խմբագրել դիագրամի տեսակը

Edit chart wall խմբագրել դիագրամի պատը

Edit column description խմբագրել սյան նկարագրությունը

Edit Comment խմբագրել մեկնաբանությունը

Edit Concordance File խմբագրել համապատասխանության ֆայլը

Edit Contour խմբագրել ուրվագիծը

Edit Custom Dictionary խմբագրել հատուկ բառարանը

Edit data խմբագրել տվյալները

Edit data point խմբագրել տվյալների կետը

Edit data series խմբագրել տվյալների շարքը,հաջորդականությունը

Edit Data Series/Points խմբագրել տվյալների շարքերը/կետերը

Edit DataPilot Table խմբագրել տվյալների աղյուսակը

Edit Field խմբագրել դաշտը

Edit Fields խմբագրել դաշտերը

Edit File խմբագրել ֆայլը

Edit Filter Settings խմբագրել զտիչի տեղադրումները

Edit Folder Bookmarks խմբագրել թղթապանակի նշումները

Edit Footnote խմբագրել տողատակի ծանոթագրությունը

Edit Forms խմբագրել ձևեր

Edit FrameSet խմբագրել կադրի տեղադրումը

Edit Function խմբագրել ֆունկցիան

Edit Glue Points խմբագրել սոսնձի կետերը

Edit graphics խմբագրել գծանկարչությունը

Edit Graphics խմբագրել գծանկարչությունը

Edit grid խմբագրել ցանցը

Edit Group խմբագրել խումբ

Edit hyperlink խմբագրել գերհղումը,գերկապը

Edit Index խմբագրել ինդեքս

Edit Index Entry խմբագրել ինդեքսի մուտքը

Edit Labels խմբագրել տարբերանիշեր

Edit later խմբագրել ուշ

Edit legend խմբագրել

Edit links խմբագրել կապեր

Edit Macros խմբագրել մակրոս

Edit MainTitle խմբագրել գլխավոր,հիմնական վերնագիրը

Edit mask խմբագրել դիմակ (դիմապանակ)

Edit negative deviation խմբագրել բացասական թեքումը,շեղումը

Edit Note խմբագրել գրառում,նոթագրություն,նշում

Edit now խմբագրել հիմա

Edit Number Format խմբագրել թվային ֆորմատավորում,ձևաչափում

Edit Numbering խմբագրել համարակալումը

Edit object խմբագրել օբյեկտ

Edit Page Style խմբագրել էջի ոճը

Edit Paragraph Style խմբագրել պարբերության ոճը

Edit Points խմբագրել կետերը

Edit positive deviation խմբագրել դրական թեքումը,շեղումը

Edit Print Range խմբագրել տպման շարքը

Edit Print Ranges խմբագրել տպման շարքերը

Edit range names խմբագրել շարքի անվանումները

Edit scenario խմբագրել սցենար

Edit Script խմբագրել փաստաթուղթ,բնօրինակ

Edit Sections խմբագրել հատվածներ

Edit Snap Line խմբագրել

Edit Snap Point խմբագրել

Edit Style խմբագրել ոճ

Edit Subtitle խմբագրել ենթավերնագիր

Edit Symbols խմբագրել սիմվոլներ

Edit Table խմբագրել աղյուսակ

Edit Template խմբագրել ձևանմուշ

Edit title խմբագրել վերնագիր

Edit variable խմբագրել փոփոխական

Edit X Axis խմբագրել X առանցքները

Edit Y Axis խմբագրել Y առանցքները

Edit Z Axis խմբագրել Z առանցքները

Editing time խմբագրման ժամանակը

Edition խմբագրություն

Editor խմբագիր

Effect էֆեկտ,արդյունք

effect_rate արդյունքի նորմա

EFFECTIVE արդյունավետ

Effects էֆեկտներ,արդյունքներ

Eighth Outline Level ութերորդ մակարդակի սխեմա

Electronic էլեկտրական

Element տարր

Element inserted ներդրված տարր

Element removed հեռացված տարր

Element replaced փոխարինված տարր

Element resolution տարրի լուծաչափ,լուծունակություն

Elements տարրեր

Eliminate Points հեռացնել կետերը

Ellipse էլիպս

Ellipse Frame Tool էլիպսի կադրային գործիք

Ellipse Pie էլիպսաձև շրջան

Ellipse Pie, unfilled դատարկ էլիպսաձև շրջան

Ellipse Pies էլիպսաձև շրջաններ

Ellipse Segment էլիպսի հատված

Ellipse Segment, unfilled դատարկ էլիպսի հատված

Ellipse Segments էլիպսի հատվածներ

Ellipse Tool էլիպսի գործիքներ

Ellipse, unfilled դատարկ էլիպս

Ellipses էլիպսներ

Ellipsoid էլիպսոիդ

Elliptical arc էլիպսաձև աղեղ

Elliptical arcs էլիպսաձև աղեղներ

Else էլի,էլ,ուրիշ

Else/Endif without If էլի,էլ,ուրիշ/----- առանց եթեյի

E-mail էլեկտրոնային փոստ

e-mail էլեկտրոնային փոստ

E-mail address էլէկտրոնային փոստի հասցե

E-mail News էլէկտրոնային փոստի նորություններ

embedded object (OLE) ներկառուցված օբյեկտ (տեխնոլոգիա)

Embedded objects (OLE) ներկառուցված օբյեկտներ (տեխնոլոգիա)

Emphasis շեշտում,ընդգծում

empty դատարկ

Empty դատարկ

Empty presentation դատարկ ներկայացում

Empty Recycle Bin դատարկ թափոնների (մնացուկների) արկղ

Empty Set դատարկ տեղադրում

Enable թույլ տալ

Enable Key թույ տալ բանալին,ստեղնը

Enable key թույլ տալ բանալին,ստեղնը

Enable plug-ins թույլ տալ միացվող ծրագրերը

Enable security checks թույլ տալ անվտանգության,պաշտպանության ստուգումնորը

Enable Watch թույլ տալ ժամացույցը

Enabled թույլատրված,թույլատրելի

Enclosed Alphanumerics կցված այբբենաթվանշանային պայմանանշաններ

Enclosure(s) ներդրում(ներ)

Encode (PGP) ծածկագրել,կոդավորել (---)

Encoding Type ծածկագրման տեսակ

End ,վերջավարտ,ավարտել

End angle անկյան ծայր

End horizontal հորիզոնական ավարտ

End of document փաստաթղթի վերջը

End of footnote տողատակի ծանոթագրության վերջը

End of page էջի վերջը

End quote մեջբերման վերջը

End Task խնդրի,աշխատանքի ավարտ

End value արժեքի վերջը

End vertical ուղղահայաց ավարտ

Endless անվերջ

Endnote ծանոթագրություն

Endnote anchor ծանոթագրության խարիսխ

Endnote area ծանոթագրության տարածք

Endnote Characters ծանոթագրության պայմանանշաններ

Endnotes ծանոթագրություններ

English անգլերեն

english անգլերեն

English US անգլերեն Միացյալ Նահանգներ

Enhance edges ընդլայնել եզրերը

Enlargement ընդլայնում

Enter Group մտնել խումբ

Enter Password մտնել գաղտնագիր

Enter References մտնել հղումներ (վկայակոչումներ),տեղեկատու,ուղեցույց

Enter sender address մտնել ուղարկողի հասցե

Enter SQL statement մտնել կառուցվածքավորային հարցումների լեզվի հաստատում

Enter title մտնել վերնագիր

Enter URL մտնել ռեսուրսի միասնականացված հասցեավորիչ

Enter User Data մտնել օգտվողի տվյալներ

Entire cells մտնել բջիջներ

Entire column մտնել սյուն

Entire document մտնել փաստաթուղթ

Entire Formula մտնել բանաձև

Entire frame մտնել կադր

Entire Page մտնել էջ

Entire page մտնել էջ

Entire row մտնել տող

Entries մուտքեր

Entry մուտք

Entry data տվյալների մուտք

Entry required պահանջվող մուտք

Entry text տեքստի մուտք

Envelope ծրար

Envelope Settings ծրարի տեղադրումներ

EPS color format գունային ֆորմատավորում

EPS compression mode սեղմման,խտացման ռեժիմ

EPS Export Options արտահանման օպցիաներ

EPS preview image նախնական դիտման պատկեր

EPS version վարկած

equal հավասար

Equal հավասար

equal to հավասար

Err սխալ

Error սխալ

ERROR : սխալ

Error Alert սխալի ազդանշան

Error categories բաժինների սխալ

Error category բաժնի սխալ

Error code սխալների կոդ

Error creating object օբյեկտի ստեղծման սխալ

Error deleting data. տվյալների հեռացման սխալ

error indicator սխալի ինդիկատոր

Error indicator սխալի ինդիկատոր

Error initializing object-system. սկզբնականացման օբյեկտային համակարգի սխալ

Error list սխալների ցուցակ

Error loading converter բեռնման կոնվերտերի (փոխակերպման) սխալ

Error loading library բեռնման գրադարանի սխալ

Error margin սխալի սհաման,եզր

Error message հաղորդակցություն սխալի մասին

Error occurred սխալ ի հայտ եկավ

Error opening file ֆայլի բացման սխալ

Error removing library գրադարանի հեռացման սխալ

Error resolving name անվան որոշման սխալ

Error sending mail. փոստ ուղարկելու սխալ

Error while printing տպման ընթացքում կատարվող սխալ

Error while renaming վերաանվանման ընթացքում կատարվող սխալ

Error: Circular reference սխալ: շրջանաձև ---------

Error: Formula overflow սխալ: բանաձևի հոսք

Error: in bracketing սխալ: փակագծում

Error: Internal overflow սխալ: ներքին հոսք

Error: Invalid argument սխալ: անվավեր,անհիմն,անգործուն պարամետր

Error: Invalid character սխալ: անվավեր,անհիմն,անգործուն պայմանանշան

Error: Invalid name սխալ: անվավեր անուն

Error: Invalid semicolon սխալ: անգործուն կետ ստորակետ

Error: No result սխալ: ոչ մի արդյունք

Error: Operator missing սխալ: օպերատորի բացակայություն

Error: String overflow սխալ: տողի հոսք

Error: Variable missing սխալ: փոփոխության բացակայություն

ERRORTYPE սխալի տեսակ

Euro Converter եվրո կոնվերտեր

Europe Եվրոպա

Evaluation level գնահատման մակարդակ

Evaluation Minutes գնահատման րոպեներ

EVEN զույգ,նույնիսկ

Event պատահույթ

Events պատահույթներ

Every յուրաքանչյուր

Exact ճիշտ,ճշգրիտ,ստույգ

EXACT ճիշտ,ճշգրիտ,ստույգ

Example օրինակ

Excel Documents Excel-ի փաստաթղթեր

Excel templates Excel-ի ձևանմուշներ

Exception (-) բացառություն(-)

Exceptions բացառություններ

Excess length երկարության չափազանցություն,լրացուցիչ երկարություն

Excess size լրացուցիչ չափս

Excess size (left/right) լրացուցիչ չափս(ձախ/աջ)

Exchange background page փոխել ֆոնի էջը

Exchange characters փոխել պայմանանշանները

Exchange Database փոխել տվյալների բազան

Exchange databases փոխել տվյալների բազաները

Exchange source փոխակերպման աղբյուր

Exclusive access անմատչելի,բացառիկ մուտք

Execute կատարել

Execute in կատարել

Execute Macro կատարել մակրոսը

Execute macro կատարել մակրոսը

Execute program կատարել ծրագիրը

Execute query immediately կատարել հարցումն ամնիջապես

Execute SQL Statement կատարել կառուցվածքավորային հարցումների լեզվի հաստատում

Existing columns գոյություն ունեցող սյուներ

Existing Design գոյություն ունեցող դիզայն,նախագիծ

Existing Fields գոյություն ունեցող դաշտեր

Existing fields գոյություն ունեցող դաշտեր

Existing slides գոյություն ունեցող պատկերներ

Existing versions գոյություն ունեցող վարկածներ

Exit ելք,աշխատանքի ավարտ

Exit All Groups բոլոր խմբերի ելք

Exit Direction ելքի ուղղություն,կառավարում,հրահանգ

Exit direction ելքի ուղղություն,կառավարում,հրահանգ

Exit Direction Bottom դեպի ներքև ուղղության ելք

Exit Direction Left ձախ ուղղության ելք

Exit Direction Right աջ ուղղության ելք

Exit Direction Top դեպի վերև ուղղության ելք

Exit Fill Mode լրացման ռեժիմի ելք

Exit Group ելքի խումբ

Exit group ելքի խումբ

Exit Position ելքի դիրք

Exit Presentation ելքի ներկայացում

Exit presentation ելքի ներկայացում

Exit Recording ելքի գրանցում

Expand formatting ընդլայնել ֆորմատավորումը

Expand single word ընդլայնել առանձին բառը

Expand Slide ընդլայնել պատկերը

Expanded ընդլայնված

Experts փորձագետներ

Expires լրանում է (ժամկետը)

Exponential Function ցուցադրական ֆունկցիա

Exponential increasing ցուցադրական աճ

Exponential Regression ցուցադրական հետադիմություն,անկում,աստիճանական վատթարացում

Export արտահաիչ

Export settings արտահաիչ տեղադրումներ

Export source արտահանիչ աղբյուր

Export Template արտահանիչ ձևանմուշ

Export vCard արտահանիչ քարտ

Exporting արտահանում

Exporting document արտահանիչ փաստաթուղթ

Exporting to %1 արտահանում մինչև 1%

Expression արտահայտություն

Expression too complex չափազանց բարդ արտահայտություն

EXT ընդլանված

Ext. attribute ընդլայնված հատկություն

Extend edges ընդլայնել եզրերը

Extended ընդլայնված

Extended Help ընդլայնված օգնություն

Extended Selection On ընդկայնված ընտրված տարր

Extended Tips ընդլայնված ծայրեր

Extension ընդլայնում

Extent աստիճան,տևողություն

External արտաքին

External application busy արտաքին զբաղված կիրառում

External browser արտաքին բրաուզեր,տեսաբան

External Browser արտաքին բրաուզեր,տեսաբան

External Language արտաքին լեզու

External Source արտաքին աղբյուր

External source/interface արտաքին աղբյուր/ինտերֆեյս

Extras առանձին վճարովի առարկաներ

Extrusion object մղման օբյեկտ

Extrusion objects մղման օբյեկտներ

Eyedropper պիպետկա,կաթոցիչ
 • FFACT փաստ

factor գործոն

Factorial ֆակտորյալ

Fade անհետանալ

Fade Clockwise անհետանալ ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ

Fade Counter-Clockwise անհետանալ ժամացույցի սլաքին հակառակ

Fade from Center անհետանալ կենտրոնից

Fade Horizontally անհետանալ հորիզոնական ուղղությամբ

Fade object անհետացող օբյեկտ

Fade out անհետանալ

Fade to Center անհետանալ դեպի կենտրոն

Fade Vertically անհետանալ ուղղահայաց ուղղությամբ

Farsi պարսկերեն

Fast արագ

Faulty database configuration խափանակայունության,սխալական տվյալների բազայի փոխդասավորություն

Faulty password confirmation սխալական գաղտնագրի հաստատում

Favorite ընտրված

Favorites ընտրվածներ

Fax ֆաքս

Fax / E-mail ֆաքս/էլեկտրոնային փոստ

Fax Cover ֆաքսի ծածկույթ

Fax Letter ֆաքսի նամակ

Fax Message ֆաքսով հաղորդագրություն

Fax Note ֆաքսի ծանոթագրություն

Fax number ֆաքսի համարը

Fax recipient data ֆաքսով ուղարկել ստացողի տվյալները

Feb փետրվար

February փետրվար

Field դաշտ

Field codes դաշտային կոդեր

Field delimiter դաշտային բաժանիչ

Field Format դաշտային ֆորմատավորում

Field length դաշտի լայնությունը

Field name դաշտի անունը

Field Names On/Off դաշտի անունները միացնել/անջատել

Field options դաշտային օպցիաներ

Field properties դաշտային հատկություններ

Field selection դաշտային ընտրված տարր

Field separator դաշտային բաժանիչ,մասնատիչ

Field Shadings դաշտային ստվերարկումներ

Field type դաշտի տեսակ

Fields դաշտեր

Fields and charts դաշտեր և դիագրամներ

Fields in Form դաշտերը ֆորմայի մեջ

Fields in Query դաշտերը հարցման մեջ (գործողության)

fields involved ներգրավված դաշտեր

Fiery կրակոտ

Fifth Outline Level հինգերորդ մակարդակի սխեմա

File ֆայլ

FILE ֆայլ

File / URL ֆայլ/ռեսուրսի միասնականացված հասցեավորիչ

File already exists ֆայլն արդեն գոյություն ունի

File already open ֆայլն արդեն բաց է

File Document ֆայլային փաստաթուղթ

File format ֆայլի ֆորմատավորում

File List ֆայլի ցուցակ

File name ֆայլի անվանումը

File Name ֆայլի անվանումը

File not found ֆայլը գտնված չէ

File Properties ֆայլի հատկություններ

File Recovery ֆայլի ուղղում

File Selection ֆայլի ընտրում

File size ֆայլի չափը

File system ֆայլային համակարգ

File System ֆայլային համակարգ

File to convert փոխակերպման համար ֆայլ

File type ֆայլի տեսակ

File Type ֆայլի տեսակ

File Types ֆայլի տեսակներ

File types ֆայլի տեսակներ

File.win ֆայլի

Files ֆայլեր

Fill լրացնել

Fill character լրացնել պայմանանշանը

Fill Color լրացնել գույնը

Fill color լրացնել գույնը

Fill Data Series լրացնել տվյալների շարքերը

Fill Down լրացնել ներքևում

Fill entire page լրացնել ամբողջ էջը

Fill Format Mode լրացնել ֆորմատավորման ռեժիմը

Fill holes լրացնել անցքերը,բացվածքները

Fill Left լրացնել ձախ կողմը

Fill Mode լրացնել ռեժիմը

Fill parameters լրացնել պարամետրերը

Fill Right լրացնել աջ կողմը

Fill Row լրացնել շարքը

Fill Series լրացնել շարքերը

Fill Sheet լրացնել թուղթը

Fill Sheets լրացնել թղթերը

Fill Up լցնել

Fillbitmap լրացնել բիթային պատկերը,քարտը

Fillbitmap position լրացնել բիտային պատկերի դիրքը

Fillbitmap width լրացնել բիթային պատկերի լայնությունը

Fillcolor լրացնել գույնը

Fillstyle լրացնել ոճը

Filter զտիչ

Filter bar զտիչի տողը

Filter for զտիչը

Filter navigation զտիչի տեղափոխություն

Filter navigator զտիչի տեղափոխիչ

Filter not found. զտիչը գտնված չէ

Filter options զտիչի օպցիաներ

Filter proposal զտիչի առաջարկ

Filter Settings զտիչի տեղադրումներ

Filtering զտում

Filters զտիչներ

Final angle վերջնական անկյուն

Financial ֆինանսական

Find գտնել

FIND գտնել

Find Address գտնել հասցեն

Find All գտնել բոլորը

Find files գտնել ֆայլերը

Find graphics գտնել գծանկարչական տարրերը

Find on Page գտնել էջի վրա

Find On/Off գտնել միացնել/անջատել

Find Original գտնել ինքնօրինակը

Find parentheses գտնել կլոր փակագծերը

Find Parenthesis գտնել կլոր փակագծերը

Find Record գտնել գրառումը

Find Replace գտնել փոխարինումը

find_text գտնել տեքստը

Fine dashed մանր գծված

Fine dashed (variable) մանր գծված(փոփոխական)

Fine dotted մանր կետագծված

Finish ավարտվել,ավարտում

Firing վառվող

First Level առաջին մակարդակը

First Line առաջին տողը

First line առաջին տողը

First line indent առաջին տողի հավասարեցում

First Name առաջին անվանումը

First name առաջին անվանումը

First Page առաջին էջը

First page առաջին էջը

First page number առաջին էջի համարը

First paragraph առաջին պարբերությունը

First Paragraph առաջին պարբերությունը

First Record առաջին գրառումը

First/Last name/Initials առաջին/վերջին անվանումը/սկզբնատառերը

Fit to Frame համապատասխանել կադրին

Fit to frame համապատասխանել կադրին

Fit to size համապատասխանել չափսին

Fit to Window համապատասխանել պատուհանին

Fit-to-size text object չափսին համապատասխան տեքստային օբյեկտ

Fit-to-size text objects չափսին համապատասխան տեքստային օբյեկտներ

Fixed հաստատված

FIXED հաստատված,հաստատուն

Fixed content հաստատուն տարողություն, պարունակություն

Fixed height հաստատուն երկարություն

Fixed Horizontal Center հաստատուն հորիզոնական կենտրոն

Fixed Horizontal Left հաստատուն հորիզոնական ուղղությամբ ձախ

Fixed Horizontal Right հաստատուն հորիզոնական ուղղությամբ աջ

Fixed legend angle հաստատուն անկյուն

Fixed Position հաստատուն դիրք

Fixed Vertical Bottom հաստատուն ուղղահայաց հիմք

Fixed Vertical Center հաստատուն ուղղահայաց կենտրոն

Fixed Vertical Top հաստատուն ուղղահայաց գագաթ

Fixed width հաստատուն լայնություն

Fixed, proportional համաչափ հաստատված

Flags հայտանիշ,դրոշակ

flash ֆլեշ

Flat հարթ

Flat buttons հարթ կոճակներ

Flip մատնազարկ,մատնազարկել,մատով խփել

Flip horizontal հորիզոնական մատնազարկ

Flip horizontally մատնազարկել հորիզոնական ուղղությամբ

Flip Object Horizontally մատնազարկել օբյեկտը հորիզոնական ուղղությամբ

Flip vertical ուղղահայաց մատնազարկ

Flip Vertically մատնազարկել ուղղահայաց ուղղությամբ

Flip vertically մատնազարկել ուղղահայաց ուղղությամբ

Floating Frame լողացող կադր

Floating Frame Properties լողացող կադրի հատկությունները

Floating Task լողացող առաջադրանք

FLOOR հարկ

Flow charts հոսքի դիագրամներ

Focal length կիզակետային լայնություն

Focus gained ստացված կիզակետ

Focus lost կորած կիզակետ

Folder թղթապանակ

Folder Bookmarks թղթապանակի էջանշաններ,նշումներ

Following page հաջորդ էջը

Follow-up հաջորդել

Font տառաշար

Font "StarBats" տառաշար

Font "StarMath" տառաշար

Font Attributes տառաշարի հատկությունները

Font Color տառաշարի գույնը

Font Color Fill տառաշարի գունային լրացում

Font Effects տառաշարի էֆեկտներ

Font Height տառաշարի բարձրություն

Font history տառաշարի պատմագրություն,հիշողություն

Font Name տառաշարի անվանում

Font Posture տառաշարի դիրքը

Font Replacement տառաշարի փոխարինում

Font shadow տառաշարի ստվեր

Font size տառաշարի չափ

Font Size տառաշարի չափ

Font sizes տառաշարի չափերը

Font Types տառաշարի տեսակները

Font Weight տառաշարի կշիռը

Font width տառաշարի լայնությունը

Fonts տառաշարեր

Fontwork alignment տողաշտկում

Fontwork attributes հատկանիշներ

Fontwork default form

Fontwork font begin

Fontwork mirror հայելի

Fontwork outline սխեմա

Fontwork shadow ստվեր

Fontwork shadow color ստվերային գույն

FontWork shadow transparency ստվերային թափանցիկություն

FontWork spacing

Fontwork style ոճ

Foot ֆուտ

Footer էջախորագիր

Footer (left) էջախորագիր(ձախ)

Footer (right) էջախորագիր(աջ)

Footer left ձախ էջախորագիր

Footer on էջախորագիր

Footer right աջ էջախորագիր

Footers էջախորագրեր

Footnote ծանոթագրություն (տողատակի)

Footnote anchor ծանոթագրության խարիսխ

Footnote area ծանոթագրության շրջան,տարածք

Footnote Characters ծանոթագրության պայմանանշաններ

Footnote Settings ծանոթագրության տեղադրումներ

Footnotes ծանոթագրություններ

Footnotes/Endnotes ծանոթագրություններ/ծանոթագրություններ

For համար

For All բոլորի համար

For data range տվյալների շարքի համար

For your information ձեր տեղեկության համար

FORECAST կանխորոշում,կանխորոշել,տեսություն (եղանակի)

Foreground առաջին,առաջնային պլան

Foreground Color հիմնական գույնը

Foreground Trasparence հիմնական թափանցիկություն

Form ձև

Form Controls ձևի կառավարումներ

Form design ձևի նախագիծ,ուրվագիծ

Form Functions ձևի ֆունկցիաներ

Form letter կազմել նամակ

Form Letter կազմել նամակ

Form letter field նամակի դաշտի ձև

Form Name ձևի անուն

Form name ձևի անուն

Form Navigator ձևի տեղափոխիչ

Form objects ձևի օբյեկտներ

Form of addr/Title հասցեյի/վերնագրի ձև

Form properties ձևի հատկություններ

Form_ ձև

Format ձևաչափ

Format cell ձևաչափի բջիջ

Format Cell ձևաչափի բջիջ

Format Cells ձևաչափի բջիջներ

Format code ձևաչափի կոդ

Format Example ձևաչափի օրինակ

Format Menu ձևաչափի մենյու

Format: Paragraph ձևաչափ: պարբերություն

Formats ձևաչափեր

Formats for Cells ձևաչափեր բջիջների համար

Formatted ձևաչափված

Formatted Field ձևաչափված դաշտ

Formatted text (RTF) ձևաչափված տեքստ

Formatting ձևաչափում

Formatting document automatically փաստաթղթի ավտոմատ ձևաչափում

Formatting On/Off ձևաչափում միացում/անջատում

Form-based filters ձևային հիմնված զտիչներ

Forms ձևեր

Formula բանաձև

FORMULA բանաձև

Formula բանաձև

Formula Bar բանաձևի տող

Formula Bar On/Off բանաձևի տող միացում/անջատում

Formula cell բանաձևի բջիջ

Formula Cursor բանաձևի կուրսոր

Formula fonts բանաձևի տառեր

Formula is բանաձևն է

Formula Options բանաձևի օպցիաներ

Formula Options: Settings բանաձևի օպցիաներ: տեղադրումներ

Formula text բանաձևի տեքստ

Formulas բանաձևեր

Forward առաջ

Forward Message առաջավոր,առաջնային հաղորդագրություն

Forward One մեկ հատ առաջ

Four Slides չորս պատկեր

Fourth Outline Level չորրորդ մակարդակի սխեմա

Fr ֆրակցիա,բաժին,մաս

Fraction ֆրակցիա,բաժին,մաս

Fraction bar կոտորակի գիծ

Fraction Bars կոտորակի գծեր

Fractions ֆրակցիաներ,բաժիններ,մասեր

Frame կադր

Frame contents կադրի տարողություն,ծավալ

Frame Control կադրի կառավարում

Frame element կադրի տարր

Frame Object Bar կադրի օբյեկտային տող

Frame Object Bar/Web կադրի օբյեկտային տող/Web

Frame only միայն կադրը

Frame Properties կադրի հատկություններ

Frame Size կադրի չափսը

Frame Spacing կադրի հեռավորություն,տարածություն

Frame Style կադրի ոճ

Frame Styles կադրի ոճեր

Frame text area կադրի տեքստային տարածք

Frame/Web կադր/Web

Frames կադրեր

FrameSet կադրի տեղադրում,կոմպլեկտ

FrameSet Document կադրի տեղադրման փաստաթուղթ

FrameSet Spacing կադրի տեղադրման հեռավորություն,տարածություն

France Ֆրանսիա

Free ազատ,ազատել

Free indexes ազատ ինդեքսներ

Free positioning ազատ տեղադրում

Free rotation ազատ տեսածրում,պտույտ

Free Rotation ազատ տեսածրում,պտույտ

Free Rotation Angle պտտման ազատ անկյուն

Free space (MB) ազատ տարածություն (մեգաբայթ)

Freeform ազատ ձևաչափ,ձև

Freeform Curve կոր

Freeform Line գիծ

Freeform Lines գծեր

Freeform Polygon բազմանկյուն

Freeze ամրացում,ամրացնել,սառեցում,սառեցնել

Freeze Window սառեցման պատուհան

French ֆրանսերեն

Frequency հաճախականություն,հաճախակիություն

FREQUENCY հաճախականություն,հաճախակիություն

From ից

From Beginning սկզբից

From bibliography database բիբլիոգրաֆիական տվյալների բազայից

From bottom ներքևից

From database տվյալների բազայից

From document content փաստաթղթի պարունակությունից

From File ֆայլից

From file ֆայլից

From Image Editor պատկերի խմբագրից

From inside ներսի կողմից

From left ձախից

from left ձախից

From list ցուցակից

From printer settings տպագրող սարքի տեղադրումներից

From right աջից

From row տողից

From system settings համակարգի տեղադրումներից

From Template ձևանմուշից

From template ձևանմուշից

From text տեքստից

From top վերևից

from top վերևից

Front side առաջնային կողմ

FTP արձանագրություն

FTP Account արձանագրության հաշիվ

FTP File արձանագրության ֆայլ

FTP Folder արձանագրության թղթապանակ

FTP Link արձանագրության կապ

Ftp Proxy արձանագրության լիազորություն,պրոկսի-սերվեր

Full (Outer) Join լիակատար (արտաքին) միացում

full circle լիակատար,լրիվ շրջան

Full Screen լրիվ էկրան

Full width լիակատար,լրիվ լայնություն

Function ֆունկցիա

Function Bar ֆունկցիայի տող

Function Bar On/Off ֆունկցիայի տող միացում/անջատում

Function expected սպասվող ֆունկցիա

Function List ֆունկցիաների ցուցակ

Function not known անհայտ ֆունկցիա

Function result ֆունկցիայի արդյունք

Function sequence error ֆունկցիայի հաջորդականության սխալ

Function_type ֆունկցիայի տեսակ

functions ֆունկցիաներ

Functions ֆունկցիաներ

Functions for Cells բջիջների համար ֆունկցիաներ

Functions List ֆունկցիաների ցուցակ

Furniture սարքավորում

Further information հետագա տեղեկություն

Further objects հետագա օբյեկտներ

Further OLE objects հետագա տեխնոլոգիական օբյեկտներ

Further settings հետագա տեղադրումներ • G
Gallery թանգարան

Gallery theme թանգարանի թեմա

Gallery Theme թանգարանի թեմա

Gamma գամմա

Gamma Correction գամմայի ուղղում,գամմա ուղղում

Gamma value գամմայի արժեք

Gamma գամմա

Gap բացակ,արանք,ճեղք

GB գեգաբայթ

GCD ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

General ընդհանուր,սովորական,գլխավոր

General error ընդհանուր սխալ

General Error ընդհանուր սխալ

General handling ընդհանուր մշակում

General Help Modules ընդհանուր օգնության մոդուլներ

General input/output error ընդհանուր ներածման/արտածման սխալ

General network error ընդհանուր ցանցային սխալ

General OLE Error ընդհանուր տեխնոլոգիական սխալ

General Options ընդհանուր օպցիաներ

General Punctuation ընդհանուր կետադրություն

General warning ընդհանուր նախազգուշացում

Generating source աղբյուրի արտադրում,արտադրող աղբյուր

Generic ընդհանուր

Geometric Shapes երկրաչափական ձևեր

Geometry երկրաչափություն

Georgia Վրաստան

Georgian Extended ընդլայնված վրացերեն

German գերմաներեն

German Mark գերմանական մարկ

German spelling գերմաներեն ուղղագրություն,գերմանական գրանցում

Germany Գերմանիա

Get ստանալ,հասնել

GIF Options գրաֆիկական տվյալների փոխանակման ձևաչափի օպցիաներ

Given angle տրված անկյուն

Global settings գլոբալ տեղադրումներ

Glue Point Relative

Glue Points Mode

Go Right գնալ աջ

Go to document գնալ դեպի փաստաթուղթ

Go to Homepage գնալ դեպի բազային (ելակետային,սկզբնական) Web- էջ

go to record գնալ դեպի գրառում

Goal Seek նպատակային փնտրում

GOALSEEK նպատակային փնտրում

Gold ոսկի,ոսկե

GPF occured ի հայտ եկավ ընդհանուր սխալ

Gradient սահուն փոփոխվող գույն,գրադիենտ

Gradients գրադիենտներ,սահուն փոփոխվող գույներ

Grand Total ընդհանուր գումար,հանրագումար

Graphic գրաֆիկա

Graphics գրաֆիկա

Graphics and objects գրաֆիկա և օբյեկտներ

Graphics attributes գրաֆիկական հատկություններ

Graphics directory գրաֆիկական գրացուցակ

Graphics Export գրաֆիկական արտահանիչ

Graphics file name գրաֆիկական ֆայլի անուն

Graphics filter գրաֆիկական ֆիլտր,զտիչ

Graphics load faulty գրաֆիկական սխալ բեռնում

Graphics load successful գրաֆիկական հաջող բեռնում

Graphics load terminated գրաֆիկական բեռնումն ավարտվեց

Graphics mode գրաֆիկական ռեժիմ

Graphics Object Bar գրաֆիկական օբյեկտային տող

Graphics Object Bar/Web գրաֆիկական օբյեկտային տող/Web

Graphics objects գրաֆիկական օբյեկտներ

Graphics Off անջատված գրաֆիկա

Graphics on/off միացված/անջատված գրաֆիկա

Graphics Properties գրաֆիկական հատկություններ

Graphics Styles գրաֆիկական ոճեր

Gravel մանրախիճ

Gray գորշ

Grayscale գորշ սանդղակ,գունային ներկապնակ,կիսատոն

Grayscale Preview գորշ սանդղակի նախորոք դիտում

Greater ավելի մեծ,ավելի հզոր

greater or equal ավելի մեծ,ավելի հզոր կամ հավասար

greater than ավելի մեծ քան

Greatest Common Divisor ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Green կանաչ

Grid ցանց

Grid color ցանցի գույն

Grid Lines ցանցի գծեր

Grid lines ցանցի գծեր

Grid to Front ցանցը դեպի առաջ

Group խումբ

Group Box խմբային բլոկ

Group Brackets խմբային փակագծեր

Group by խումբ

Group draw objects խմբի,խմբային նկարչական օբյեկտներ

group object խմբային օբյեկտ

Group object խմբային օբյեկտ

group objects խմբային օբյեկտներ

Group View խմբի ներկայացում,դիտում

Grouping not possible խմբավորումը հնարավոր չէ,անհնարին է

Groups խմբեր

GROWTH աճ

Growth աճ

Guatemala Գվատեմալա

guess ենթադրություն,ենթադրել

Guests հյուրեր

Guide distance ձեռնարկի

Guide overhang ձեռնարկի ելուն,ծածկ

Guides ձեռնարկներ

Guides to Front ձեռնարկն առջևում

Guides When Moving տեղափոխելու ընթացքում ձեռնարկներ

Guides when moving տեղափոխելու ընթացքում ձեռնարկներ • H
h Bar հաշ տող

H. Pitch հաշ քայլ

Haiti Հայիթի կղզի

Half-Sphere կիսաշրջան

Handout հաղորդագրություն

Handout Background հաղորդագրության ֆոն

Handout View հաղորդագրության դիտում,ներկայացում

Handout view հաղորդագրության դիտում,ներկայացում

Handouts հաղորդագրություններ

Hanging indent ներսի տողագլխի,ազատ տեղի կախում

Hard disk cache կոշտ սկավառակի կեշ,կեշ-հիշողություն

Hatching ստվերագծում,մանրագծում

Hatching background ֆոնի ստվերագծում

Header վերնագիր

Header (left) վերնագիր(ձախ)

Header (right) վերնագիր(աջ)

Header left բաց թողնված վերնագիր,ձախակողմյան վերնագիր

Header on վերնագիր

Header right աջակողմյան վերնագիր

Header settings վերնագրի տեղադրումններ

Headers վերնագրեր

Headers and Footers վերնագրեր և էջախորագրեր

Headers Footers վերնագրեր էջախորագրեր

Headers/Footers վերնագրեր/էջախորագրեր

Heading ենթավերնագիր

Heading Levels Shown ենթավերնագրի ցուցադրված մակարդակներ

Heading2 ենթավերնագիր 2

Height բարձրություն

Height of fillbitmap բարձրություն

Height, complete լրիվ բարձրություն

Help օգնություն,օգնել

Help about Help օգնություն օգնության մասին

Help Agent օգնության

Help Bar օգնության տող

Help file օգնության ֆայլ

Help file name օգնության ֆայլի անուն

Help ID օգնության

Help index օգնության ինդեքս

Help information օգնության տեղեկություն

Help Menu օգնության մենյու

Help on Help օգնություն օգնության վրա

Help text օգնության տեքստ

Help URL ռեսուրսի միասնականացված հասցեավորչի օգնություն

HID directory գրացուցակ

Hidden թաքցված

hidden թաքցված

Hidden Control թաքցված,գաղտնի կառավարում

Hidden Objects թաքցված օբյեկտներ

Hidden pages թաքցված էջեր

Hidden Paragraph թաքցված պարբերություն

Hidden paragraphs թաքցված պարբերություններ

Hidden Paragraphs թաքցված պարբերություններ

Hidden Sheets թաքցված թղթեր

Hidden text թաքցված տեքստ

Hide թաքցնել

Hide all թաքցնել բոլորը

Hide Author թաքցնել հեղինակին

Hide AutoFilter թացնել ավտոմատ զտիչը

Hide Column թաքցնել սյունը

Hide Columns թաքցնել սյուները

Hide Details թաքցնել մանրամասները

Hide details թաքցնել մանրամասները

Hide Errors թաքցնել սխալները

Hide Field թաքցնել դաշտը

Hide fontwork outline թաքցնել սխեման

Hide formula թաքցնել բանաձևը

Hide note թաքցնել գրառումը,ծանոթագրությունը

Hide Rows թաքցնել տողերը

Hide sheet թաքցնել թուղթը

Hide Subject թաքցնել թեման

Hide Subpoints թաքցնել ենթակետերը

Hide Thread թաքցնել թեմատիկան

Hide when printing թաքցնել տպման ընթացքում

Hide/Show Columns թաքցնել/ցույց տալ սյուները

Hierarchical հիերարխիական

High բարձր

Highest ամենաբարձր

Highlight տակից թեթևակի լուսավորել,թեթև լուսավորում,թույլ (աղոտ) լույս

Highlight / Shadow թեթև լուսավորում/ստվեր

Highlight Changes թեթև լուսավորման փոփոխություններ

Highlight Fill թեթև լուսավորման լրացում

Highlighting թեթևակի լուսավորում

hit սեղմել,սեղմում

hits սեղմումներ

HLOOKUP նայել

Holiday արձակուրդ

Home ստեղն

Home directory ստեղնային գրացուցակ

Homepage բազային(ելակետային,սկզբնական)Web-էջ

Homepage / e-mail բազային(ելակետային,սկզբնական)Web-էջ/էլեկտրոնային փոստ

Horiz. Scrollbar հորիզոնական անցավազքի գծատող

Horizintal cones, percent հորիզոնական կոներ,տոկոս

Horizontal հորիզոնական

Horizontal alignment default հորիզոնական տողաշտկման պակաս

Horizontal cones հորիզոնական կոներ

Horizontal cones, deep հորիզոնական կոներ,խորը

Horizontal grid on/off հորիզոնական ցանց միացում/անջատում

horizontal line հորիզոնական գիծ

Horizontal Line հորիզոնական գիծ

Horizontal Lines հորիզոնական գծեր

Horizontal Pen հորիզոնական գրչածայր

Horizontal pitch հորիզոնական քայլ

Horizontal pyramids հորիզոնական բուրգեր

Horizontal pyramids, deep հորիզոնական բուրգեր,խորը

Horizontal pyramids, percent հորիզոնական բուրգեր,տոկոս

Horizontal pyramids, stacked հորիզոնական բուրգեր,դասավորված

Horizontal ruler հորիզոնական քանոն

Horizontal scroll հորիզոնական անցավազք

Horizontal scroll bar հորիզոնական անցավազքի գծատող

Horizontal shadow outline հորիզոնական ստվերային սխեմա

Horizontal text anchor հորիզոնական տոեքստային խարիսխ

Horizontal, stacked cones հորիզոնական դասավորված կոներ

Horizontally հորիզոնական ուղղությամբ

horizontally հորիզոնական ուղղությամբ

Horz. Scroll Bar հորիզոնական անցավազքի գծատող

Host հոստ,գլխավոր

HOUR ժամ

Hours ժամեր

HTML գերտեքստի նկարագրման լեզու

HTML (FrameSet) գերտեքստի նկարագրման լեզու(կադրի տեղադրում)

HTML 3.2 գերտեքստի նկարագրման լեզու 3.2

HTML Document գերտեքստի նկարագրման լեզվի փաստաթուղթ

HTML Document Options գերտեքստի նկարագրման լեզվի փաստաթուղթի օպցիաներ

HTML Export գերտեքստի նկարագրման լեզվի արտահանիչ

HTML Import/Export գերտեքստի նկարագրման լեզվի ներմուծում/արտահանում

HTML Source գերտեքստի նկարագրման լեզվի աղբյուր

HTML source գերտեքստի նկարագրման լեզվի աղբյուր

HTML source mode գերտեքստի նկարագրման լեզվի ելման ռեժիմ

HTML Styles գերտեքստի նկարագրման լեզվի ոճեր

HTTP գերտեքստի հաղորդման փոխադրական արձանագրություն

Http Proxy գերտեքստի հաղորդման փոխադրական արձանագրության պրոքսի-սերվեր

Http proxy port գերտեքստի հաղորդման փոխադրական արձանագրության պրոքսի-սերվերի պոռտ

Http proxy server գերտեքստի հաղորդման փոխադրական արձանագրության սերվեր-միջնորդ,սերվեր-ներկայացուցիչ

Hue երանգ,ներկել

Hyperbolic Cosine հիպերբոլ կոսինուս

Hyperbolic Cotangent հիպերբոլ կետանգենս

Hyperbolic Sine հիպերբոլ սինուս

Hyperbolic Tangent հիպերբոլ տանգենս

Hyperlink գերկապ,գերտեքստային կապ,գերհղում

Hyperlink Bar գերկապի տող

Hyperlink Dialog գերկապի երկխոսություն

Hyperlink end գերկապի վերջ

Hyperlink start գերկապի սկիզբ

Hyperlink type գերկապի տեսակ

Hyperlinks գերկապեր

Hyperlinks Active ակտիվ գերկապեր

Hyphenate զոդագծել

Hyphenate special regions զոդագծել հատուկ շրջանները

Hyphenation բառերը մասերի բաժանելու ընթացակարգ

Hyphenation completed ավարտված զոդագծում

Hyphenation not available զոդագծումը մատչելի չէ

Hyphenation rules զոդագծման կանոններ

Hyphens դեֆիսներ,զոդագծեր • II/O active ակտիվ ներածում/արտածում

IBM LAN IBM լոկալ հաշվողական ցանց,ԼՀՑ

iCalendar-File օրացույցային ֆայլ

Icon նիշ (պայմանական նշան)

Icon Spacing պայմանական նշանի հեռավորություն

Icon Text պայմանական նշանի տեքստ

Icon view պայմանական նշանի դիտում

Icons նիշեր,պայմանական նշաններ

ID նույնականացում

Identification նույնականացում

Identifier նույնականացում

Identifier expected սպասվող նույնություն

Identify categories նույնացնել բաժինները

IF ինտերֆեյս,միջին հաճախություն

Ignore արհամարհել,անտեսել

Ignore All անտեսել բոլորը

Ignore double spaces անտեսել կրկնակի տարածությունները

Ignore empty rows անտեսել դատարկ տողերը

Ignore font settings անտեսել տառային տեղադրումները

Illumination լուսավորություն,լուսավորում

Illumination color լուսավորության գույն

Illustration պատկերազարդում,նկարազարդում

Illustration Index պատկերազարդման ինդեքս

Illustration Index Heading պատկերազարդման ինդեքսի ենթավերնագիր

Image պատկեր

Image Button պատկերի կոճակ

Image Control պատկերի կառավարում

Image map պատկերի քարտեզ

Image Options պատկերի օպցիաներ

Image preview (TIFF) պատկերի նախնական դիտում(TIFF)

Image Properties պատկերի հատկություններ

Image properties պատկերի հատկություններ

Image size պատկերի չափս

Image Toolbar պատկերի գործիքների վահանակ

ImageMap պատկերի քարտեզ

ImageMap Editor պատկերի քարտեզի խմբագիր

Imaginary Part երևակայական մաս

IMAP ինտերնետում հաղորդակցություներից օգտվելու հնարավորության արձանագրություն

IMAP Account ինտերնետում հաղորդակցություներից օգտվելու հնարավորության արձանագրության հաշիվ

Import ներմուծել,ներմուծում

Import Bookmarks մերմուծման էջանշաններ

Import Data ներմուծման տվյալներ

Import DBase files ներմուծման տվյալների բազայի ֆայլեր

Import File ներմուծման ֆայլ

Import Formula ներմուծման բանաձև

Import formula ներմուծման բանաձև

Import Lotus files ներմուծման լոտուսային ֆայլեր

Import Personal Data ներմուծման անձնական տվյալներ

Import Template ներմուծման ձևանմուշ

Import text files ներմուծման տեքստի ֆայլեր

Import vCard ներմուծման քարտ

Important կարևոր

Important Information կարևոր տեղեկություն

Important Note կարևոր գրառում,ծանոթագրություն

Imported ներմուծվող,ներմուծված

Imported calculation templates ներմուծվող հաշվարկման ձևանմուշներ

Imported presentation templates ներմուծվող ներկայացման ձևանմուշներ

Imported text templates ներմուծվող տեքստային ձևանմուշներ

Importing ներմուծում

Importing document փաստաթղթի ներմուծում

Importing graphic գրաֆիկական ներմուծում

Importing graphics գրաֆիկական ներմուծում

In Background ֆոնում

in row տողում

In the directory գրացուցակում

inactive ոչ ակտիվ,պասիվ

Inactive menu items մենյուի պասիվ կետեր

Inadmissable path անթույլատրելի մուտքի իրավունքի ուղի

Inbox մուտքի փոստային արկղ

Inch մատնաչափ,դյույմ

Include ներառել,պարունակել

Include Dialogs ներառել երկխոսությունները

Include e-mail address ներառել էլեկտրոնային փոստի հասցեն

Include files (*.INC) ներառել ֆայլեր(*.--------)

Include formats ներառել ձևաչափեր

Include subfolders ներառել ենթաթղթապանակներ

Included outline levels սխեմայի ներառված մակարդակներ

Including Styles ոճերի ներառում

including subdirectories ենթագրացուցակների ներառում

Including Subfolders ենթաթղթապանակների ներառում

Incoming mail ընդունվող,մուտքի փոստ

Incorrect file mode սխալ ֆայլային ռեժիմ

Incorrect format սխալ ձևաչափ

Incorrect Password սխալ գաղտնագիր

Incorrect property value հատկության սխալ արժեք

Incorrect record length երկարության սխալ գրանցում

Incorrect record number սխալ գրառման թիվ

Incr./Decrement value աճման,ավելացման/ավելացման,աճման արժեք

Increase Font մեծացման տառ

Increase Indent մեծացման,աճման հայտ

Increase Spacing մեծացման հեռավորություն,տարածություն

Increment ավելացում,աճում,ինկրեմենտ

Increment Indent Value ավելացման հայտի արժեք

Increments ավելացումներ,ինկրեմենտներ

Indent ազատ տեղ,նոր պարբերություն,շտկել,ուղղել

Indent left ձախակողմյան ազատ տեղ,նոր պարբերություն,շտկում,ուղղում

Indent right արջակողմյան ազատ տեղ,նոր պարբերություն,շտկում,ուղղում

Indented տկված,ուղղված

Indents ազատ տեղեր,նոր պարբերություններ,

Indents Spacing տկումներ,ուղղումներ

INDEX ինդեքս

Index ինդեքս

Index entries ինդեքսի մուտքեր

Index Entry ինդեքսի մուտք

Index entry ինդեքսի մուտք

Index field ինդեքսի դաշտ

Index Heading ինդեքսի վերնագիր

Index identifier ինդեքսի նույնություն

Index Link ինդեքսի կապ

Index Markings ինդեքսի դրոշմներ

Index marks ինդեքսի նշումներ

Index name ինդեքսի անվանում

Index of Tables աղյուսակների ինդեքս

Index Separator ինդեքսի բաժանարար

Index Styles ինդեքսի ոճեր

Indexes ինդեքսներ

Indexing ինդեքսավորում

Indices ինդեքսներ

INDIRECT շեղ,թեք,անուղղակի

Individual Words անձնական,անհատական բառեր

Individual words անձնական,անհատական բառեր

Indonesia Ինդոնեզիա

Indonesian ինդոնեզերեն,ինդոնեզիացի

Infinity անսահմանություն

Info ինֆորմացիա

Info fields ինֆորմացիոն դաշտեր

Info Fields ինֆորմացիոն դաշտեր

Information ինֆորմացիա,տեղեկություն

Inherited ժառանգած

Initialize սկզբնականացնել

Initializing սկզբնականացում

Initials սկզբնատառեր,ինիցիալներ

inner ներքին

Inner ներքին

Inner frame border կադրի ներքին սահման

Inner Join ներքին կապ

Inner page border էջի ներքին սահմանInner paragraph border պարբերության ներքին սահման

Inner wrap ներքին վերականգնում

Inplace Translation օպերատիվ թարգմանություն

Input ներածում

Input field ներածման դաշտ

Input field (user) ներածման դաշտ(օգտագործող)

Input field (variable) ներածման դաշտ(փոփոխական)

Input file error ֆայլի ներածման սխալ

Input help ներածման օգնություն

Input Help ներածման օգնություն

Input in tables ներածում աղյուսակներում

Input line ներածման գիծ,տող

Input Options ներածման օպցիաներ

Input required պահանջվող ներածում

Inquire տեղեկանալ,հարցաքննել

Inscription մակագրություն

Insert ներդնել

Insert Applet ներդնել ապլետ

Insert as ներդնել որպես

Insert as Copy ներդնել որպես պատճեն

Insert as copy ներդնել որպես պատճեն

Insert as Hyperlink ներդնել որպես գերկապ

Insert as hyperlink ներդնել որպես գերկապ

Insert as Link ներդնել որպես կապ

Insert as link ներդնել որպես կապ

Insert Author Field ներդնել հեղինակի դաշտը

Insert AutoText ներդնել ավտոտեքստ

Insert Axes ներդնել առանցքներ

Insert BASIC Source ներդնել հիմնական աղբյուր

Insert before ներդնել նախքան

Insert bibliography entry ներդնել բիբլիոգրաֆիական մուտք

Insert Bookmark ներդնել էջանշան

Insert Break ներդնել ընդհատում

Insert business cards ներդնել այցետոմսեր

Insert caption ներդնել վերադիր

Insert Cells ներդնել բջիջներ

Insert Cells Down ներդնել բջիջները ներքև

Insert Cells Right ներդնել բջիջները աջ

Insert Chart ներդնել դիագրամ

Insert Column ներդնել սյուն

Insert Column Break ներդնել սյան կտրում

Insert Columns ներդնել սյուներ

Insert Command ներդնել հրաման

Insert Comment ներդնել մեկնաբանություն

Insert Controls ներդնել կառավարումներ

Insert data ներդնել տվյալներ

Insert data as ներդնել տվյալները որպես

Insert Data Caption ներդնել տվյալների վերադիր

Insert data label ներդնել տվյալների տարբերանիշ

Insert Database Columns ներդնել տվյալների բազայի սյուներ

Insert Date ներդնել ամսաթիվ

Insert document ներդնել փաստաթուղթ

Insert Document Title ներդնել փաստաթղթի վերնագիր

Insert Draw Object ներդնել նկարչական օբյեկտ

Insert Endnote Directly ներդնել ծանոթագրությունը ուղղակիորեն

Insert Envelope ներդնել ծրար

Insert Field Reference ներդնել դաշտային տեղեկատուներ

Insert Fields ներդնել դաշտեր

Insert File ներդնել ֆայլ

Insert File Field ներդնել ֆայլի դաշտ

Insert Floating Frame ներդնել լողացող կադր

Insert Footer ներդնել էջախորագիր

Insert Footnote ներդնել տողատակի ծանոթագրություն

Insert Footnote Directly ներդնել տողատակի ծանոթագրությունն ուղղակիորեն

Insert Formula ներդնել բանաձև

Insert frame ներդնել կադր

Insert Frame Manually ներդնել կադրը ձեռքով

Insert Function ներդնել ֆունկցիա

Insert graphics ներդնել գծանկարչական տարրեր

Insert Graphics ներդնել գծանկարչական տարրեր

Insert grids ներդնել ցանցեր

Insert Group ներդնել խումբ

Insert Header ներդնել վերնագիր

Insert Horizontal ներդնել հորիզոնական ուղղությամբ

Insert Horizontal Ruler ներդնել հորիզոնական քանոն

Insert Horizontally ներդնել հորիզոնական ուղղությամբ

Insert Hyperlink ներդնել գերկապ

Insert Image ներդնել պատկեր

Insert in container ներդնել բեռնարկղի մեջ

Insert index ներդնել ինդեքս

Insert Index Entry ներդնել ինդեքսի մուտք

Insert Index Marker ներդնել ինդեքսի ակոսիչ

Insert Join ներդնել միացում,կապ

Insert Label Ranges ներդնել տարբերանիշի շարքեր

Insert Labels ներդնել տարբերանիշեր

Insert Layer ներդնել շերտ

Insert legend ներդնել -------

Insert Link ներդնել կապ

Insert Manual Break ներդնել ձեռքի ընդհատում

Insert Matrix Formula ներդնել մատրից բանաձև

Insert Mode ներդնել ռեժիմ

Insert Name ներդնել անուն

Insert new row ներդնել նոր տող

Insert Non-breaking Hyphen ներդնել անմասնատելի զոդագիծ

Insert Non-breaking Space ներդնել անմասնատելի տարածություն

Insert note ներդնել ծանոթագրություն,գրառում

Insert numbering ներդնել համարակալում

Insert Object ներդնել օբյեկտ

Insert object ներդնել օբյեկտ

Insert object(s) ներդնել օբյեկտ(ներ)

Insert Objects ներդնել օբյեկտներ

Insert OLE Object ներդնել տեխնոլոգիական օբյեկտ

Insert Optional Hyphen ներդնել լրացուցիչ զոդագիծ

Insert Other Objects ներդնել ուրիշ օբյեկտներ

Insert page ներդնել էջ

Insert Page Count ներդնել էջի հաշվում

Insert Page Field ներդնել էջի դաշտ

Insert Page Number ներդնել էջի համար

Insert Paragraph ներդնել պարբերություն

Insert Plug-In ներդնել միացվող ծրագիր

Insert Point ներդնել կետ

Insert Points ներդնել կետեր

Insert Query Data ներդնել հարցման տվյալներ

Insert Reference ներդնել տեղեկատու

Insert result ( ներդնել արդյունք

Insert row ներդնել տող

Insert Row ներդնել տող

Insert Row Break ներդնել տողի մասնատում

Insert Rows ներդնել տողեր

Insert ruler ներդնել քանոն

Insert Script ներդնել փաստաթուղթ,բնօրինակ

Insert Section ներդնել հատվածամաս,բաժին

Insert Sheet ներդնել թուղթ

Insert Signature ներդնել ստորագրություն

Insert Slide ներդնել պատկեր

Insert Slide Direct ներդնել ուղիղ պատկեր

Insert slides ներդնել պատկերներ

Insert Slides/Objects ներդնել պատկերներ/օբյեկտներ

Insert Snap Point/Line ներդնել արագ կետ/գիծ

Insert sound ներդնել ձայն

Insert Sound PlugIn ներդնել ձայնային միացվող ծրագիր

Insert Source Text ներդնել ձայնային տեքստ

Insert Special Character ներդնել հատուկ պայմանանշան

Insert special character ներդնել հատուկ պայմանանշան

Insert Subject ներդնել թեմա

Insert Table ներդնել աղյուսակ

Insert Text ներդնել տեքստ

Insert text ներդնել տեքստ

Insert text frame ներդնել տեքստային կադր

Insert Text Frame ներդնել տեքստային կադր

Insert Time ներդնել

Insert title ներդնել ժամանակ

Insert Unnumbered Entry ներդնել անհամարակալած մուտք

insert URL button ներդնել ռեսուրսի միասնականացված հասցեավորչի կոճակ

Insert Version Comment ներդնել վարկածի մեկնաբանություն

Insert Vertical ներդնել ուղղահայաց ուղղությամբ

Insert Vertically ներդնել ուղղահայաց ուղղությամբ

Insert video ներդնել վիդեո,տեսամագնիտոֆոն

Insert Video PlugIn ներդնել վիդեո միացվող ծրագիր

Insert/remove primary key ներդնել/հեռացնել առաջնային բանալի

Inserted ներդրված

Inserting Index ինդեքսի ներդրում

Insertions ներդրումներ

Inside ներսում

inside (centered) ներսում (կենտրոնացված)

Install ինստալյացիա,սահմանում

Install user now. հիմա հաստատել օգտվողին

install.ini ինստալյացիա,սահմանում.

Installation ինստալյացիա

Installation Complete լրիվ ինստալյացիա,հաստատում

Installation program ինստալյացիայի ծրագիր

Installing daemons

Institution հաստատություն

Insufficient memory անբավարար հիշողություն

INT ամբողջ թիվ

Integer ամբողջ թիվ

Integers Set ամբողջ թվի տեղադրում

Integral ինտեգրալ

Intended recipient նախատեսված ստացող

Intended recipient unknown անհայտ նախատեսված ստացող

Intensity ինտենսիվություն,լարվածություն

Interaction փոխազդեցություն

INTERCEPT ընդհատել,դադարեցնել

Interchange (EPSI) տեղափոխում,փոխանակում

Interface not supported ինտերֆեյսը չի սատարվում

Interlaced կազմարարական,կազմելու,կազմի

Internal ներքին

Internal import error ներմուծման ներքին սխալ

Internal Memo ներքին գրություն

Internal syntactical error ներքին շարահյուսական սխալ

Internal time value ժամանակի ներքին արժեք

Internet ինտերնետ

Internet (e-mail) ինտերնետ(էլեկտրոնային փոստ )

Internet Bar ինտերնետային պատուհան,գոտի

Internet document ինտերնետային փաստաթուղթ

Internet Document ինտերնետային փաստաթուղթ

Internet Link ինտերնետ կապ

Internet Online/Offline ցանցային ինտերնետ/ավտոնոմ

Internet Options ինտերնետային օպցիաներ

Interoffice Memo միջկայանային գրություններ

Interpolation ագուցում,մուտցնել,ներդնել

Interrupt ընդհատել,ընդմիջել

Interrupt Macro մակրոհրամանի ընդհատում

Intersect հատվող,խաչվող

intersection 1.հատում,հատելը,2.խաչվող

Interval ինտերվալ,հեռավորություն,դադար

invalid սխալ(ոչ ճիշտ),անկանոն,անհամապատասխան

Invalid սխալ(ոչ ճիշտ),անկանոն,անհամապատասխան

Invalid bookmark value! սխալ էջանիշային արժեք

Invalid clipboard format ժամանակավոր շտեմարանի սխալ ,անհամապատասխան ձևաչափ

Invalid data length տվյալների սխալ ,անհամապատասխան երկարություն

Invalid database connection տվյալների բազայի սխալ ,անհամապատասխան կապ

Invalid expression սխալ,անհամապատասխան արտահայտություն,արտահայտում

Invalid expression սխալ,անհամապատասխան արտահայտություն,արտահայտում

Invalid index սխալ,անհամապատասխան ինդեքս

Invalid message ID սխալ,անհամապատասխան նույնացուցիչ

Invalid Name սխալ,անհամապատասխան անուն

Invalid name սխալ,անհամապատասխան անուն

Invalid number սխալ,անհամապատասխան թիվ,համար

Invalid object index օբեկտի սխալ,անհամապատասխան ինդեքս

Invalid object reference օբյեկտի սխալ,անհամապատասխան վկայակոչում,դիմում

Invalid ordinal number սխալ,անհամապատասխան դասական թվական

Invalid parameter սխալ,անհամապատասխան պարամետր

Invalid Parameters սխալ,անհամապատասխան պարամետրեր

Invalid password սխալ,անհապատասխան նշանաբառ

Invalid print range սխալ,անհապատասխան տպման շարք,սերիա

Invalid procedure call ընթացակարգի սխալ,անհամապատասխան կանչ,դիմում

Invalid range սխալ,անհամապատասխան ընգրկույթ,շարք,սերիա

Invalid range variable սխալ,անհամապատասխան ընգրկույթի,շարքի,սերիայի փոփոխական

Invalid sheet name սխալ,անհամպատասխան թերթի անուն

Invalid sheet reference սխալ,անհամպատասխան թերթի վկայակոչում

Invalid string pattern սխալ,անհամապատասխան տողային նմուշ

Invalid Target Directory սխալ,անհամապատասխան նպատակային օբյեկտի գրացուցակ

Invalid target value սխալ,անհամապատասխան նպատակային օբյեկտի արժեք

Invalid value սխալ,անհամապատասխալ արժեք

Invert փոխակերպել,փոխակերպելի

Invisible անտեսանելի

Invite automatically ավտոմատ հրավերք

Inward margin ներքին լուսանցք

IPA Extensions IPA ընդլայնումներ

Is Approximately Equal մոտավորապես հավասար է,համարժեք է

Is congruent to համապատասխան է,համապատասխանում է

Is Equal հավասար է

Is Greater Than ավելի մեծ քան է քան

Is In որևէ բանում է

Is Less Than ավելի քիչ է քան

Is Not Equal հավասար չէ

Is Not In որևէ բանում չէ

Is not Null դատարկ չէ

Is Null դատարկ է

Is Orthogonal to ուղղանկյուն է որևէ բանի համեմատությանբ

Is Parallel To զուգահեռ է որևէ բանի

Is Proportional To համաչափ է որևէ բանի նկատմամբ

Is Similar to նման է որևէ բանի

IS BLANK 1.բլանկ է,2.դատարկ է

IS BN երկնիշ թիվ է

IS ERR սխալ է

IS ERROR սխալ է

IS EVEN զույգ է

IS FORMULA բանաձև Է

Is Leap Year նահանջ տարի է

IS LOGICAL տրամաբանական է

IS NON TEXT տեքստ չէ

IS NUMBER համար է,թիվ է

IS ODD կենտ է

IS REF վկայակոչում,դիմում է

IS TEXT տեքստ է

Italian իտալացի,իտալերն,իտալական

Italic շեղատառ

Italic Font շեղատառ տառաշար

italic off անջատել շեղատառը

italic on միացնել շեղատառը

Item Browser on/off միացնել/անջատել տարրերի բրոուզերը

Item status changed տարրերի վիճակը փոխված է

Iterations իտերացիաներ,կրկնություններ,ցիկլի քայլեր

Iterative references ինտերակտիվ վկայակոչումնեեր,դիմումներ • J
Jan հունվար

January հունվար

JAR file JAR ֆայլ

Java Java լեզու

Java Environment Installation Java միջավայրի ինստալյացիա

Java Setup Java սկզբնական հաստատում(տեղակայում )

JavaScript JavaScript լեզու

JavaScript is busy JavaScript -ը զբաղված է

JavaScript runtime error JavaScript -ի կատարման ժամանակ ի հայտ եկած սխալ

JDBC driver class JDBC սարքի դասը

Join Properties միավորման հատկություններ


JPEG Options լուսանկարչական փորձագետների միավորված խմբի օպցիաներ

Jul հուլիս

July հուլիս

Jun հունիս

June հունիս

Justified շտկված

Justify շտկել
 • K
KB կիլոբայթ,կիլոբիթ

kByte կիլոբայթ

Keep filter criteria պահպանել զտիչի չափանիշը

Keep formatting պահպանել ձևաչափը

Keep ratio պահպանել հարաբերությունը

Keep scale պահպանել մասշտաբը

Keep size պահպանել չափը

Keep spacing interval պահպանել միջակայքի ինտերվալը

Kerning կերնինգ( տեքստի որակի բարելավում)

Key ստեղն,բանալի

Key released ստեղնը,բանալին անջատված է

Key type ստեղնի,բանալու տեսակը

Key typed 1.տպագրված ստեղն,բանալի

Key word բանալիավոր բառ,պահուստավորված բառ

Key words բանալիավոր բառեր,պահուստավորված բառեր

Keys ստեղներ,բանալիներ

Keywords բանալիավոր բառ,պահուստավորված բառ

Kilometer կիլոմետր

Korean (Johab) կորեացի,կորեական լեզու • LLabel տարբերանիշ,տարբերանիշային

Label expected ակնկալվող տարբերանիշ

Label field տարբերանիշային դաշտ

Label Field Selection տարբերանիշային դաշտի ընտրություն

Label Settings տարբերանիշային տեղակայումներ,կարգավորումներ

Label text տարբերանիշային տեքստ

Labels տարբերանիշեր

lambda լյամբդա

Lambda Bar լյամբդայի գոտի

Landscape լանդշաֆտ,լանդշաֆտային( բնապատկերային)

Language լեզու

Language not supported լեզուն չի սատարվում

LARGE մեծ,լայն

Large buttons մեծ ստեղներ,սևեռակներ

Large Circumflex մեծ սիրկումֆեքս

Large control points կառավարման մեծ կետեր

Large Icons մեծ պայմանանիշեր

Large Tilde մեծ թիլդա

Large Vector Arrow մեծ վեկտորային սլաք

Largest ամենամեծ

Laser լազեր,լազերային

Last line վերջին գիծը,տողը

last modified %1 վերջին ձևափոխված %1

Last Name վերջին անունը

Last name վերջին անունը

Last page վերջին էջը

Last Page վերջին էջը

Last printed վերջին տպվածը

Last Record վերջին գրանցումը

Last Used վերջին օգտագործվածը

Last Version վերջին տարբերակը

Last Window Size վերջին պատուհանի չափը

Latin Extended Additionals ընդլայնված լատիներենի հավելումներ

Latin Extended-A ընդլայնված լատիներեն-A

Latin Extended-B ընդլայնված լատիներեն-B

Latin-1 լատիներեն-1

Lavender նարդոս,նարդոսի,նարդոսային

Layer շերտ,մակարդակ

Layer Indicator շերտի,մակարդակի ինդիկատոր

Layer view շերտի,մակարդակի տեսք

Layout տեղադրում

Layout 4 տեղադրում4

LCM ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

LDAP Server պարզեցված արձանագրության սերվեր

LE տեղային կայան

Leader առաջատար

Leading առաջատար,սկզբնական

Leading zeroes առաջատար,սկզբնական զրոներ

Leaves մակարդակներ

left ձախ

Left ձախ

Left A ձախ A

Left Arc ձախակողմյան աղեղ

Left Area ձախակողմյան տարածք

Left Arrow ձախակողմյան սլաք

Left B ձախակողմյան B

Left border spacing ձախակողմյան եզրագծի միջակայք

Left column ձախակողմյան սյունակ

Left frame border ձախակողմյան կադրի եզրագիծ

Left guide ձախակողմյան ուղեցույց

Left Join ձախակողմյան համակցում

Left limit expected ձախակողմյան ակնկալվող սահման

Left margin ձախակողմյան լուսանցք

left outside ձախակողմյան արտաքին մաս

Left Page ձախակողմյան էջ

Left page border ձախակողմյան էջի եզրագիծ

Left pages ձախակողմյան էջեր

Left paragraph border ձախակողմյան պարագրաֆի եզրագիծ

Left paragraph margin ձախակողմյան պարագրաֆի լուսանցք

Left Semicircle ձախակողմյան կիսաշրջան

Left to right ձախից-աջ

Left wrap ձախակողմյան տողադարձում

Left;Center;Right ձախ,կենտրոն,աջ

Left;Middle;Right ձախ,մեջտեղ,աջ

Legend լեգենդ

Legend angle լեգենդի անկյուն

Legend attributes լեգենդի հատկություննր

Legend exit alignment լեգենդի ելքի տողաշտկում

Legend line length լեգենդիտողի երկարությունը

Legend lines spacing լեգենդի տողերի միջակայք

Legend on/off միացնել/անջատել լեգենդ

Legend Position լեգենդի դիրքը,

Legend reserved 5 փոփոխված,հակադիր լեգենդ 5

Length երկարություն

length երկարություն

Less ավելի քիչ

Less Blue ավելի քիչ կապույտ

Less Brightness ավելի քիչ լուսավորություն

Less Contrast ավելի քիչ երանգ

Less Green ավելի քիչ կանաչ

Less Red ավելի քիչ կարմիր

less than ավելի քիչ քան

Letter տառ,գիր,նամակ

Letterlike Symbols տառանման սիմվոլներ

Level մակարդակ

Level ID մակարդակի նույնացուցիչ

Levels մակարդակներ

LF փոխանցել

Libraries գրադարաններ

Library գրադարան

License Agreement արտոնագրի պայմանագիր

Liechtenstein Լիխտենշտեյն

Life կյանք,ժամկետ

light լույս,բաց

Light լույս,բաց

Light blue բաց կապույտ

Light cyan բաց երկնագույն

Light gray բաց մոխրագույն

Light green բաց կանաչ

Light Italic բաց շեղատառ

Light magenta բաց ծիրանագույն

Light red բաց կարմիր

Light source լուսի աղբյուր

like նման

Limits սահմաններ

Line գծի,տողի

Line Above վերին գիծ,տող

Line arrow գծի,տողի սլաք

Line attributes գծի,տողի հատկություններ

Line Below ներքևի գիծ,տող

Line break գծի,տողի բաժանիչ

Line centered կենտրոնացված գիծ,տող

Line Color գծի,տողի գույնը

Line color գծի,տողի գույնը

Line Connector գծի,տողի միացնող սարք

Line Contour Only միայն գծի,տողի ուրվագիծը

Line contour only միայն գծի,տողի ուրվագիծը

Line count գծի,տողի հաշիվը

Line Dash/Dot գծի,տողի գծիկ(կետագիծ )/կետ

Line distance գծի,տողի հեռավորությունը

Line end գծի,տողի վերջը

Line end width գծի,տողի վերջավորության լայնությունը

Line head գծի,տողի գլխիկ

Line head width գծի,տողի գլխիկի լայնություն

Line joint գծի,տողի համակցում

Line joint averaged գծի,տողի միջին համակցում

Line joint level գծի,տողի համակցման մակարդակ

Line joint miter գծի,տողի համակցման խույր

Line joint round գծի,տողի համակցման ավարտում

Line length գծի,տողի երկարություն

Line Numbering գծի,տողի համարակալում

Line Over գիծ,տող որևէ բանչի վրայով

Line pattern գծի,տողի նմուշ

Line skew գծի,տողի շեղում

Line Spacing գծի,տողի միջակայք

Line spacing գծի,տողի միջակայք

Line Style գծի,տողի Տեսակը

Line style գծի,տողի Տեսակը

Line Through գիծ որևէ բանի միջով

Line Tool տողի գործիքներ

Line transparency գծի,տողի թափանցիկություն

Line Type գծի,տողի Տեսակը

Line type գծի,տողի տեսակը

Line Width գծի,տողի լայնությունը

Line width գծի,տողի լայնությունը

Line with Arrow/Circle սլաքով գիծ/ շրջան

Line with Arrow/Square սլաքով գծեր/քառակուսի

Line with Arrows սլաքներով գիծ

Line with Circle/Arrow գիծ շերջանով/սլաք

Line with Square/Arrow գիծ քառակուսով/սլաք

Linear գծավոր,գծային

Linear ascending գծավոր աճող

Linear blue/white գծավոր կապույտ/սպիտակ

Linear descending գծավոր նվազող

Linear magenta/green գծավոր ծիրանագույն/կանաչ

Linear regression գծավոր ռեգրեսիա

Linear transparency գծավոր թափանցիկութոյւն

Linear yellow/brown գծավոր դեղին/շագանակագույն

Linear_type գծային տիպ

Linen վուշե,քաթան,կտավ

Lines գծեր

Lines and Arrows գծեր և սլաքներ

Lines changed փոփոխված գծեր

Lines Only միայն գծերը

Lines with Symbols սիմվոլներով գծեր

Link կապ,կապել,միավորել

Link Frames կապել,միավորել կադրերը

Link graphics կապել,միավորել գրաֆիկաները

Link text frames կապել,միավորել տեքստային կադրերը

Link to կապ դեպի

Link to file կապ դեպի ֆայլ

Linked areas միվորված տարածքներ

Linked Bitmap միվորված բիթային պատկեր,քարտ

Linked bitmaps միվորված բիթային պատկերներ,քարտեր

Linked graphic միվորված գրաֆիկա

Linked graphics միվորված գրաֆիկաներ

Linked group object միվորված օբյեկտի խումբ

Linked group objects միվորված օբյեկտների խումբ

Linked Mac graphic միվորված Mac գրաֆիկա

Linked Mac graphics միվորված Mac գրաֆիկաներ

Linked Metafile միվորված մետաֆայլ

Linked Metafiles միվորված մետաֆայլեր

Linked text frame միվորված տեքստի կադր

Linked text frames միվորված տեքստի կադրեր

linked to կապված որևէ բանի հետ

Linking կապող,միավորող

Links կապեր

List ցուցակ

List Box ցուցակի պատուհան

List Box On/Off միացննել-անջատել ցուցակի պատուհանը

List content ցուցակի պարունակությունը

List Contents ցուցակի պարունակությունները

List entries ցուցակ մտնելու իրավունք

List from ցուցակ որևէ բանից

List Heading ցուցակի վերնագիր

List Indent ցուցակի տողաշտկում

List Index ցուցակի ինդեքս

List names ցուցակի անունները

List Separator ցուցակի բաժանիչ

List Styles ցցուցակի ոճերը

Lists ցուցակներ

Literal mask գրական դիմակ

Live Mode օպերատիվ ռեժիմ

Ln

Load բեռնում

Load backup պահեստավորման բեռնում

Load Balancer Master բեռնել առաջատար բալանսերը

Load Configuration բեռնման փոխդասավորություն,կազմ

Load configuration files բեռնման փոխդասավորության ֆայլեր

Load data բեռնել տվյալը

Load document բեռնել փաստաթուղթը

Load Document բեռնել փաստաթուղթը

Load from Template բեռնել ձևանմուշից

Load Graphics բեռնել գրաֆիկան

Load Keyboard Configuration բեռնել ստեղնաշարի փոխդասավորությունը

Load Library բեռնել գրադարանը

Load Menu Configuration բեռնել մենյուի փոխդասավորությունը,ուրվագիծը,կազմը

Load Slide Design բեռնել պատկերի դիզայնը

Load Template բեռնել ձևանմուշը

Load Templates բեռնել ձևանմուշները

Load Toolbar Configuration բեռնել գործիքների վահանակի փոխդասավորությունը

Load URL բեռնել ռեսուրսների միասնականացված հասցեավորիչը

Load/Save Group List բեռնել/պահպանել խմբի ցուցակը

Load/Save Group list բեռնել/պահպանել խմբի ցուցակը

Loading բեռնում

Loading document փաստաթղթի բեռնում

Loading Document փաստաթղթի բեռնում

Loading messages հաղորդագրության բեռնում

Loading newsgroups նորությունների խմբերի բեռնում

local data sources լոկալ տվայլների աղբյուրներ

Local drive լոկալ սկավառակասարք

Local file system լոկալ ֆայլային համակարգ

Location տեղ,տեղադրություն

locked փակված,բլոկավորված,զավթված

Locked փակված,բլոկավորված,զավթված

Locking problem փակման խնդիր,պրոբլեմ

Log file Log(գրանցման մատյան ) ֆայլ

Log home directory մուտք բազային գրացուցակ

Log Out ելք համակարգից

Logarithm լոգարիթմ

Logarithm regression լոգարիթմական ռեգրեսիա

Logarithmic scale լոգարիթմական սանդղակ

Logging out ելք համակարգից

Logical տրամաբանական

Logical height տրամաբանական բարձրություն

Logical value տրամաբանական արժեք

Logical width տրամաբանական լայնություն

Login մուտք գործել համակարգ

Login again նորից մուտք գործել համակարգ

Login as anonymous մուտք գործել համակարգ որպես անանուն

Login name համակարգ մուտք գործելու անուն

Logo լոգո

Logo text լոգո տեքստ

Long Dash երկար գիծ

Long Dash (Bold) երկար գիծ( թավ)

Long table names երկար աղյուսակային անուններ

Look Feel երկփոսության սցենար օգտագործողի հետ

LOOKUP որոնում,փնտրում

lookup_array զանգվածային ստուգում

Loop suggestions ցիկլային առաջարկություններ

Low ցածր,փոքր,ստորին

Lower ավելի ցածր,ավելի փոքր,ներքևի,ներքին,նվազեցնել,պակասեցնել

LOWER ավելի ցածր,ավելի փոքր,ներքևի,ներքին,նվազեցնել,պակասեցնել

Lower Arc ստորին աղեղ

Lower border spacing ստորին եզրագիծի միջակայք

Lower case ստորին ռեգիստր

Lower Case ստորին ռեգիստր

Lower case only միայն ստորին ռեգիստրը

Lower case Roman հռոմեական ստորին ռեգիստր

Lower edge dimensioning ստորին եզրը չափորոշող

Lower Indicator ստորին,ներքին ինդիկատոր

Lower limit ստորին սահման

Lower Limit ստորին սահման

Lower Semicircle ավելի փոքր կիսաշրջան

Lowercase ստորին ռեգիստր

Lowest ամենափոքր,ամենացածր

Lowest common multiple ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

LS փոքր արագություն

LZW encoding LZW կոդավորում,ծածակագրում • MMac graphic Mac գրաֆիկա

Mac graphics Mac գրաֆիկաներ

MAC Text կոդավոր տեքստ,կառավարման տեքստ

Mac-Picture Mac-նկարներ

Macro մակրոհրաման,մակրոս

Macro Bar մակրոհրամանի գոտի,պատուհան

Macro Dialog մակրոհրամանային,մակրոս երկխոսություն

Macro file մակրոֆայլ

Macro from մակրոհրաման,մակրոս որևէ բանից

Macro name մակրոհրամանի,մակրոսի անուն

Macro Organizer մակրոհրամանի,մակրոսի կազմակերպիչ

Macro Toolbar On/Off միացնել/անջատել մակրոգործիքների վահանակը

Macros մակրոսներ,մակրոհրամաններ

Magazine հանդես,ժուռնալ

Magazine Article ժուռնալի հոդված

Magenta ծիրանագույն,բաց մանուշակագույն

Mail Format փոստային ձևաչափ

Mail News փոստային նորություններ

Mail Toolbar փոստային գործիքների վահանակ

Mail Toolbar փոստային գործիքների վահանակ

Mail/News փոստ/նորություններ

Mail/News Storage փոստ/նորությունների պահուստ,հիշողություն

Main entry գլխավոր մուտք

Main grid գլխավոր ցանց

Main index entry գլխավոր ինդեքսային մուտք

Main Title գլխավոր անվանում

Main Toolbar գլխավոր գործիքների վահանակ

Main Toolbar On/Off միացնել/անջատել գործիքների վահանակը

Main Toolbar/Web գլխավոր գործիքների վահանակ/վեբ

Major axis հիմնական առանցք

Major Interval հիմնական ինտերվալ,ընդմիջում

Make object invisible դարձնել օբյեկտը անտեսանելի

Manager մենեգեր,գործավար

Manipuri Մանիպուրի

Manual 1.ձեռնարկ,նկարագրում,2.ձեռքի

Manual Break ձեռնարկի ընդհատիչ

Manual browser settings ձեռնարկային բրոուզերի տեղակայումներ,կարգավորումներ

Manual e-mail settings էլեկտրոնային փոստի ձեռնարկային տեղակայումներ,կարգավորումներ

Manual feed ձեռքով սնուցում,մատակարարում

Manual kerning ձեռնարկային կերնինգ(տեքստի որակի բարելավում)

Manual news settings ձեռնարկային նորությունների տեղակայումներ,կարգավորումներ

Manual setting ձեռնարկային տեղակայումներ,կարգավորումներ

MAPI ծրագրային իտերֆեյս

Maps քարտեր,աղյուսակներ

Marble 1.մարմար,մարմարե2.վերջնամշակում

March մարտ

Margin լուսանցք

Margins լուսանցքներ

Mark նշել

Mark additional objects նշել լրացուցիչ նպատակները

Mark additional points նշել լրացուցիչ կետերը

Mark glue points նշել սոսնձված,կպցված կետերը

Mark invalid data նշել անվավեր տվյալները

Mark Invalid Data նշել անվավեր տվյալները

Mark Message նշել հաղորդագրությունը

Mark objects նշել օբյեկտները

Mark points նշել կետերը

Mark read նշել ընթերցված

Mark Thread նշել հոսքը,շղթան

Mark thread read նշել հոքը,շղթան ընթերցված

Mark Thread Read նշել հոքը,շղթան ընթերցված

Mark Thread Unread նշել հոքը,շղթան չընթերցված

Mark Threads նշել հոսքերը,շղթաները

Mark Threads Unread նշել հոսքերը,շղթաները չընթերցված

Mark unread նշել չընթերցված

Marked նշված

Marked Documents նշված փաստաթղթեր

Marked Messages նշված հաղորդագրություններ

marked only միայն նշված

Marked or unread նշված կամ չնշված

Marking messages նշող հաղորդագրություններ

Master Document գլխավոր,հիմնական փաստաթուղթ

Master View գլխավոր,հիմնական տեսք

MATCH համընկնել,նմանվել

Match case համընկման դեպք

Material նյութ

Material Properties նյութի հատկությունները

Math մաթեմատիկա

Mathematical մաթեմատիկական

Mathematical Operators մաթեմատիկական օպերատորներ

Matrix մատրից

Matrix Stack մատրիցի ստեկ

Matrixes մատրիցներ

Max առավելագույն

Max. առավելագույն

Max. entries առավելագույն մուտքեր

Max. footnote area ծանոթագրության առավելագույն տարածք

Max. frame height կադրի առավելագույն բարձրություն

Max. frame width կադրի առավելագույն լայնություն

Max. text length տեքստի առավելագույն երկարություն

Maximal frame height կադրի առավելագույն բարձրություն

Maximal frame width կադրի առավելագույն լայնություն

Maximize Window մեծացնել պատուհանը

Maximum առավելագույն

Maximum footnote height ծանոթագրության առավելագույն բարձրություն

Maximum matches առավելագույն հանընկնումներ

May մայիս

MB մեգաբիթ,մեգաբայթ

MDI Window բազմափաստաթղթային ինտերֆեյսի պատուհան,բաղադրիչ փաստաթղթերի ինտերֆեյսի պատուհան

Mean մեջտեղ,միջին,ենթադրել

mean մեջտեղ,միջին,ենթադրել

Mean value միջին արժեք

Meaning իմաստ,իմաստավոր

Meas. units չափի միավորներ

Measure unit չափի միավոր

Measure unit display չափի միավորի դիսփլայ

Measurement unit չափման միավոր

Media Key նյութի,միջավայրի ստեղն,բանալի

MEDIAN միջնագիծ,միջին

Medium 1.միջոց,2.միջավայր,3.միջին

medium 1.միջոց,2.միջավայր,3.միջին

memo մեմո,գրություն

Memo file memo տիպի ֆայլ

Memorandum մեմորանդում,հուշագիր

Memory հիշողություն

Memory cache կեշ-հիշողություն

Menu մենյու

Mercury սնդիկ,սնդիկային

Merge միացնել,միավորել

Merge Cells միացնել,միավորել վանդակները

Merge Document միացնել,միավորել փաստաթուղթը

Merge Documents միացնել,միավորել փաստաթղթերը

Merge table միացնել,միավորել աղյուսակը

Merge Table միացնել,միավորել աղյուսակը

Merge Tables միացնել,միավորել աղյուսակները

Message հաղորդագրություն

Message ID հաղորդագրության նույնացուցիչ

Message Read/Unread հաղորդագրությունը ընթերցված է/ընթերցված չէ

Message received հաղորդագրությունը ստացված է

Message text հաղորդագրության տեքստ

message/rfc822 հաղորդագրություն/վկայակոչություն822

messages հաղորդագրություններ

Messages հաղորդագրություններ

MET Options MET օպցիաներ

Metafile մետաֆայլ

Metafiles մետաֆայլեր

Metal մետաղ,մետաղյա

Meter 1.չափել,2.մետր

Method մեթոդ

Mid միջին,մեջտեղի

MID իդենտիֆիկատոր

MIDI երաժշտական գործիքների թվանշանային ինտերֆեյս

Miles մղոններ

Millimeter միլիմետր

Mime type էլեկտրոնային փոստի բազմանպատակային լրացուցիչ ինտերֆեյսի տիպ

MIME Type էլեկտրոնային փոստի բազմանպատակային լրացուցիչ ինտերֆեյսի տիպ

MIME Version էլեկտրոնային փոստի բազմանպատակային լրացուցիչ ինտերֆեյսի վերսիա

Min նվազագույն

Min. frame height կադրի նվազագույն բարձրություն

Min. frame width կադրի նվազագույն լայնություն

Min. height նվազագույն բարձրություն

Min. word length բառի նվազագույն լայնություն

Minimal frame width կադրի նվազագույն լայնություն

Minimize all փոքրացնել բոլորը

Minimize All Windows փոքրացնել բոլոր պատուհանները

Minimize Window փոքրացնել պատուհանը

Minimum նվազագույն

Minimum Change նվազագույն փոփոխություն

Minimum Installation նվազագույն ինստալյացիա

Minimum length նվազագույն երկարություն

Minimum size նվազագույն չափ

Minimum spacing նվազագույն տարածություն

Minor grid փոքր,երկրորդական ցանց

Minor Interval փոքր հեռավորություն

Minor X Grid փոքր,երկրորդական x ցանց

MINUTE 1.րոպե,2.ճշգրիտ

Minutes արձանագրություններ

Minutes Template արձանագրությանների ձևանմուշ

Minutes Type արձանագրությունների տիպը

Mirrored արտացոլված

Miscellaneous բազմազան,զանազան

Miscellaneous options բազմազան օպցիաներ

Miscellaneous Symbols բազմազան սիմվոլներ

Miscellaneous Technical բազմազան տեխնիկական

Missing components բացակայող բաղադրամասևր

Missing Element բացակայող տարր

Missing server name բացակայող սերվերի անունը

MODE ռեժիմ

Mode ռեժիմ

mode ռեժիմ

Modern ժամանակակից

Modification Date ձևափոխման ամսաթիվը

Modified ձևափոխված

Modified on ցուցադրել ձևափոխված

Modify ձևափոխել

Modify cell ձևափոխել վանդակը

Modify Color Depth ձևափոխել գույնային թանձրությունը

Modify curve smoothing ձևափոխել

Modify Data Range ձևափոխել տվյալի ընդրկույթը

Modify default values ձևափոխել

Modify endnote settings ձևափոխել

Modify Field ձևափոխել դաշտը

Modify Field Type ձևափոխել դաշտի տիպը

Modify footnote ձևափոխել ծանոթագրությունը

Modify footnote options ձևափոխել ծանոթագրության օպցիաները

Modify installation ձևափոխել ինստալյացիան

Modify Layer ձևափոխել շերտը,մակարդակը

Modify Layout ձևափոխել սխեման,տեղադրությունը

Modify Link ձևափոխել կապը

Modify Name ձևափոխել անունը

Modify page format ձևափոխել էջի ձևաչափը

Modify page margins ձևափոխել էջի լուսանցքները

Modify references ձևափոխել վկայակոչումները,հղումները

Modify Row Height ձևափոխել տողի բարձրությունը

Modify section ձևափոխել սեկցիան,հատվածաբաժինը

Modify Size ձևափոխել չափը

Modify slide ձևափոխել պատկերը

Modify Slide ձևափոխել պատկերը

Modify Slide Layout ձևափոխել պատկերի սխեման,տեղը

Modify SQL statement(s) ձևափոխել կառուցվածքավորային հարցումների լեզվի հաղորդագրություն(ներ)

Modify symbol ձևափոխել սիմվոլը

Modify table structure ձևափոխել աղյուսակի կառուցվածքը

Module մոդուլ

Module/Dialog մոդուլ/երկխոսություն

Modules մոդուլներ

Monochrome միագույն

Month ամիս

month ամիս

MONTH ամիս

Months ամիսներ

More ավելի շատ,էլի,ևս

More Blue ավելի կապույտ

More Brightness ավելի շատ լուսավորություն

More Contrast ավելի շատ երանգներ

More effects ավելի շատ էֆեկտներ

More Green ավելի կանաչ

More Info ավելի շատ ինֆորմացիա

More Red ավելի կարմիր

Morphing տրանսֆորմացիա,ձևափոխություն,փոխակերպություն

Mosaic մոզաիկա,խճանկար

Mosaic, direct մոզաիկա/ուղղակի

Mouse inside ներքին մկնիկ

Mouse leaves object մկնիկը թողնում էօբյեկտը

Mouse moved մկնիկը տեղափոխված է

Mouse outside արտաքին մկնիկ

Mouse over object մկնիկը օբյեկտի վրայով

Mouse pointer visible մկնիկի տեսանելի ցուցիչ

Mouse positioning մկնիկի կարգավորում

Mouse pressed մկնիկը սեղմված է

Mouse released մկնիկը անջատված է

Move տեղափոխել,տեղաշարժել

Move data series տեղափոխել տվյալների շարքը

Move database object տեղափոխել տվյալների բազայի օբյեկտը

Move Down տեղափոխել ներքև

Move down տեղափոխել ներքև

Move frame տեղափոխել կադրը,թաղանթը

Move horizontally տեղափոխել հորիզոնական

Move Left տեղափոխել ձախ

Move left տեղափոխել ձախ

Move outline տեղափոխել

Move Page Break տեղափոխել էջի ընդհատիչը

Move paragraphs տեղափոխել պարագրաֆները

Move Points տեղափոխել կետերը

Move reference-point տեղափոխել

Move Right տեղափոխել աջ

Move right տեղափոխել աջ

Move Sheet տեղափոխել թերթը

Move Sheets տեղափոխել թերթեր

Move slide տեղափոխել պատկերը

Move slides տեղափոխել պատկերները

Move table տեղափոխել աղյուսակը

Move table window տեղափոխել աղյուսակի պատուհանը

Move Up տեղափոխել վեր

Move Up տեղափոխել վեր

Move vertically տեղափոխել ուղղահայաց

Move/Copy տեղափոխել/պետճենահանել

Move/Copy Sheet տեղափոխել/պետճենահանել թերթը

Moved entries տեղափոխված մուտքեր

Multiline Input բազմատող ներմուծություն

MultiListBox բազմացուցակ պատուհան

multipart/alternative բազմաբաժին/այլընտրանքային

multipart/digest բազմաբաժին/ամփոփագիր

multipart/form data բազմաբաժին/տվյալից

multipart/mixed բազմաբաժին/խառը

multipart/parallel բազմաբաժին/զուգահեռ

multipart/related բազմաբաժին/հարաբերական

Multiple բազմակի,բազմաթիվ,բազմաքանակ

Multiple operations բազմակի գործողություններ

Multiple Operations բազմակի գործողություններ

Multiple Quick Search բազմակի շտապ որոնում

Multiple search բազմակի որոնում

MULTIPLE.OPERATIONS բազմակի գործողություններ

Multiplies the arguments ավելացնում է փաստարկները,պարամետրերը

Multiply բազմացնել,ավելացնել,շատացնել

MULTIRANGE բազմաշարք,բազմասերիա

Multiselection բազմակի ընտրություն

MultiSelection On միցնել բազմակի ընտրությունը

My Documents իմ փաստաթղթերը

My documents իմ փաստաթղթերը

My Theme իմ թեման,նյութը • NName անուն

Name already exists անունը արդեն գոյություն ունի

Name double: ($Arg1) կրկնակի անուն

Name HTML design գերտեքստի նկարագրման լեզվի դիզայնի անվանումը

Name Object օբյեկտի անունը

Name of Report հաշվետվության անունը

Name of scenario սցենարի անունը

Name of variable փոփոխականի անունը

Names անուներ

Namibia Նամիբիա

Naming Conflict անվանումների կոնֆլիկտ

Native SQL սեփական կառուցվածքային հարցումների լեզու

Natural Logarithm բնական լոգարիթմ

Natural Numbers Set բնական թվերի հավաքածու

Natural Spline բնական սպլայն

Natural Splines բնական սպլայններ

Navigate նավարկել

Navigation նավագնացություն

Navigation bar նավագնացություն գոտի

Navigation Bar Visible նավագնացություն տեսանելի գոտի

Navigator ծովագնաց

Navigator On/Off միացնել/անջատել ծովագնացը

Navigator Settings ծովագնացի տեղակայանքներ

Navigator visible տեսանելի ծովագնաց

Negative deviation բացասական շեղում,թեքում

Negative numbers red բացասական կարմիր թվեր

Nepali նեպալցի,նեպալերեն

Nepali (India) նեպալերեն ( Հնդկաստան)

Net ցանց

Net access ցանցի մուտքի իրավունք

Netherlands Նիդերլանդներ

Netting ցանց

Network ցանց

Network connection ցանցային կապ

Network in use գործածական ցանց

Network Installation ցանցի ինստալյացիա

Network operating system ցանցի գործարկման համակարգ

Network system ցանցային համակարգ

Never երբեք

Never execute չգործադրել

Never register չգրանցվել

Never replace չտեղափոխել

New նոր

New (text only) նոր(միայն տեքստ)

New content նոր պարունակություն

New data source նոր տվյալների աղբյուր

New Data Source նոր տվյալների աղբյուր

new data_X նոր տվյալ_ X-ով

New Database նոր տվյալների բազա

New database title նոր տվյալների բազայի անվանում

New design նոր դիզայն

New Dialog նոր երկխոսություն

New Dictionary նոր բառարան

New doc. նոր փաստաթուղթ

New document նոր փաստաթուղթ

New Event նոր պատահույթ

New Folder նոր թղթապանակ

New Folder Bookmark նոր թղթապանակի էջանիշ

New form նոր ձև

New Form նոր ձև

New FrameSet նոր կադրային հավաքածու

New Gallery նոր պատկերասրահ

New Group նոր խումբ

New group նոր խումբ

New Image նոր պատկեր

New IMAP Account 1.էլեկտրոնային փոստին ինտերակտիվ կերպով դիմելու հնարավորության արձանագրության հաշիվ 2.ինտերնետում հաղորդակցություններից օգտվելու հնարավորության արձանագրության հաշիվ

New LDAP Server նոր LDAP- արձանագրության սերվեր

New Library նոր գրադարան

New Line նոր գիծ

new line նոր գիծ

New Link նոր կապուղի

New Mail նոր փոստ

New Menu նոր մենյու

New Module նոր մոդուլ

New name նոր անուն

New Name նոր անուն

New News Server նորությունների նոր սերվեր

New Outbox նոր արկղ

new paragraph նոր պարագրաֆ

New Paragraph նոր պարագրաֆ

New POP3 Account նոր առկայության կետ 3-ի հաշիվ

New Record նոր գրառում

New Relation նոր հարաբերություն,կապ,

New Search նոր որոնում

New section նոր սեկցիա,հատվածաբաժին

New sheet նոր թերթ

New Snap Object նոր ակնթարթային օբյեկտ

New task նոր խնդիր

New template նոր ձևանմուշ

New Template (apply) նոր ձևանմուշ( դիմել)

New text նոր տեքստ

new text նոր տեքստ

New Theme նոր նյութ,թեմա

New user նոր օգտագործող,կիրառող

New user index նոր օգտագործողի,կիրառողի ինդեքսը

New versions նոր վերսիաներ

New Window նոր պատուհաններ

New with template նոր ձևանմուշով

New Workplace նոր աշխատատեղ

New Zealand Նոր Զելանդիա

new_data_X նոր-տվյալ-x-ից

newer or from ավելի նոր կամ ---ից

newer than ավելի նոր քան

News նորություն

News (NNTP) Server նորությունների(ցանցային նորությունների հաղորդման արձանագրություն )սերվեր

News server նորությունների սերվեր

Newsgroup հեռուստակոնֆերանս

Newsgroups հեռուստակոնֆերանսներ

next հաջորդ

Next հաջորդ

Next bookmark հաջորդ էջանիշը

Next control հաջորդ կառավարումը,վերահսկողությունը

Next drawing հաջորդ

Next Error հաջորդ սխալ

Next footnote հաջորդ ծանոթագրություն

Next heading հաջորդ վերնագիր

Next index entry հաջորդ ինդեքսի մուտքագրում

Next link հաջորդ կապը

Next Marker հաջորդ մարկեր

Next Message հաջորդ հաղորդագրություն

Next Note հաջորդ գրառում

Next OLE object հաջորդ OLE օբյեկտ

Next Page հաջորդ էջ

Next page հաջորդ էջ

Next picture հաջորդ նկար

Next record հաջորդ գրանցում

Next Reminder հաջորդ հիշեցում

Next section հաջորդ սեկցիա

Next selection հաջորդ ընտրություն

Next Slide հաջորդ պատկեր

Next Style հաջորդ ոճ

Next table հաջորդ աղյուսակ

Next table formula հաջորդ աղյուսակային բանաձև

Next text frame հաջորդ տեքստային կադր

Next Unread Message հաջորդ չընթերցված հաղորդագրություն

Next Update հաջորդ ճշտումներ,փոփոխություններ

Next Window հաջորդ պատուհան

Nicaragua Նիկարագուա

Nigeria Նիգերիա

Ninth Outline Level իններորդ ուրվագծային մակարդակ

NNTP (Internet News) ցանցային նորությունների հաղորդման արձանագրություն(ինտերնետային նորություններ )

No ժեխտում,հերքում,չ-------, ոչ մի

No action գործողություն չկա

No Action գործողություն չկա

No additional information հավելյալ ինֆորմացիա չկա

No additional properties հավելյալ հատկություն չկա

no assignment վերագրություն չկա

No automatic positioning ավտոմատ տեղադրություն չկա

No border եզրագիծ չկա

No break ընդհատում չկա

No cache for կեշ-հիշողություն չկա

No changes փոփոխություն չկա

No changes discovered որևէ փոփոխություն չի հայտնաբերված

No Character Style պայմանանշանային ոճ չկա

No draw object նկարչական օբյեկտ չկա

No Drop Caps մեծատառերի փոքրացում չկա

No duplication կրկնօրինակ չկա

No Effect արդյունք չկա

No Entry մուտք չկա

No Field դաշտ չկա

No fields specified որևէ դաշտ նշված, հատկորոշված չէ

No Fill լրացում չկա

No footer էջատակ չկա

No foreign Copyrights! օտարերկրյա հեղինակային իրավունքն բացառվում է

No Format ձևաչափ չկա

No formula specified. որձևէ բանաձև Նշված չէ,հատկորոշված չէ

No function ֆունկցիա չկա

No further files որևէ օժանդակող կամ հետագա ֆայլեր չկա

No header էջագլուխ չկա

No heading անվերնագիր

No hyphenation բառամասնատման ընթացակարգ չկա

No Indicators ինդիկատոր չկա

No language set լեզուների հավաքածու չկա

No logo խորհրդանիշ չկա

No modules accessible. մոդուլներից օգտվելու հնարավորություն չկա ,մոդուլներ մուտքի իրավունք չկա

no numbering համարակալում չկա

No Outline ուրվագիծ,էսքիզ չկա

No page break էջի բաժանիչ չկա

No Page End էջի տեղափոխություն չկա

No pair kerning զույգ կերնինգ չկա

No pattern նմուշ չկա

No primary key առաջնային ստեղն,բանալի չկա

No Proxy for փրոքսի չկա

No proxy server փրոքսի սերվեր չկա

No recipient specified. որևէ ստացող անձ չի նշված

No references found. որևէ վկայակոչում չի հայտնաբերված

No Regression հետադարձ չկա

No Restart վերսկսում չկա

No Shadow ստվեր չկա

No status կարգավիճակ չկա

No storage հիշողության մեջ չի պահպանված

No strikethrough ջնջված (վրան խաչ քաշած)չկա

No Symbol սիմվոլ չկա

No toner թանաքանյութ չկա

No transparency թափանցիկ չէ

No underline ընդգծված չէ

No Wrap տեղադարձում,տեղափոխույուն չկա

No wrap տեղադարձում,տեղափոխույուն չկա

NOM անուն

NOMINAL անվանական

Nominal Interest անվանական տոկոս,բաժին

Non character ոչ մի պայմանանշան

Noname անանուն

Non-breaking spaces ոչ-բաժանիչ տրածություն

none ոչ մեկը

None Ոչ մեկը

None selected ոչինչ ընտրված չէ

non-existant գոյություն չունցող

Nonexistent file գոյություն չունցող ֆայլեր

Nonexistent object գոյություն չունցող օբյեկտ

Nonprinting Characters ոչ-տպագրվող պայմանանշան

Nonprinting characters ոչ-տպագրվող պայմանանշան

Normal նորմալ,բնական

Normal position նորմալ վիճակ

Normal with lines նորմալ անջատված գծեր

North հյուսիս

Not applied ոչ կիրառական

Not available հասանելի

not between ոչ մեջտեղում

Not Blinking ոչ

Not centered ոչ կենտրոնացված

not empty դատարկ չէ

Not enough memory ոչ բավական հիշողություն

Not enough paper ոչ բավական թերթ

not equal ոչ հավասար

Not Equal ոչ հավասար

not equal to հավասար չէ որևէ բանի

Not implemented ոչ մշակված

Not Italic ոչ շեղատառ

not like ոչ նման

Not Opaque թափանցիկ,լուսաթափանց

not possible հնարավոր չէ,անհնար է

Not received ստացված չէ

Not register-true ոչ օրինական գրանցում

Not Selected;Selected;Not Defined չընտրված,ընտրված,չսահմանված

Not Shadowed առանց ստվեր

Not Subset ոչ ենթախումբ

Not Superset ոչ գերազանող,գերխումբ

Not Table աղյուսակ չէ

Not Transparent ոչ թափանցիկ

not verified ոչ վավերական

Not Words Only ոչ միայն բառեր

Not yet implemented դեռ չմշակված

Note գրառում

Note tags գրառման հայտանիշեր

Notes գրառումներ

Notes Background գրառումների ֆոն,հիմք

Notes only միայն գրառումները

Notes view գրառումների տեսք

Notes View գրառումների տեսք

Nothing selected ոչինչ ընտված չէ

Nov նոյեմբեր

Novell վեպ

November նոյեմբեր

NOW այժմ,հիմա

n-th Root n-աձև արմատ

number թվանշան,թիվ

Number թվանշան,թիվ

Number entries թվային մուտքեր

Number format թվային ձևաչափ

Number Format թվային ձևաչափ

Number format recognition թվային ձևաչափի որոշում

Number Format: Currency թվային ձևաչափ:գործածելիություն

Number Format: Decimal թվային ձևաչափ:տասնորդական

Number Format: Exponential թվային ձևաչափ:աստիճանացույց,ցուցիչային

Number Format: Percent թվային ձևաչափ:տոկոս

Number Format: Standard թվային ձևաչափ:ստանդարտ

Number Format: Time թվային ձևաչափ:ժամանակ

Number Forms թվային ձևեր

Number of cells վանդակների թիվը

Number of characters պայմանանշանների թիվը

Number of Characters պայմանանշանների թիվը

Number of colors գույների թիվը

Number of connections կապերի թիվը

Number of copies պատճենների թիվը

Number of Graphics գրաֆիկաների թիվը

Number of Lines գծերի թիվը

Number of pages էջերի թիվը

Number of Pages էջերի թիվը

Number of Paragraphs պարագրաֆների թիվը

Number of segments սեգմենտների թիվը

Number of sheets թղթերի թիվը

Number of steps քայլերի թիվը

Number of subfolders ենթաթղթապանակների թիվը

Number of Tables աղյուսակների թիվը

Number of Words բառերի թիվը

Number of workstations աշխատակայանների թիվը

Number On/Off ցուցադրել/չցուցադրել թիվը

Number range թիվերի շարքը

Number range only միայն թվերի շարքը

Number range options թվային շարքի օպցիաներ

Number recognition թիվի ճանաչում,որոշում

number_1 թիվ-1

number_2 թիվ-2

number_x թիվ-x

number_y թիվ-y

Numbering համարակալել

Numbering / Bullets համարակալել/մարկերներ

Numbering alignment համարակալման տողաշտկում

Numbering by chapter համարակալել ըստ գլուխների

Numbering indents համարակալել

Numbering level համարակալման աստիճան

Numbering Object Bar համարակալման օբյեկտային տող

Numbering Off անջատել համարակալումը

numbering off անջատել համարակալումը

numbering on միացնել համարակալել

Numbering on/off միացնել/անջատել համարակալումը

Numbering On/Off միացնել/անջատել համարակալումը

Numbering Rules համարակալման կանոնները

Numbering Style համարակալման ոճը

Numbering Styles համարակալման ոճերը

Numbering Symbols համարակալման սիմվոլներ

Numbering type համարակալման ձևը

Numbering type համարակալման ձևը

Numbering/Bullets համարակալել/մարկերներ

Numbers թվանշաններ,թվեր

Numerator համարացույց,համարիչ

numeric թվային

Numeric Field թվային դաշտ

Numerical Field թվական,քանակական դաշտ • OObject օբյեկտ

Object already exists օբյեկտն արդեն գոյություն ունի

Object and Camera օբյեկտ և Տեսախցիկ

Object Bar օբյեկտի գոտի

Object Bar On/Off միցնել/անջատել օբյեկտի գոտին

Object Catalog օբյեկտային կատալոգ

Object color օբյեկտի գույն

Object Connectors օբյեկտ

Object depth օբյեկտի խորությունը

Object effects օբյեկտային էֆեկտներ

Object frame օբյեկտի կադր

Object index 1 օբյեկտի ինդեքս 1

Object index heading օբյեկտի ինդեքսի վերնագիր

Object Menu օյեկտի մենյու

Object name առարկայի անուն

Object names առարկայի անուններ

Object not accessible օբյեկտը մատչելի չէ

Object points օբյեկտի կետեր

Object Properties օբյեկտի հատկություններ

Object required օբյեկտը անհրաժեշտ է

Object rotation mode օբյեկտի ցիկլային ռեժիմ

Object selection օբյեկտի ընտրություն

Object type օբյեկտի տիպ

Object with arrow սլաքով օբյեկտ

Object with shadow ստվերով ,ստվերային օբյեկտ

Object without fill չլրացված օբյեկտ

Object Zoom առարկա գազանանօց

Object, printable օբյեկտ,

Object;Objects օբյեկտ;օբյեկտներ

Objects օբյեկտներ

Objects always movable մշտապես փոփոխվող,շարժական օբյեկտներ

Objects on background օբյեկտներ ֆոնի վրա

Objects/graphics օբյեկտներ/գրաֆիկական

Oblique italic թափանցիկ շեղատառ

Obtain New Certificate ստացիր նոր վկայական

Occasion դեպք

occurrence երևույթ,պատահույթ

Oct հոկտեմբեր

October հոկտեմբեր

of 1.համապատասխանում է հայերենի սևռական հոլովին,2.ցույց է տալիս պատկանելիություն,սերում,3. կապ է հաստատում ընդհանուրի և մասնավորի միջև

Off 1.գործողության ավարտ,դադարում2.գործող մեխանիզմի անջատում

Office Bar գործավարության գոտի

Offline ավտոնոմ

Offline (transacted) ավտոնոմ(տրանզակցիաներ)

Offset հատուցել,փոխհատուցել,փոխարինել,լրացնել

OFFSET հատուցել,փոխհատուցել,փոխարինել,լրացնել

Offset in days փոխարինել,լրացնել օրերը

Offset in minutes փոխարինել,լրացնել րոպեները

Offset line 1 փոխարինել,լրացնել տող 1

Offset line 2 փոխարինել,լրացնել տող 2

Offset line 3 փոխարինել,լրացնել տող 3

OK ok ստեղն,հաստատել,համաձայնվել,հավանություն տալ

Old հին,հնացած

Old Symbol հնացած սիմվոլ

Old Symbol Set հնացած սիմվոլների հավաքածու

Old value նախկին արժեքը

older or from ավելի հին կամ ից

older than ավելի հին քան

OLE օբյեկտների կապը և ներկառուցումը

OLE Automation Error OLE-ի ավտոմատացման սխալ

OLE Object OLE օբյեկտ

OLE object OLE օբյեկտ

OLE objects OLE օբյեկտներ

On վրա

on վրա

on all pages բոլոր էջերի վրա

on even pages զույգ էջերի վրա

on odd pages կենտ էջերի վրա

On request պահանջով,պահանջի համաձայն

on the line գծի վրա

Once per session յուրաքանչյուր սեսիան մեկ անգամ

One Slide մեկ պատկեր

One-Time մեկ անգամյա

Online տեսանելի,վիրտուալ

Online Layout տեսանելի,վիրտուալ դրություն

Only outside միայն արտաքին մասը

Opaque անթափանց,անլուսաթափանց

Open բաց,բացել

Open / Close բացել/փակել

Open as template բացել որպես ձևանմուշ

Open Circle բացել շրջանը

Open Circle Vertical բացել շրջանը ուղղահայաց

Open Document բացել փաստաթուղթը

Open documents բացել փաստաթղթերը

Open existing presentation բացել գոյություն ունեցող ներկայացումը

Open File բացել ֆայլը

Open Horizontally բացել հորիզոնական

Open Message բացել հաղորդագրությունը

Open object բացել օբյեկտը

Open Vertically բացել ուղղահայաց

Open windows բացել պատուհանները

Open with բացել որևէ բանով

opening բացում,սկիզբ,առաջին,սկզբական

Opening folder առաջին,սկզբնական թղթապանակ

Operating systems գործարկող համակարգեր

Operation not implemented գործողությունը կատարված չէ

Operations գործողություններ

Operator օպերատոր

Operator Brackets օպերատորական փակագծեր

Operators օպերատորներ

Optical Character Recognition օպտիկական պայմանանշանների ճանաչում

Optimal օպտիմալ,լավագույն,ամենահամապատասխան

Optimal Column Width ամենահամապատասխան սյունակային լայնություն

Optimal Height ամենահամապատասխան բարձրություն

Optimal Page Wrap ամենահամապատասխան էջային տողադարձում,տեղափոխում

Optimal Row Height ամենահամապատասխան տողի բարձրություն

Optimal Width ամենահամապատասխան լայնություն

Optimal Window Size ամենահամապատասխան պատուհանային չափ

Optimal wrap ամենահամապատասխան տողադարձում,տեղափոխում

Optimize օպտիմացնել

Optimized օպտիմացված

Optimized output օպտիմացված արտածում

Option Bar օպցիայի գոտի

Option Button օպցիայի սևեռակ

Option Fields օպցիայի դաշտեր

Optional Components լրացուցիչ բաղադրամասեր

Optional Gallery Themes լրացուցիչ պատկերասրահային նյութեր

Optional hyphens լրացուցիչ դեֆիսներ

Optional line break լրացուցիչ տողային ընդհատում

Options օպցիաներ

Options Bar օպցիաների գոտի

Options bar/Graphics օպցիաների գոտի/գրաֆիկական

OR տրամաբանական ԿԱՄ,դիզյունկցիա,տրամաբանական գումարում

Or կամ

Orange նարնջագույն

Order պատվեր,կարգ,կանոնների պահպանում

Organization կազմակերպություն,կազմակերպում,կազմություն,կառուցվածք

Organize կազմակերպել

Organize fields կազմակերպման դաշտեր

Organizer կազմակերպիչ,անձնական օգտագործման օրգտեխնիկայի միջոց

Orientation դիրքորոշում

Origin սկիզբ,սկզբնաղբյուր

Original սկզբնական,նախնական,օրիգինալ

Original format նախնական ձևաչափ

Original height սկզբնատիպ բարձրություն

Original Size սկզբնատիպ չափ

Original size սկզբնատիպ չափ

Original Text բնագիր տեքստ

Original values նախնական արժեքներ

Original width սկզբնատիպ լայնություն

Other այլ,մեկ այլ,ուրիշ

Other application մեկ այլ դիմում

Other format այլ ձևաչափ

Other Icon այլ պայմանանշան

Other OLE Objects այլ OLE օբյեկտներ

Other settings այլ տեղակայումներ

Other Unix systems այլ օպերացիոն համակարգեր

Others մյուսները,մնացածը

Otherwise_value այլ արժեք

Our letter dated մեր նամակը թվագրված

Our Ref. մեր վկայակոչումները,դիմումները,հղումները

Outbox արկղ

outer արտաքին

Outer արտաքին

Outer frame border արտաքին

Outer margin արտաքին լուսանցք

Outer page border արտաքին էջի եզրագիծ

Outer paragraph border արտաքին պարագրաֆի եզրագիծ

Outer wrap արտաքին տողադարձում,տեղափոխում

Outgoing mail առաքվող փոստ

Outline ցանկ,ուրվագիծ

Outline Bar ցանկի գոտի

Outline Level ցանկի մակարդակ

Outline Numbering ցանկի համարակալում

Outline symbols ուրվագծային սիմվոլներ

Outline Text ուրվագծային տեքստ

Outline text flow ուրվագծային տեքստի հոսք

Outline Texts ուրվագծային տեքստեր

Outline to Clipboard ժամանակավոր շտեմարանի ուրվագիծ,ցանկ

Outline to Presentation ներկայացման ուրվագիծ

Outline View ուրվագծի տեսք

Output արտածում

Output bin full արտածման արկղը,տուփը լիքն է

outside արտաքին մաս

Outside only միայն արտաքին մասը

OVER 1.միջով,վրայով,2.ցույց է տալիս գերակշռություն,գեր(ա)-,չափից ավել,գործողության կրկնություն(վերա)

Overflow գերլցում

Overhead sheet ծառայողական թերթ

Overlap փոխածածկել

Overlapping փոխածածկում

Overview վերանայում

Overwrite վերագրանցում
 • P
Pack փաթեթավորել

Page էջ

Page break էջի բաժանիչ

Page Break էջի բաժանիչ

Page Break Mode էջի բաժանման ռեժիմ

Page Break Preview էջի բաժանման նախնական դիտում

Page breaks էջը բաժանվում է

Page Columns էջի սյունակներ

Page Count էջերի հաշիվը

Page Description էջի նկարագրություն

Page Down էջի տեղափոխությունը հաջորդ էջ

Page End էջի վերջը

Page Format էջի ձևավորությունը

Page Formatting էջի ձևավորումը

Page height էջի բարձրությունը

Page Layout էջի հարմարակազմում

Page layout էջի հարմարակազմում

Page Left էջի ձախ մասը

Page margins էջի լուսանցքները

Page name էջի անունը

Page no. էջի համարը

Page number էջի թիվը

Page Number էջի թիվը

Page Numbers էջաթվեր

Page numbers էջաթվեր

Page options էջի օպցիաները

Page order էջերի կարգ

Page position էջի դիրքը

Page Preview էջի նախնական դիտում

Page Right էջի աջ մասը

Page Settings էջի կարգավորումներ

Page settings էջի կարգավորումներ

Page Setup էջի սկզբնական տեղակայում

Page size էջի չափը

Page Style էջի ոճը

Page Style: Columns էջի ոճը:սյունակներ

Page Styles էջի ոճեր

Page text area էջի տեքստի ոլորտը

Page Up էջի վերևի մասը

Page width էջի լայնությունը

Page Width էջի լայնությունը

Page Wrap էջի տեղափոխություն,էջի տողաշրջում

Page(s) էջ(եր )

Pagebreak էջաբաժանիչ

Pager պեյջեր

Pages էջեր

PAGES էջեր

Pair kerning զույգ կերնինգ( տեքստի որակի բարելավում ),միցնել կերնինգը

Pair Kerning զույգ կերնինգ( տեքստի որակի բարելավում )միցնել կերնինգը

Pale green բաց կանաչ

Pale yellow բաց դեղին

Palettes ներկապնակներ

Paper թուղթ

Paper format թղթի չափը

Paper jam թղթի ՚խառնակուտակ

Paper orientation թղթի դիրքորոշումը

Paper problem թղթի պրոբլեմ,խնդիր

Paper size թղթի չափ

Paper source թղթի աղբյուր

Paper tray թղթապանակ

Paragraph պարագրաֆ

Paragraph alignment պարագրաֆի տողաշտկում

Paragraph area պարագրաֆի տարածությունը

Paragraph Background պարագրաֆի հիմք

Paragraph break պարագրաֆի բաժանիչ

Paragraph end պարագրաֆի վերջ

Paragraph is պարագրաֆն է

Paragraph spacing պարագրաֆի տարածություն

Paragraph Style պարագրաֆի ոճը

Paragraph Styles պարագրաֆի ոճերը

Paragraph text area պարագրաֆի տեքստի տարածությունը

Paragraphs պարագրաֆներ

Parallel զուգահեռ

Parallel wrap զուգահեռ տեղափոխություն,տողադարձ

Parallelogram զուգահեռակողմ քառանկյունի

Parallelograms զուգահեռակողմ քառանկյունիներ

Parameter input պարամետրի ներմուծում

Parameters պարամետրեր

parent level արմատական աստիճան

Partial մասնակի

Participants մասնակիցներ

Pass Count անցման հաշիվը

Password պայմանաբառ

Password (optional) պայմանաբառ(ընտրովի )

Password characters պայմանաբառի նիշեր

Password protected պայմանաբառը պաստպանված է

Password required պայմանաբառը անհրաժեշտ է

Paste ագուցել,ներդնել

Paste all ներդնել բոլորը

Paste Clipboard ներդնել ժամանակավոր շտեմարանը

Paste List ներդնել ցանկ

Paste name ներդնել անունը

Paste Special հատուկ ներդրում

Path ուղի

Path not found ուղին հայտնաբերված չէ

Path/File access error ուղի/ֆայլի մուտքի իրավունքի սխալ

Path/File name ուղի/ֆայլի անունը

Path/File Name ուղի/ֆայլի անունը

Paths ուղիներ

Pattern նմուշ,օրինակ

Pattern color նմուշի գույնը

Pattern Field նմուշային դաշտ

Pause դադար

Paused ընդհատված,դադարած

PBM Options PBM օպցիաներ

PDF file PDF ֆայլ

Pen գրչածայր

Pending deletion սպասում է ջնջմանը

Pens գրչածայրեր

Per chapter յուրաքանչյուր գլուխ

Per document յուրաքանչյուր փաստաթուղթ

Per page յուրաքանչյուր էջ

Percent տոկոս

Percent with symbols տոկոսային հարաբերությունը սիմվոլներով

Percentage տոկոս,տոկոսային հարաբերություն

PERCENTILE պրոցենտիլ

PERCENTRANK տոկոսային աստիճան

Percentual տոկոսային

Period ցիկլ,պարբերություն

Periodic Spline պարբերական սպլայն

Periodic Splines պարբերական սպլայններ

Personal անձնական,մասնավոր

Personal certificates անձնական սերտիֆիկատներ

Personal Certificates անձնական սերտիֆիկատներ

Personal Data անձնական տվյալ

Personal letter անձնական նամակ

Personal settings անձնական կարգավորումներ

Perspective shadow պատկերային ստվեր

PGM Options PGM օպցիաներ

Phone Dialer հեռախոսի համակարգված սկավառակ

Phone/cellphone հեռախոս/բջջային հեռախոս

Phone/Cellphone/Fax հեռախոս/բջջային հեռախոս/ֆաքս

Phonetic Symbols հնչյունաբանական սիմվոլներ

Photo CD Options Photo CD ստանդարտ օպցիաներ

PI 1.գլխավոր,առաջնային մուտք2.ընթացակարգային ինտերֆեյս

Pica ցիցերո( տառատեսակ 12 պունկտանոց)

PICT Options պիկտ օպցիաներ

Picture Placeholders նկարների էջանիշեր

Picture placeholders նկարների էջանիշեր

Pictures նկարներ

Pies կույտեր

Pixel editor փիքսել խմբագիր

Pixel Mode փիքսել ռեժիմ

Pixel mode փիքսել ռեժիմ

Pixels փիքսել,պատկերման տարր

Placeholder էջանիշ

Placeholder expression էջանիշի արտահայտությունը

Placeholders էջանիշեր

Placement տեղադրում,տեղադրություն

Plastic պլաստմասսա

Play աշխատեցնել,խաղալ,նվագել

Play in full ամբողջովին աշխատեցնել

Play sound միացնել ձայնը

Please alter these խնդրում ենք

Please choose խնդրում ենք ընտրել

Please comment խնդրում ենք մեկնաբանել

Please prepare խնդրում ենք պատրաստվել

Please register now այժմ խնդրում ենք գրանցվել

Plug-In հավելում

Plug-In Bar հավելման տող

Plug-Ins հավելումներ

Plug-Ins Off հավելումները անջատված են

plus every գումարած յուրաքանչյուր

PNG Options PNG օպցիաներ

Point կետ

Point reduction կետի փոքրացում

Pointed Brackets դրված փակագծեր

Pointed Brackets (Scaleable) դրված փակագծեր(մասշտաբային )

Pointer սլաք,ցուցիչ,ակնարկ

Points կետեր

Poland Լեհաստան

Polygon բազմանկյուն

Polygon, filled բազմանկյուն,ավարտուն

Polygons բազմանկյուն

Polyline բազմագիծ

Polylines բազմագծեր

Pop Art փոփ արվեստ

POP3 առկայության կետ 3

POP3 account առկայության կետ 3 -ի հաշիվ

POP3 Account առկայության կետ 3 -ի հաշիվ

Popup Windows հայտնվող պատուհաններ

Port պորտ

Port Administration պորտի ադմինիստրացիա

Port number պորտի համարը

Portrait նկար,լուսանկար

Portugal Պորտուգալիա

Portuguese պորտուգալացի,պորտուգալերեն

Position տեղ,դիրք,վիճակ

Position and Size տեղը և Չափը

Position and spacing տեղը և Տարածությունը

Position in Document տեղը փաստաթղթում

Position not protected տեղը պաշտպանված չէ

Position options տեղի օպցիաներ

Position protected տեղը պաշտպանված է

Position X X-ի դիրքը

Position X, complete X-ի դիրքը,ամբողջական

Position Y Y-ի դիրքը

Position Y, complete Y -ի դիրքը,ամբողջական

Positioning of icons պայմանական նշանների կանոնավորումը,կարգավորումը

Positions դիրքեր,տեղադրություններ

Positive deviation դրական թեքում

Post 1.էլեկտրոնային փոստ,2.փոփոխություններ մտցնել ֆայլի մեջ

Post Document փոստային փաստաթուղթ

Post Office փոստային կայան

Post Office path փոստային կայանի ուղին

Post Reply փոստային պատասխան

Poster պլակատ,աֆիշա,հայտարարություն

Poster colors պլկատային գույներ

Posterize պոստերացնել

Posterize, direct պոստերացնել,անմիջապես

POWER սնուցում

Power սնուցում

Power regression սնուցման անկում

Power save mode սնուցման պահպանման ռեժիմ

PowerPoint Documents PowerPoint փաստաթղթեր

PowerPoint Import PowerPoint ներմուծում

PowerPoint templates PowerPoint ձևանմուշներ

PPM Options էջ/ վայրկյան օպցիաներ

Precision as shown ճշգրտություն ինչպես ցուցադրված է

Preferred support գերադասելի սատարություն,օժանդակություն

Prefix նախածանց

Prefix symbol նախածանցաին սիմվոլ

Preformatted Text նախօրոք ձևավորված տեքստ

Prepare Mail Merge նախապատրաստել փոստի ընդունումը

Preparing the installation նախապատրաստել ինստալյացիան

Presentation ներկայացում

Presentation Box On/Off միացնել/անջատել ներկայացման տուփը

Presentation from Abstract ներկայացում ամփոփումից

Presentation Graphic Options գրաֆիկական օպցիաների ներկայացում

Presentation layout տեղադրման ներկայացում

Presentation Object օբյեկտի ներկայացում

Presentation objects օբյեկտների ներկայացում

Presentation Options օպցիաների ներկայացում

Presentation Settings կարգավորումների ներկայացում

Presentation Styles ոճերի ներկայացում

Presentation template group ձևանմուշային խմբերի ներկայացում

Presentation type selection ձևերի ընտրության ներկայացում

Presets նախնական տեղադրումներ

Presiding նախագահություն,նախագահող

Preview նախնական դիտում

Preview Mode նախնական դիտման ռեժիմ

Preview object օբյեկտի նախնական դիտում

Preview objects օբյեկտների նախնական դիտում

Preview Zoom մասշտաբի փոփոխման նախնական դիտում

Previous bookmark նախորդ էջանիշը

Previous contents նախորդ պարունակությունները

Previous control նախորդ կառավարումը

Previous drawing նախորդ նկարը

Previous Error նախորդ սխալը

Previous footnote նախորդ ծանոթագրություն

Previous heading նախորդ վերնագիրը

Previous index entry նախորդ ինդեքսային մուտքը

Previous link նախորդ կապը

Previous Marker նախորդ մարկեր

Previous Message նախորդ հաղորդագրությունը

Previous Note նախորդ գրառումը

Previous OLE object նախորդ OLE օբյեկտը

Previous Page նախորդ էջը

Previous page նախորդ էջը

Previous picture նախորդ նկարը

Previous Record նախորդ գրառում

Previous Reminder նախորդ հիշեցում

Previous section նախորդ սեկցիա,բաժին

Previous selection նախորդ ընտրությունը

Previous Slide նախորդ պատկեր

Previous table նախորդ աղյուսակ

Previous table formula նախորդ աղյուսակային բանաձև

Previous text նախորդ տեքստ

Previous text frame նախորդ տեքստային կադր

Previous Unread Message նախորդ չընթերցված հաղորդագրություն

Previous Window նախորդ պատուհան

Primary height հիմնական բարձրություն

Primary Key հիմնական բանալի,ստեղն

Primary Y axis հիմնական Y առանցք

Print տպել

Print black տպել սև

Print border տպել եզրագիծը

Print direction տպել ուղղությունը

Print Document տպել փաստաթուղթը

Print File տպել ֆայլը

Print File Directly անմիջապես տպել ֆայլը

Print form letters տպել տառերից ,նամակներից

Print format տպելիքի ձևավորումը

Print from տպել --ից

Print from bottom տպել ներքևից

Print from top տպել վերևից

Print Layout տպելիքի տեղադրում

Print layout տպելիքի տեղադրում

Print Layout On/Off ցուցադրել տպելիքի տեղադրումը

Print monitor տպման մոնիտոր

Print Monitor տպման մոնիտոր

Print options տպման օպցիաներ

Print Options տպման օպցիաներ

Print page view տպելիք էջի տեսքը

Print Preview տպելիքի նախնական դիտում

Print range տպել շարքը

Print Ranges տպել շարքերը

Print to file տպել ֆայլում

Printable տպելի

Printed տպված

Printer պրինտեր

Printer busy պրինտերը զբաղված է

Printer Name պրինտերի անունը

Printer Options պրինտերի օպցիաները

Printer Setting պրինտերի կարգավորում

Printer Settings պրինտերի կարգավորումներ

Printer Setup պրինտերի սկզբնական տեղակայում

Printing տպագրում

Printing selection տպագրման ընտրությունը

Printing Styles տպագրման ոճերը

Printout from վրիպում

Prior to Reset նախքան վերագործարկելը

Priority գերակայություն

Private մասնավոր,փակ

Private data մասնավոր տվյալ

Private Use Area մասնավոր օգտագործման ոլորտ

PROB ուսումնասիրել,քննել

probability հավանականություն

Procedure Step ընթացակարգի քայլ

Processing գործընթաց

PRODUCT արտադրանք,արտադրողականություն

Product արտադրանք,արտադրողականություն

Product Information ինֆորմացիա աշխատանքի արտադրողականության մասին

Program ծրագիր

Program Module ծրագրային մոդուլ

Program too large ծրագիրը ծատ երկար է

Programs ծրագրեր

Progress պրոգրես

Project նախագիծ

Project protocol նախագծի արձանագրություն

Projection X x պրոեկցիա

Projection Y y պրոեկցիա

Promote 1.առաջ քաշել,2.նպաստել,օժանդակել

Promote Chapter օժանդակ նյութ

Promote Level օժանդակող մակարդակ

Promote Outline առաջ քաշել էսքիզ,ուրվագիծ

Prompt to save պահպանման հրավեր

PROPER ճիշտ,իսկական

Properties հատկ

Properties change հատկությունները փոխված են

Properties of որեև բանի հատկություններ

Property changed հատկությունները փոխված են

Property status changed հատկությունների վիճակը փոխված է

Proportional համեմատական,համեմատական թիվ

Proposed Fields առաջարկված դաշտերը

Protect պաշտպանել

Protect Cells պաշտպանել վանդակները

Protect Document պաշտպանել փաստաթուղթը

Protect sheet պաշտպանել թուղթ

Protected պաշտպանված

Protected object positon օբյեկտի պաշտպանված դիրք

Protected object size պաշտպանված

Protected Sheet պաշտպանված թուղթ

Protection պաշտպանություն

Protocol արձանագրություն

Protocol selection արձանագրության ընտրություն

Protocols արձանագրություն

Proxy փրոքսի

Proxy Server փրոքսի սերվեր

Public 1.հասարակություն,2.հանրային

Public holidays հանրային տոն

Publication type հրատարակման ձևը

Publisher հրատարակիչ

Publisher address հրատարակչի հասցեն

Publishers հրատարակիչ

Push Button գործարկման,հրամանային սևեռակ

PV վերսիա

Pyramid բուրգ

Pyramids բուրգեր

Pyramids percent բուրգերի տոկոսը

Pyramids, deep բուրգեր,խորություն

Pyramids, stacked բուրգեր, • Q
Quadratic քառակուսի

Quality որակ ,տեսակ

QUARTILE կվարտիլ

Queries հարցումներ

Query հարցում

Query - SQL հարցում

Query design հարցման ձևը

Query name հարցման անունը

Query title հարցում անվանումը

Quick Search արագ,հապճեպ որոնում

Quickstart հապճեպ մեկնարկում

Quotation մեջբերում,ցիտատ,արժեգին,

Quotations մեջբերումներ,ցիտատներ,արժեգներ,

Quotient Set գործոնային սարք
 • RRadial ճառագայթային

Radial green/black ճառագայթային կանաչ/սև

Radial red/yellow ճառագայթային կարմիր/դեղին

RADIANS ռադիաններ

Radio Button ռադիո սևեռակ

Radius շառավիղ

radix 1.հաշվարկման համակարգի հիմք,2.արմատ,3.լոգարիթմների հիմք

Raise/lower by մեծացնել/նվազեցնել որևէ բանի միջոցով

RAM հիշողություն կամայական մուտքի իրավունքով,օպերատիվ հիշողություն

RAM Disk օպերատիվ հիշողության սկավառակ

RAND ռենդ

Range 1.ընդգրկույթ 2.սերիա 3.շարք

range 1.ընդգրկույթ 2.սերիա 3.շարք

Range names սերիայի անվանումը

Ranges 1.ընդգրկույթներ 2.սերիաներ 3.շարքներ

RANK հաշվել,դասակարգել,շարք կազմել

Rank_c հաշվել,դասակարգել,շարք կազմել

RATE գնահատել,սահմանել,նորմա,արագություն

Read կարդալ,ընթերցել

Read data ընթերցել տվյալը

Read Documents ընթերցել փաստաթղթերը

Read Error ընթերցման սխալ

Read Messages ընթերցել հաղորդագրությունները

Read only միայն ընթերցման համար

read only միայն ընթերցման համար

Reading BASIC module ընթերցել բեյսիք մոդուլը

Reading Controls ընթերցել կառավարումները

Reading long names ընթերցել երկար անունները

Reading messages ընթերցել հաղորդագրությունները

Reading Slot IDs ընթերցել

Reading subfolders ընթերցել ենթաթղթապանակները

Reading the files ընթերցել ֆայլերը

Read-only միայն ընթերցման համար

Ready պատրաստ,պատրաստ է

Real Numbers Set իրական թվերի հավաքածու

Real Part իրական մաս

Recalculate վերահաշվել,վերահաշվարկել

Recalculate DataPilot Table վերահաշվել,վերահաշվարկել տվյալների կարգավորչի աղյուսակր

Recalculate Hard խստորեն հաշվարկել

Receive ստանալ,ընդունել

Received ստացված,ընդունված

Receiver 1.ստացող,2.ընդունիչ

Receiving server ընդունող սերվեր

Record գրառում

Record marker գրառում մարկեր

Record Number գրառման համարը

Record number գրառման համարը

Record Search գրառում

Records գրառումներ

Records Count գրառումների հաշիվը

Rectagle, rounded ուղղանկյունի,ավարտուն

Rectangle ուղղանկյունի

Rectangle Frame Tool ուղղանկյունու կադրային գործիք

Rectangle Tool ուղղանկյունու գործիք

Rectangle, unfilled ուղղանկյունի,անավարտ

Rectangles ուղղանկյունիներ

Rectangular ուղղանկյուն

Rectangular parallelepiped ուղղանկյուն զուգահեռանիստ

Rectangular red/white ուղղանկյուն կարմիր/սպիտակ

Recycle Bin թափոնների աղբարկղ

Red կարմիր

Redo վերականգնել

Redraw վերափոխել

Redraw Chart վերափոխել դիագրամը

Reduce Font փոխարկել տառաշարը

Reduce Points պակասեցնել կետերը

ref դիմում,վկայակոչում

Reference դիմում,վկայակոչում

Reference edge դիմումի,վկայակոչման եզր

Reference Style դիմումի,վկայակոչման ոճը

Reference value դիմումի,վկայակոչման արժեքը

Referenced Field վկայակոչումների դաշտ

References դիմումներ,վկայակոչումներ

Refers to վերաբերել( որևէ մեկին,որևէ բանի)

Reformat Pages վերաձևավորել էջերը

Refresh վերականգնել,նորացնել

Refresh Data Area վերականգնել,նորացնել տվյալների ոլորտը

Refresh Data Import վերականգնել,նորացնել տվյալների ներմուծումը

Refresh Range վերականգնել,նորացնել շարքը

Refresh range վերականգնել,նորացնել շարքը

Refresh Traces վերականգնել,նորացնել ուղեգիծը

Register գրանցվել

Register later գրանցվիր հետո

Register now գրանցվիր այժմ

Registering the components գրանցել բաղադրամասերը

Register-true գրանցման ստույգ լինելը

Registration գրանցում

Registration key գրանցման ստեղն,բանալի

Registration Key գրանցման ստեղն,բանալի

Registration No. գրանցման համարը

regression curve ռեգրեսիայի( անկման )կոր

Regression curves ռեգրեսիայի( անկման )կորեր

Regular կանոնավոր,ճիշտ,սովորական

Regular expression կանոնավոր արտահայտություն

Regular expressions կանոնավոր արտահայտություններ

Rehearse Timings կրկնել ընտրությունը

Reject մերժել

Reject All մերժել բոլորը

Reject change մերժել փոփոխությունը

Rejectable modification մերժելի ձևքփոխություն

Rejected մերժված

Rel. Font Size հարաբերական տառաշարային չափ

Relation հարաբերություն,կապ,հարաբերակցություն

Relational Numbers Set հարաբերական թվերի սարք

Relations հարաբերություններ,կապեր,հարաբերակցություններ

Relative հարաբերական

Relative exit legend հարաբերական ելքային լեգենդ

Relative exit position հարաբերական ելքային դիրք

Relative font size հարաբերական տառաշարային չափ

Relative size հարաբերական չափ

Relative sizes հարաբերական չափեր

Relative/Absolute References հարաբերական/բացարձակ դիմումներ,վկայակոչումներ

Relief օգնություն

Relief, direct օգնություն,ուղղակի

Reload վերաբեռնում

Reload Frame կադրի վերաբեռնում

Remaining space մնացած տարածություւնը

Remaining Time մնացած ժամանակը

Remarks ծանոթություններ

Remember password հիշել պայմանաբառը

Remind again later նորից հիշեցնել մի փոքր ուշ

Reminder հիշեցում

Remove հեռացնել,հավաքել

remove հեռացնել,հավաքել

Remove All Traces հեռացնել բոլոր ուղեգծերը

Remove all Traces հեռացնել բոլոր ուղեգծերը

Remove blank paragraphs հեռացնել բլանկի պարագրաֆները

Remove Bookmark հեռացնել էջանիշը

Remove characters հեռացնել պայմանանշանները

Remove Dependent հեռացնել ստորադասը

Remove Dependents հեռացնել ստորադասները

Remove empty paragraphs հեռացնել դատարկ պարագրաֆները

Remove Entry հեռացնել մուտքը

Remove Filter հեռացնել զտիչը

Remove Filter/Sort հեռացնել զտիչը/տեսակավորումը

Remove index հեռացնել ինդեքսը

remove invisible content հեռացնել անտեսանելի պարունակությունը

Remove Noise հեռացնել աղմուկը

Remove noise հեռացնել աղմուկը

Remove Precedent հեռացնել նախադեպը

Remove user installation(s). հեռացնել կիրառողի ինստալյացիան(ները)

Removed հեռացված

Rename վերանվանել

Rename AutoFormat վերանվանել ավտոֆորմատը,ինքնաձևավորումը

Rename Folder Bookmark վերանվանել թղթապանակի էջանիշը

Rename Layer վերանվանել շերտը,մակարդակը

Rename object վերանվանել օբյեկտը

Rename Sheet վերանվանել թերթը

Rename Slide վերանվանել պատկերը

Rename Text Block վերանվանել տեքստային բլոկ

Reorganize վերակազմել,վերակառուցել

Reorganize Chart վերակազմել դիգրամը

Reorganize persistent data վերակազմել հաստատուն տվյալը

Repaginate էջերը բաժանել

Repagination էջերի բաժանում

Repair վերականգնել,վերանորոգել

Repair installation վերականգնել ինստալյացիան

repeat կրկնել

Repeat կրկնել

Repeat alignment կրկնել տողաշտկումը

Repeat column կրկնել սյունակը

Repeat header կրկնել վերնագիրը

Repeat heading կրկնել վերնագիրը

Repeat row կրկնել տողը

Repeat Search կրկնել որոնումը

Repeat search կրկնել որոնումը

Replace փոխարինել

REPLACE փոխարինել

Replace All փոխարինել բոլորը

Replace all փոխարինել բոլորը

Replace By փոխարինել ---ով

Replace Control փոխարինել կառավարումը

Replace Custom Styles փոխարինել հատուկ ոճերը

Replace dashes նորից դնել գծեր

Replace existing libraries փոխարինել եղած գրադարանները

Replace graphics փոխարինել գրաֆիկաները

Replace with փոխարինել --ով

Replace with background փոխարինել ֆոնով

Replacement table փոխարինության աղյուսակ

Replacements փոխարինումներ

Reply պատասխանել

Reply Path պատասխանլու ուղի

Reply to պատասխանել

Reply To պատասխանել

Reply to All պատասխանել բոլորին

Reply to group պատասխանել խմբին

Reply to Mail պատասխանել փոստին

Reply to sender պատասխան ուղարկող անձին

Report հաշվետվություն

Report design հաշվետվություն ձևավորումը

Report name հաշվետվություն անվանումը

Report type հաշվետվության տիպը

Reports հաշվետվություններ

Republic of Moldova Մոլդովիայի Հանրապետություն

Request հարցում,հարցադրում

Request when opened հարցում կատարել երբ բացված է

Required պահանջվող,անհրաժեշտ

Required argument lacking պահանջվող փաստարկները բավարար չեն

Required disk space անհրաժեշտ սկավառակի տարածություն

Research report ուսումնասիրության հաշվետվություն

Resend կրկին ուղարկել

Reset վերականգնել

Reset attributes վերականգնել հատկությունները

Reset Cell վերականգնել բջիջը

Reset Default վերականգնել ըստ լռության

Reset Font Attributes վերականգնել տառածարի հատկությունները

Reset Routing վերականգնել ուղեգիծը

Reset Scale վերականգնել մասշտաբը

Reset Tip List վերագործարկել խորհրդի ցանկը

Resizable փոփոխելի

Resize փոփոխել

Resize frame փոփոխման կադր

Resize table window փոփոխել աղյուսակի պատուհան

Resize X, complete փոփոխել X,ամբողջովին

Resize X, single փոփոխել X.առանձին

Resize Y, complete փոփոխելY,ամբողջովին

Resize Y, single փոփոխել Y,առանձին

Resolution լուծում

Resolution [DPI] լուծում(բաշխիչ ծրագրային ինտերֆեյս )

Resource exhausted ռեսուրսները սպառված են

Responsible պատասխանատու

Restart վերագործարկել

Restart numbering վերագործարկել համարակալումը

Restart Numbering վերագործարկել համարակալումը

Restore վերականգնել

Restore Data Source վերականգնել տվյալների աղբյուրը

Restore editing view վերականգնել խմբագրային տեսադաշտը

Restore expand state վերականգնել ընդլայնված վիճակը

Restore View վերականգնել տեսադաշտը

Restoring components վերականգնող բաղադրամաս

Restrictions սահմանափակումներ

Result արդյունք

result_vector արդյունքի վեկտոր

Results Minutes արդյունքների րոպեները

Results to արդյունք

Resume without error վերսկսել առանց սխալի

Retrieve all records որոնել,վերականգնել բոլոր գրառումները

Retry կրկնել,կրկնություն

Return վերադառնել

Return Receipt To վերադարձնել ստացումը ինչ-որ մեկին

Returned with thanks շնորհակալությամբ վերադարձված

Reverse շրջել

Reverse Circumflex շրջել ցիրկումֆլեքսը

Reverse columns proportionally համաչափորեն շրջել սյունակները

Reversed շրջված

RGB Colors RGB գույներ

RGB proportions RGB համաչափություն

RGB values RGB արժեքներ

Rhombus շեղանկյուն

Rhombuses շեղանկյուններ

Right աջ,աջակողմյան

right աջ,աջակողմյան

RIGHT աջ,աջակողմյան

Right Arc աջակողմյան աղեղ

Right Area աջակողմյան տարածություն

Right Arrow աջակողմյան սլաք

Right border spacing աջակողմյան եզրագծի հեռավորությունը

Right column աջակողմյան սյունակ

Right frame border աջակողմյան կադրի եզրագիծ

Right guide աջակողմյան տեղեկագիրք

Right Join աջակողմյան միացում

Right limit expected ակնկալվող աջակողմյան սահմանը

Right margin աջակողմյան լուսանցք

right outside դրսի աջակողմյան մասը

Right Page աջակողմյան էջ

Right page border աջակողմյան էջիեզրագիծ

Right pages աջակողմյան էջեր

Right paragraph border աջակողմյան պարագրաֆի

Right Semicircle աջակողմյան կիսաշրջան

Right wrap աջակողմյան տեղափոխություն

Rings օղակներ

RLE coding RLE կոդավորում,կոդավորում ըստ սերիաների երկարությունների

Roll կլորացնել

Roll from Bottom կլորացնել ներքևից

Roll from Left կլորացնել ձախից

Roll from Right կլորացնել աջից

Roll from Top կլորացնել վերևից

Romania Ռումինիա

Romanian ռումինացի,ռունիներեն

Root արմատի

Root spacing արմատի տարածք

Roses 1.վարդեր2,բարձրանում է

Rotate պտտել

Rotate 3D object պտտել եռաչափ օբյեկտները

Rotate all պտտել բոլորը

Rotation պտույտ

Rotation angle պտտման անկյուն

Rotation left պտույտ ձախ

rotation object կրկնվող օբյեկտ

rotation objects կրկնվող օբյեկտներ

Rotation right պտույտ աջ

ROUND կլոր,շրջան

Round կլոր,շրջան

Round Brackets կլոր փակագծեր

Round Brackets (Scaleable) կլոր փակագծեր(մասշտաբային )

Round Pen կլոր գրչածայր

Rounded edges ավարտուն եզրեր

Rounded large arrow ավարտուն մեծ սլաք

Rounded Parallelogram ավարտուն զուգահեռակողմ քառանկյունի

Rounded parallelograms ավարտուն զուգահեռակողմ քառանկյունիներ

Rounded rectangle ավարտուն ուղղանկյունի

Rounded Rectangle, unfilled ավարտուն ուղղանկյունի,անավարտ

Rounded Rectangles ավարտուն ուղղանկյունիներ

rounded rhombus ավարտուն շեղանկյուն

Rounded rhombuses ավարտուն շեղանկյուն

Rounded short arrow ավարտուն կարճ սլաք

rounded square ավարտուն քառակուսի

Rounded Square, unfilled ավարտուն քառակուսիներ,անավարտ

Rounded Squares ավարտուն քառակուսիներ

ROUNDUP ամփոփում,ընդհանրացում

Row տող

Row Break տողի ընդհատում

Row deleted հեռացված տող

Row Height տողի բարձրությունը

Row height տողի բարձրությունը

Row input cell տողի ներածման բջիջ

Row inserted ներմուծված տող

Row labels տողային տարբերանշաններ

Rows տողեր

ROWS տողեր

Rows to repeat կրկնելու տողեր

Rule applied: պահանջը կիրառվում է

Ruler քանոն

Ruler On/Off միացնել/անջատել քանոնը

Rulers քանոններ

Rulers visible տեսանելի քանոններ

Rules active ակտիվ քանոններ

Run կատարել,անցավազք,հատված

Run AutoText Entry կատարել ավտոտեքստի մուտքը

Run BASIC կատարել BASIC

Run DataPilot աշխատեցնել տվյալների կարգավորիչը

Run Goal Seek կատարել նպատակի որոնում

Run macro կատարել մակրոհրամանը

Run Macro Field կատարել մակրոհրամանային դաշտը

Run Query գործարկել հարցապնդում

Russian ռուս,ռուսական

Russian Federation Ռուսաստանի ֆեդերացիա
 • S
Sa ադապտացիա

Salmon դեղնավարդագույն

Salutation ողջույն

Salvage հնարավորություն

Same content left/right նույն պարունակությամբ ձախ/աջ

Same orientation նույնատիպ դիրքորոշում

Sanskrit սանսկրիտ

Saturationհագեցածություն

Saudi Arabia Սաուդյան Արաբիա

Save գրանցել

Save All գրանցել բոլորը

Save and attach գրանցե և Կցել

Save As գրանցել որպես

Save As Template գրանցել որպես ձևանմուշ

Save Background գրանցել ֆոնը,հիմքը

Save BASIC գրանցել բեյսիկ լեզու

Save configuration գրանցել ուրվագիծը

Save Copy as գրանցել պատճեն որպես

Save current record գրանցել ընթացիկ առռգառձանագրությունը

Save Document գրանցել փաստաթուղթը

save document գրանցել փաստաթուղթը

Save Document As գրանցել փաստաթուղթը որպես

Save Draft գրանցել սևագրությունը,ուրվագիծը,պլանը

Save FrameSet գրանցել կադրի առձանագրությունը

Save FrameSet As գրանցել կադրի առձանագրությունը որպես

Save graphics գրանցել գրաֆիկաները

Save Graphics գրանցել գրաֆիկաները

Save Keyboard Configuration գրանցել ստեղնաշարի ուրվագիծը,տեսքը

Save Library գրանցել գրադարանում

Save locally գրանցել լոկալ ձևով

Save Locally գրանցել լոկալ ձևով

Save Menu Configuration գրանցել մենյուի ուրվագիծը

Save New Version գրանցել նոր տարբերակը

Save password գրանցել պայմանաբառը

Save query գրանցել հարցումը

Save Record գրանցել արձանագրությունը

save Report գրանցել

Save Source As գրանցել աղբյուրը որպես

Save table design գրանցել աղյուսակի ձևը

Save Text Block գրանցել տեքստային բլոկը

Save Toolbar Configuration գրանցել գործիքային վահանակի ուրվագիծը

Save transparency գրանցել թափանցիկությունը

Save with password գրանցելպայմանաբառի հետ միասին

Saved by գրանցված է որևէ բանով

Saving document գրանցում է փաստաթուղթը

Saving messages գրանցում է հաղորդագրությունը

Scale 1.մասշտաբ 2.սանդղակ

Scale all brackets մասշտաբավորել բոլոր փակագծերը

Scale axes սանդղակի առանցք

Scale Screen Display սանդղակի էկրանի դիսփլեյ

Scale Text տեքստի մասշտաբը

Scaled depth մասշտաբավորված խորություն

Scaling 1.մասշտաբավորել 2.սանդղակավորել

Scan 1.տեսածրում 2.որոնում 3.ընթերցում

Scan area տեսածրման տարածք

Scan Request տեսածրման հարցում

Scan Source տեսածրման աղբյուր

Scanner տեսածրիչ

Scenario սցենար

Scenario Manager սցենարի մենեջեր

Scenario Name սցենարի անվանում

Scenario not found սցենարը հայտնաբերված չէ

Scenarios սցենարներ

Scientific 1.գիտական,2.հմուտ

Screen էկրան

Script 1.փաստաթուղթ 2.բնօրինակ 3.սցենար

Script error փաստաթղթային սխալ

Script type փաստաթղթի տիպ

Scripting 1.գրող ,2.մշակող

Scroll bar անցավազքի գծատող

Scroll Horizontal հորիզոնական անցավազք

Scroll In անցավազք ինչ-որ մի բանում

Scroll Through անցավազք ինչ-որ մի բանի միջով

Sea blue ծով-կապույտ

Search որոնումSearch backward ետադարձ որոնում

Search backwards ետադարձ որոնում

Search criteria չափանիշի որոնում

Search criterion չափանիշի որոնում

Search direction ուղղության որոնում

Search field դաշտի որոնում

Search Folder թղթապանակի որոնում

Search for որոնել ինչ-որ մի բան

Search for Styles որոնել ձևեր

Search Help օգնության որոնում

Search in որոնել ինչ-որ մի բանում

Search in bookmarks որոնել էջանիշերում

Search Key որոնել բանալին,ստեղնը

Search Location որոնել տեղադրությունը

Search root որոնել արմատը

Search term որոնել ժամկետը,տերմինը

Search vector որոնել վեկտորը

search_criteria որոնումային չափանիշ

search_text որոնումային տեքստ

Searching որոնում

SECOND երկրորդ

Second Outline Level երկրորդ ուրվագծային մակարդակ

Secondary axis երկրորդական առանցք

Secondary X Axis երկրորդական X առանցք

Secondary Y Axis երկրորդական Y առանցք

seconds վայրկյաններ,երկրորդ տեսակի ապրանքներ

Section հատվածամաս,բաժին,սեկցիա

Section limits սեկցիայի սահմանները

Section name changed սեկցիայի անվանումը փոխված է

Sections հատվածամասեր,բաժիններ,սեկցիաներ

Secure աանվտանգ,հուսալի,պաշտպանված

Security Proxy գաղտնիության փրոքսի

Security settings անվտանգության տեղադրուններ

Segments պատկերման,հիշողության սեգմենտներ (տիրույթ )

Segments (H/V) պատկերման,հիշողության սեգմենտներ (տիրույթ )

Select ընտրել

Select a directory ընտրել գրացուցակը

Select address ընտրել հասցե

Select All ընտրել բոլորը

Select all ընտրել բոլորը

Select All Sheets ընտրել բոլոր թերթերը

Select an AutoLayout ընտրել ինքնապլանավորում

Select AutoText ընտրել ավտոտեքստ

Select button style ընտրել սևեռակի տիպը

Select Cell Styles ընտրել վանդակի տիպը

Select Character Left ընտրել ձախ պայմանանշանը

Select Character Right ընտրել աջ պայմանանշանը

Select color scheme ընտրել գույների սխեման

Select Column ընտրել սյունակ

Select currency cells ընտրել ընթացիկ վանդակ

Select Data Area ընտրել տվյալների ոլորտ

Select Data Source ընտրել տվյալների աղբյուրը

Select Database Range ընտրել տվյալների բազայի ընդգրկույթ

Select Directory ընտրել գրացուցակը

Select directory ընտրել գրացուցակը

Select Down ընտրել ներքև

Select file ընտրել ֆայլ

Select files ընտրել ֆայլեր

Select Filter ընտրել զտիչը

Select font ընտրել տառաշարը

Select form ընտրել ձևը

Select Graphics ընտրել գրաֆիկան

Select Installation Directory ընտրել ինստալյացիայի գրացուցակ

Select Installation Type ընտրել ինստալյացիայի ձևը

Select Language ընտրել լեզուն

Select Left ընտրել ձախ

Select logonընտրել մուտք ցանց

Select Macro ընտրել մակրոհրաման

Select Module ընտրել մոդուլ

Select outline level ընտրել ուրվագծային մակարդակը

Select output medium ընտրել արտածման նյութը,միջավայրը

Select Page Down ընտրել էջատակ

Select Page Left ընտրել էջի ձախ մասը

Select Page Up ընտրել էջագլուխ

Select Paragraph ընտրել պարագրաֆ

Select Path ընտրել ուղին

Select Paths ընտրել ուղիները

Select Range ընտրել ընդգրկույթը

Select Right ընտրել աջ

Select root directory ընտրել արմատի գրացուցակ

Select Row ընտրել տող

Select Rows ընտրել տողեր

Select Scenario ընտրել սցենար

Select Source ընտրել աղբյուրը

Select Style ընտրել տիպը

Select Table ընտրել աղյուսակը

Select target directory ընտրել նպատակային գրացուցակ

Select title graphics ընտրել անվանումային գրաֆիկան

Select Tool ընտրել գործիքներ

Select Up ընտրել վեր

Select Word ընտրել բառ

Selected fields ընտրված դաշտեր

Selected range ընտրված ընդգրկույք

Selected records ընտրված արձանագրություններ

Selected section ընտրված սեկցիա

Selected slides ընտրված սլայդեր

Selection ընտրություն

Selection List ընտրության ցանկ

Selection Mode ընտրության ռեժիմ

Selection Size ընտրության չափ

semi bold կիսաթավ

semi light կիսապայծառ

Semiautomatic կիսաավտոմատ

Semicolon կետ-ստորակետ

Semicolons կետ-ստորակետեր

Send ուղարկել

Send again նորից ուղարկել

Send as E-mail ուղարկել որպես էլեկտրոնային փոստ

Send Backward ետ ուղարկել

Send default fax ուղարկել լռությամբ ընդունվող ֆաևս

Send Document ուղարկել փաստաթուղթ

Send Mail փոստ ուղարկել

Send mail փոստ ուղարկել

Send Message հաղորդագրություն ուղարկել

Send news նորություններ ուղարկել

Send to Back ետ ուղարկել

Send To Back ետ ուղարկել

Send: signed (PGP) ուղարկել:ստորագրված

Sender ուղարկող անձ

Sending server (SMTP) ուղարկող սերվեր

Send-Monitor ուղարկող մոնիտոր

sent ուղարկված է

Sent ուղարկված է

Sent Messages ուղարկված հաղորդագրություն

Separate text at առանձին տեքստ ինչ-որ բանից

Separated by առանձնացված ինչ-որ բանով

Separator բաժանող

Separator line բաժանող տող

Separator options բաժանող օպցիաներ

Separator Width բաժանող լայնություն

September սեպտեմբեր

Serbian սերբ,սերբական,սերբերեն

Serbian (Cyrillic) սերբերեն( կիրիլիցա )

Serbian (Latin) սերբերեն ( լատիներեն )

Series սերիա,պրոգրեսիա

Series name սերիա,պրոգրեսիայի անվանումը

Series type սերիա,պրոգրեսիայի տիպը

Serif նշան անել

Server սերվեր

Server administration սերվերային վարչություն

Server not available սերվերը առկա չէ

Server Timeout սերվերի ժամանակր ավարտվել է

Server User Installation սերվերային օգտագործողի ինստալյացիա

Service ծառայություն

Set սարքավորում,դնել,սկսել,վերածել,հավաքածու

Set 3D illumination վերածել եռաչափ լուսավորության

Set as Default վերածել որպես ենթադրյալ

Set As Default վերածել որպես ենթադրյալ

Set Bookmark Folder վերածել էջանշանային թղթապանակի

Set Colors դնել գույներ

Set cursor դնել կուրսորը

Set default վերածել ենթադրյալի

Set Default Template վերածել ենթադրյալ ձևանմուշի

Set defaults վերածել ենթադրյալների

Set Image URL ռեսուրսների միասնականացված հասցեավորչի սարքավորում

Set Input Mode դնել ներածման ռեժիմ

Set Line Numbering դնել տողերի համարակալումը

Set Null դարձնել դատարկ,զրոյական

Set Operations սկսել գործողությունները

Set owner վերածել սեփականատիրոջ

Set ownership վերածել սեփականության

Set Page Number դնել էջաթվերը

Set page variable տալ էջի փոփոխականը

Set Reference սկսել տեղափոխությունը

Set Reminder հիշեցում տալ

Set Root տալ արմատը

Set tab order կիրառել աղյուսակավորման կարգ

Set variable տալ փոփոխականը

Set-Operations կիրառել գործողություններ

Setting կարգավորում

Settings կարգավորումներ

Setup սկզբնական հաստատում,տեղակայում

Setup Server սկզբական հաստատման սերվեր

Setup Web Application տեղակայման վեբ դիմում

Seventh Outline Level յոթերորդ ուրվագծային մակարդակ

SGML փաստաթղթի ընդհանրացված ձևաչափման ստանդարտ լեզու,SGML լեզու

Shading ստվերապատում

Shadow ստվերապատում

Shadow attributes ստվերային հատկություններ

Shadow bottom left ստվեր ներքևից ձախից

Shadow bottom right ստվեր ներքևից աջից

Shadow color ստվերային գույն

Shadow spacing X ստվերային ինտերվալ X-ով

Shadow spacing Y ստվերային ինտերվալ Y-ով

Shadow style ստվերային ձև

Shadow top left ստվեր վերևից ձախից

Shadow top right ստվեր վերևից աջից

Shadow transparency ստվերային թափանցիկություն

Shadow ստվեր

Shadowing ստվերապատում

Shape ձև

Shapes ձևեր

Sharpen հստակեցված

Sharpness հստակություն

Shear angle տեղաշարժման անկյուն

Shear horizontal, complete տեղաշարժել հորիզոնական,ամբողջական

Shear vertical, complete տեղաշարժել ուղղահայաց,ամբողջական

Sheet թերթ

SHEET թերթ

Sheet Area թերթի մակերես

Sheet deleted հեռացված էջ

Sheet Header թերթի էջագլուխ

Sheet inserted ներմուծված թերթ

Sheet tabs թերթի աղյուսակավորման ստեղներ

Sheets թերթեր

Shell ծրագրային թաղանթ

Shift ստեղն,տեղափոխել

Shift cells տեղափոխել վանդակները

Shift cells down տեղափոխել վանդակները ներքև

Shift cells left տեղափոխել վանդակները ձախ

Shift cells right տեղափոխել վանդակները աջ

Shift cells up տեղափոխել վանդակները վերև

Shift down տեղափոխել ներքև

Shift numbering համարակալող ստեղն

Shift right տեղափոխել աջ

Short name կարճ անվանում

Shortcut արագ կանչ,մուտք

Show ցուցադրել

Show accepted changes ցուցադրել ընդունված փոփոխությունները

Show additional information ցուցադրել հավելյալ տեղեկություն

Show Address Book ցուցադրել հասցեագիրքը

Show advanced options ցուցադրել

Show All ցուցադրել բոլորը

Show All Fields ցուցադրել բոլոր դաշտերը

Show all windows ցուցադրել բոլոր պատուհանները

Show as tip ցուցադրել որպես խորհուրդ

Show Century ցուցադրել դարը

Show Changes ցուցադրել փոփոխությունները

Show Column ցուցադրել սյունակը

Show Columns ցուցադրել սյունակները

Show columns ցուցադրել սյունակները

Show Details ցուցադրել դետալները

Show Draw Functions ցուցադրել նկարչական ֆունկցիաները

Show drop caps ցուցադրել նվազեցման ստեղները

Show extensions ցուցադրել ընդլայնումները

Show file extensions ցուցադրել ֆայլի ընդլայնումները

Show footer ցուցադրել էջատակը

Show Form Dialog ցուցադրել երկխոսությունից

Show front/back ցուցադրել առաջ/ետ

Show groups ցուցադրել խմբերը

Show Hidden Controls ցուցադրել թաքնված կառավարումները

Show HTML Source ցուցադրել գերտեքստի նկարագրման լեզվի աղբյուրը

Show invisible files ցուցադրել անտեսանելի ֆայլերը

Show label text ցուցադրել տեքստային տվյալները

Show labels ցուցադրել տարբերանիշերը

Show Large Symbols ցուցադրել ընդհանուր սիմվոլները

Show logo ցուցադրել մուտքը դեպի ցանց

Show maximum ցուցադրել առավելագույնը

Show meas. units ցուցադրել չափման միվորները

Show messages ցուցադրել հաղորդագրությունները

Show Newsgroups ցուցադրել նորությունների խմբավորումները

Show Note ցուցադրել գրառումները

Show notes ցուցադրել գրառումները

Show numbering ցուցադրել համարակալումը

Show page variable ցուցադրել էջի փոփոխականը

Show preview ցուցադրել նախնական դիտումը

Show rejected changes ցուցադրել մերժված փոփոխությունները

Show Row ցուցադրել տողը

Show Sheet ցուցադրել թերթը

Show Snap Lines ցուցադրել

Show sublevels ցուցադրել ենթամակարդակները

Show subpoints ցուցադրել ենթակետերը

Show symbol ցուցադրել սիմվոլը

show table ցուցադրել պատուհանը

Show Tips ցուցադրել խորհուրդը

Show value ցուցադրել արժեքը

Show variable ցուցադրել փոփոխականը

Show/Hide Axis Description(s) ցուցադրել/թաքցնել առանցքի նկարագրություն(ներ)

Show/Hide Hyperlink Bar ցուցադրել/թաքցնել գերկապի տողը

Show/Hide Slide ցուցադրել/թաքցնել սլայդը

Show/Hide Status Bar ցուցադրել/թաքցնել վիճակի տողը

Shutdown փակել,անջատել

Shutdown Port փակել,անջատել պոռտը

Shutdown web server փակել,անջատել վեբ սերվերը

sigma սիգմա

SIGN նշան

Signature ստորագրություն

Significance կարևորություն

Similarity search նմանության որոնում

Similarity Search նմանության որոնում

Simple պարզ,հեշտ

Simple control points պարզ կառավարման կետեր

SIN թերություն

since այն ժամանակից սկսած

since saving գրանցման ժանանակից սկսած

Sindhi շինդհի

Sine սինուս

Single եզակի

Single field եզակի դաշտ

Single height միակ բարձրություն

Single horizontal shear միայն հորիզոնական տեղաշարժ

Single label եզակի տարբերանիշ

Single letter եզակի նամակ

Single line միատող

Single Line Spacing միատող տարածքներ թողնել

Single Lines եզակի տողեր

single Lines (Scaleable) եզակի տողեր(մասշտաբավորված )

Single position X միադիրք X

Single position Y միադիրք Y

Single print jobs առանձին տպման աշխատանքներ

Single quotes առանձին մեջբերումներ

Single rotation միպտույտ

Single rotation angle միապտույտ անկյուն

Single shear angle մի տեղափոխության անկյուն

Single Step մի քայլ

Single Stepping միաքայլ

Single strikethrough առանձին ամբողջական ջնջում

Single underline թույլ ընդգծված

Single vertical shear միայն ուղղահայաց տեղաշարժ

Single width թույլ բացվածք

Single, bold թույլ,թավ

Single, fine lines թույլ,բարակ գծեր

Single, thick թույլ, հաստ,թանձր

Single, thin թույլ, բարակ

Single, very thick թույլ,շատ հաստ,թանձր

Site Certificate կայանի սերտեֆիկատ

Site certificates կայանի սերտեֆիկատներ

Site Certificates կայանի սերտեֆիկատներ

Six Slides վեց սլայդեր

Sixth Outline Level վեցերորդ ուրվագծային մակարդակ

Size չափ,երկարություն

Size (MB) չափ (MB )

Size limitation չափի սահմանափակում

Size not protected չափը պաշտպանված չէ

Size protected չափը պաշտպանված

Size Protection չափի պաշտպանություն

Size to grid ցանցի չափ

SKEW շեղում

Skip empty cells արագ անցնել դատարկ վանդակները

Sky երկնագույն

Slant թեքություն

Slant Horizontal հորիզոնական թեքություն

Slant Vertical ուղղահայաց թեքություն

Slide պատկեր

Slide / Object պատկեր/օբյեկտ

Slide Background պատկերային ֆոն

Slide Bar պատկերային տող

Slide Design պատկերի ձևավորում

Slide Effects պատկերային էֆեկտներ

Slide Mode պատկերի ռեժիմ

Slide Object Bar պատկերի օբյեկտային տող

Slide parameter պատկերի պարամետր

Slide Show պատկերի ցուցադրում

Slide Transition պատկերի տեղափոխություն

Slide view պատկերի դիտում

Slide View պատկերի դիտում

Slide view time պատկերային ժամանակի դիտում

Slide/Level պատկեր/մակարդակ

slides պատկերներ

Slides Per Row պատկերներ յուրաքանչյուր տողում

Slides View պատկերի դիտում

SlideTransition պատկերի տեղափոխություն

Slogan լոզունգ,կարգախոս

SLOPE խոնարհել

Slot IDs սլոտը հաստատող փաստաթուղթ

Slot/Control unknown :"($Arg1)" սլոտ/կառավարումն անհայտ է

Slots սլոտներ


Slow դանդաղ

SMALL փոքր

Small arrow փոքր սլաք

Small Capitals փոքր մեծատառեր

Small caps փոքր ստեղն

Small Form Variants տարբերակներից փոքրը

Small Gap փոքր արանք,ճեղք

Small Icons փոքր պայմանանշաններ

Smallest ամենափոքր

Smart բանական

Smooth հանգիստ,հարթ,անխափան

Smooth scroll հանգիստ անցավազք

Smooth Transition անխափան տեղափոխություն

Smooth, direct անխափան/ուղիղ

SMTP (Internet Mail) էլեկտրոնային փոստի հաղորդման պարզ արձանագրություն

Snap պատկեր,նկար

Snap grid պատկերային ցանցը

Snap Line/Point պատկերային գիծ/կետ

Snap lines պատկերային գիծեր

Snap Lines Visible պատկերային գծերը տեսանելի են

Snap position պատկերի դիրքը

Snap range պատկերային շարք,ընդգրկույթ

Snap to պատկեր դեպի

Snap to Grid պատկեր դեպի ցանց

Snap to grid պատկեր դեպի ցանցում

Snap To/Snap Position պատկեր դեպի/պատկերի դիրք

Socks Proxyսոքս պրոքսի

Software License Agreement ծրագրային ապահովագրման լիցենզիայի պայմանագիր

Solarizationսոլարիզացիա

Solarization, direct սոլարիզացիա,ուղղակի

Solid պինդ մարմին

Sort տեսակ

Sort Ascending տեսակը գերիշխում է

Sort by տեսակավորել ըստ

Sort by Columns տեսակավորել ըստ սյունակների

Sort by Rows տեսակավորել ըստ տողերի

Sort Columns տեսակավորել սյունակները

Sort Criteria տեսակավորել չափանիշը

Sort criteria տեսակավորել չափանիշը

Sort Data տեսակավորել տվյալները

Sort Descending տեսակավորել ըստ

Sort keys տեսակավորել բանալիները,ստեղները

Sort Lists տեսակավորել ցանկերը

sort order տեսակավորել կարգը

Sort order տեսակավորել կարգը

Sort Rows տեսակավորել տողերը

Sort table տեսակավորել աղյուսակը

Sort text տեսակավորել տեքստը

sorted տեսակավորված

Sorting տեսակավորել

sorting տեսակավորել

Sound ձայն

Sound Files ձայնային ֆայլեր

Sounds ձայներ

Source ելակետ,աղբյուր

Source Code ելակետային կոդ

Source color ելակետային գույն

Source data area ելակետային տվյալների ոլորտ

Source Directory ելակետային գրացուցակ

Source Document ելակետային փաստաթուղթ

Source file ելակետային

Source not specified ելակետային

Source picture ելակետային նկար

Source Text ելակետային տեքստ

Source/Target աղբյուր/նպատակ

South հարավ,հարավային

South Africa Հարավային Աֆրիկա

South Korea Հարավային Կորեա

Space տարածություն

space bar տարածության տող

Space Columns Equally տարածության հավասարաչափ սյունակներ

Space Equally հավասարաչափ տարածություն

Space to Text տարածություն միչև Տեքստը

Spaces տարածություններ

Spacing տարածություն դնել

Spacing disabled տարածություն դնելու պրոցեսը խափանված է

Spacing enabled տարածություն դնելու պրոցեսը աշխատում է

Spacing Modifier Letters տարածության ձևափոխված նամակներ

Spacing to borders տարածություն դնել սահմաններից

Spacing to contents տարածություն դնել պարունակություննեից

Spacing to text տարածություն դնել տեքստից

Spain Իսպանիա

Speaker բարձրախոս

Special հատուկ

Special Character հատուկ պայմանանշան

Special Characters հատուկ պայմանանշաններ

Special Functions հատուկ ֆունկցիաներ

Special Styles հատուկ ոճեր

Specialized մասնագիտացված

Specials հատուկները

Specify user name բնորոշել օգտագործողի անվանումը

Specular հայելանման,անդրադարձնող

Speech recognizer ձայնը ճանաչման սարք

Speed արագություն

Speed of ticker տիկերի արագությունը

Spellcheck ուղղագրության ստուգում

Spellcheck not available ուղղագրության ստուգումը մատչելի չէ

Spelling Options ուղղագրության օպցիաներ

sphere սֆերա,ոլորտ

Sphere սֆերա,ոլորտ

spheres սֆերաներ,ոլորտներ

Spin Button պտտվող սևեռակ

Spiral պարույր

Spiral Inward Left պարույր ներսում ձախից

Spiral Inward Right պարույր ներսում աջից

Spiral Outward Left պարույր ձախից դեպի դուրս

Spiral Outward Right պարույր աջից դեպի դուրս

Split անջատել ,բաժանել

Split 3D object բաժանել եռաչափ օբյեկտի

Split Cells բաժանել վանդակները

Split curve բաժանել ալիքաձև Գիծը

Split Curve բաժանել ալիքաձև Գիծը

Split Frame Horizontally բաժանել կադրը հորիզոնական

Split Frame Vertically բաժանել կադրը ուղղահայաց

Split FrameSet Horizontally բաժանել կադրի սարքավորումը հորիզոնական

Split FrameSet Vertically բաժանել կադրի սարքավորումը ուղղահայաց

Split Horizontally բաժանել հորիզոնական

Split Paragraph բաժանել պարագրաֆների

Split Table բաժանել աղյուսակը

Split table բաժանել աղյուսակը

Split Vertically բաժանել ուղղահայաց

Split Window բաժանել պատուհանը

Spreadsheet ընդլայնված թերթ

Spreadsheet Object Bar ընդլայնված թերթի օբյեկտի տող

Spreadsheet Options ընդլայնված թերթի օպցիաներ

Sql [Native] SQL(իսկական)

SQL mode SQL ռեժիմ

SQL Status SQL վիճակ

SQL syntax error SQL շարահյուսական սխալ

Square քառակուսի

Square Brackets քառակուսի փակագծեր

Square brackets (scalable) քառակուսի փակագծեր(մասշտաբային)

Square Pen քառակուսի գրչածայր

Square Root քառակուսի արմատ

Square yellow/white դեղին/սպիտակ քառակուսի

Square, unfilled քառակուսի,չլցված

Squares քառակուսիներ

Stacked զետեղված

Stacked with symbols սիմվոլներով զետեղված

Stagger even տատանվող զույգ

Stagger odd տատանվող կենտ

Standard ստանդարտ

Standard (long) ստանդարտ ( երկար)

Standard (short) ստանդարտ( կարճ)

Standard Browser ստանդարտ բրոուզեր

Standard colors ստանդարտ գույներ

Standard Connector ստանդարտ միցնող սարք

Standard deviation ստանդարտ թեքություն

Standard Filter ստանդարտ զտիչ

Standard HTML format ստանդարտ գերտեքստի նկարագրման լեզվի ձևավորում

Standard Installation ստանդարտ ինստալյացիա

Standard Installation (local) ստանդարտ ինստալյացիա(տեղային )

Standard Text Attributes ստանդարտ տեքստային հատկություններ

Standard Workstation Installation ստանդարտ աշխատանքային կայանի ինստալյացիա

STANDARDIZE ստանդարտացնել

Star Channels աստղային կապուղիներ

StarBasic StarBasic

StarBasic: Find Text StarBasic :գտնել տեքստը

StarBasic: Load File StarBasic :ֆայլի բեռնում

StarBasic: Print File StarBasic :տպել ֆայլը

StarBasic: Replace Text StarBasic :տեղափոխել տեքստը

StarBasic: Save File StarBasic :պահպանել ֆայլը

StarChannel աստղային կապուղի

StarChannels աստղային կապուղիներ

Start սկսել,մեկնարկել,գործարկել

Start administration service գործարկել ադմինիստրացիոն ծառայությունը

Start angle սկզբնական անկյուն

Start Application սկսել դիմումը

Start at սկսել ինչ-որ տեղից,ինչ-որ բանից

Start automatically սկսել ավտոմատ ձևով

Start Copying սկսել պատճենահանումը

Start daemons սկսել դաեմոնները

Start daemons now սկսել դաեմոնները հիմա

Start directory գործարկել գրացուցակը

Start Fill Mode գործարկել լրացման ռեժիմը

Start Image Editor սկսել պատկերային խմբագիրը

Start inside սկսել ներսի մասում

Start Menu մեկնարկային մենյու

Start numbering at սկսել համարակալել հետևյալից

Start object action սկսել օբյեկտի գործարկումը

Start presentation սկսել ներկայացումը

Start quote սկսել մեջբերում անել,արժենշել

Start Scan մեկնարկել տեստային գործիքները

Start Slide Show սկսել պատկերի ցուցադրումը

Start value սկզբնական արժեք

Start with սկսել ինչ-որ մի բանով

Start with AutoPilots սկսել ավտոպիլոտով

StartTestTool մեկնարկել տեստային գործիքները

Starting application սկզբնական դիմում

Starting daemons սկսել դատապարտել

State 1.նահանգ,2.վիճակ

State/Zip/Country նահանգ/փոստային ինդեքս/երկիր

Statistical վիճակագրական

Statistical Functions վիճակագրության ֆունկցիաները

Statistics վիճակագրություն

status վիճակ

Status վիճակ

Status bar վիճակի տող

Status Bar վիճակի տող

Status Expanded Selection վիճակի ընդլայնված ընտրություն

STD վիճակների անցումների դիագրամ

Step Back քայլ ետ

Step Into քայլ դեպի, մեջ

Step Out քայլ դուրս

Step Over քայլ վրայով

Steps քայլեր

Stock Chart պահուստի( բաժնետոմսերի)դիագրամ

Stock Chart 1 պահուստի( բաժնետոմսերի)դիագրամ 1

Stone քար,քարե

Stop դադարեցնել

Stop after այնուհետև դադարացնել

Stop attribute դադարեցնելվերագրումը

Stop Browse դադարեցնալ թերթելը

Stop Macro դադարեցնել մակրոհրամանը

Storage options պահպանման օպցիաներ

Straight Connector ուղակի կապող սարք

Straight Line ուղիղ գիծ

Street փողոց

Stretch ձգել

Stretch from Bottom ներքևից ձգված

Stretch from Left ձախից ձգված

Stretch from Right աջից ձգված

Stretch from Top վերևից ձգված

Stretched ձգված

Strict format ճշգրիտ ,ստույգ ձևավորում

Strike through ամբողջությամբ ջնջել

Strike through ամբողջությամբ ջնջել

Strings տողեր

Strong Emphasis ուժեղ շեշտադրում,ցայտունություն

Structure կառուցվածք,կարգ

Style ոճ

STYLE ոճ

Style Catalog ոճի կատալոգ

Style name ոճի անվանում

Styles ոճեր

Styles in ոճեր ինչ-որ մի բանում

Stylist զարդարար

Stylist On/Off միացնել-անջատել զարդարարը

Sub ենթա-,ստորա-

Subdirectories ենթագրացուցակներ

Subdivision ենթաբաժանում

Subfields ենթադաշտեր

Subject նյութ

Subject line նյութի տող

Submission encoding ներկայացման կոդավորում

Subordinate Ini File ստորադաս ևայլի մեջ

Subpoints per level ենթակետեր յուրաքանչյուր մակարդակում

Subscribe բաժանորդագրվել,ստորագրվել

Subscribed բաժանորդագրված,ստորագրված

Subscribed Folders բաժանորդագրված,ստորագրված թղթապանակ

Subscribed groups բաժանորդագրված,ստորագրված խմբեր

Subscript սուբիդեքս,ստորին ինդեքս,ենթատողային ինդեքս

Subscript Bottom սուբինդեքս ներքևից

Subscript Left սուբինդեքս ձախից

Subscript Right սուբինդեքս աջից

Subscriptions բաժանորդագրություն,ստորագրություն

Subset ենթահավաքածու

SUBSTITUTE փոխարինող

substituted փոխարինված

Substructure հիմք

Subtitle ենթավերնագիր

SUBTOTAL մասնակի արդյունք

Subtotals մասնակի արդյունք

Subtract հանում,պակասեցնել

Successful transfer հաջող տեղափոխություն

Suffix վերջածանց

Suggestions առաջարկություններ

Sum գումար

SUM գումար

sum_range գումարային սերիա

SUMIF գումարը եթե

Summary ամփոփում

Summary Slide ամփոփման պատկեր

Sun արև

Sun/NeXT Audioարև/ապա ձայինային

Super գեր

Superscript վերտողային ինդեքս

Superscript Left վերտողային ինդեքս ձախից

Superscript Right վերտողային ինդեքս աջից

Superscript Top վերտողային ինդեքսի վերնամաս

Superscript/subscript վերտողային ինդեքս/ ենթատողային ինդեքս

Superscripts And Subscripts վերտողային ինդեքսներ և ենթատողային ինդեքսներ

Superset սուպերսետ

Support medium աջակցման միջավայր

Supported functions աջակցող ֆունկցիաներ

Suppress version columns դադարեցման տարբերակի սյունակներ

Surface angle մակերեսի անկյուն

Surfaces մակերեսներ

SvDraw Autoshape Adjustment նկարչական ավտոմատ սարքավորում

Switch Columns ցուցադրել սյունակները

Switch on Review ցուցադրել ,միացնել վերանայում

Switch Rows ցուցադրել տողերը

Symbol սիմվոլ

Symbol Catalog սիմվոլային կատալոգ

Symbol expected ակնկալվող սիմվոլ

Symbol files (*.sms) սիմվոլային ֆայլ

Symbol Selection սիմվոլային ընտրություն

Symbol Set սիմվոլային վերագրում,արձանագրություն

Symbol Table սիմվոլների աղյուսակ

Symbols սիմվոլներ

Symbols Only միայն սիմվոլները

Symmetric սիմետրիկ սլաք

Symmetric arrow սիմետրիկ սլաք

Symmetric Transition սիմետրիկ անցում

Synchronization Complete սինքրոնացումն ավարտված է

Synchronize սինքրոնացում

Synchronize axes սինքրոնացման առանցք

Synchronize contents սինքրոնացման պարունակություններ

Synchronize ends սինքրոնացման վերջավորություններ

Synchronize Labels սինքրոնացման տարբերանիշ

Synchronize to սինքրոնացում

Synchronizing folder սինքրոնացման թղթապանակ

Synonym հոմանիշ

Syntax error շարահյուսական սխալ

Syriac հին սիրիական

SYSDEVSPACE համակարգային սարքի տարածություն

System համակարգ

System database համակարգի տվյալների բազա

System DB համակարգի տվյալների բազա

System file համակարգի ֆայլ

System folder համակարգի թղթապանակ

System object համակարգի օբյեկտ

System Options համակարգի օպցիաներ

System properties համակարգի հատկություններ

System sound համակարգի ձայն • TTab աղյուսակավորման ստեղն

tab աղյուսակավորման ստեղն

Tab Order աղյուսակավորման կարգ

Tab stop աղյուսակավորման դիրք

Tab stop position աղյուսակավորման դիրքի տեղադրություն

Tab stops աղյուսակավորման դիրքեր

Tab Stops աղյուսակավորման դիրքեր

Table աղյուսակ

Table cell աղյուսակի վանդակ

Table changed փոխված աղյուսակ

Table Changes աղյուսակի փոփոխություններ

Table Contents աղյուսակի պարունակություններ

Table Control աղյուսակի կառավարում

Table description աղյուսակի նկարագրություն

Table Design աղյուսակի ուրվագիծ

Table Format աղյուսակի ձևավորում

Table formula աղյուսակի բանաձև

Table Heading աղյուսակի վերնագիր

Table heading աղյուսակի վերնագիր

Table index 1 աղյուսակի ինդեքս 1

Table index heading աղյուսակի ինդեքսի վերնագիր

Table indexes աղյուսակի ինդեքսներ

Table Limits աղյուսակի սահմաններ

Table limits աղյուսակի սահմաններ

Table name աղյուսակի անվանում

Table Name աղյուսակի անվանում

Table Object Bar աղյուսակի օբյեկտի տող

Table of Contents պարունակությունների աղյուսակ

Table of contents պարունակությունների աղյուսակ

Table of Objects օբյեկտների աղյուսակ

Table of Values արժեքների աղյուսակ

Table properties աղյուսակային հատկություններ

Table row աղյուսակային տող

Table View աղյուսակային տեսք

Table view աղյուսակային տեսք

Table: Fixed աղյուսակ:ֆիքսված

Table: Fixed, Proportional աղյուսակ:ֆիքսված,համաչափ

Table: Variable աղյուսակ:փոփոխական

Tables աղյուսակներ

tables involved ներառված աղյուսակներ

Tabloid փոքիկ աղյուսակ

Tabs աղյուսակավորման ստեղներ

Tabs and spaces աղյուսակավորման ստեղներ և տարածություն

Tabstop աղյուսակավորման դիրք

Tabular աղյուսակային

tabulator տաբուլյատոր,աղյուսակ կաղմող

Tabulator տաբուլյատոր,աղյուսակ կաղմող

Taiwanese թայվանացի

Tajikistan Տաջիկստան

Tangent տանգենս

Tape drive մագնիսական ժապավենի հետ աշխատող սարք

Target ստուգելի(նպատակային )սարք

Target Directory նպատակային սարքի գրացուցակ

Target Frame ստուգելի սարքի կադր

Target in document ստուգելի սարք փաստաթղթում

Target URL նպատակային սարքի(օբյեկտի) ռեսուրսի միասնականացված հասցեավորիչ

Target value նպատակային սարքի(օբյեկտի) արժեք

Target's Context նպատակային սարքի(օբյեկտի) կոնտեքստ

Task Always Visible խնդիրը միշտ տեսանելի է

Tasks Events խնդրի պատահույթներ

Techn. documentation տեխնիկապես փաստաթղթերով ձևակերպել

Tel. հեռ.

Tel. (Home) հեռ:(տուն)

Tel. (home) հեռ:(տուն)

Tel. (Home/Work) հեռ:(տուն/աշխատավայր)

Tel. (mobile) հեռ:(բջջային)

Tel. (office) հեռ:(գրասենյակ)

Tel. (other) հեռ:(մեկ այլ)

Tel. (Work) հեռ:(աշխատավայր)

Tel. (work) հեռ:(աշխատավայր)

Tel.: հեռ.

Telefax տելեֆաքս,հեռախոսաֆաքս

Telephone հեռախոս

Teletype հեռագրային տպագրական ապարատ

Telnet տելնետ

Telugu տելուգու

Template ձևանմուշ

Template directory ձևանմուշային գրացուցակ

Template file name ձևանմուշային ֆայլի անվանում

Template Management ձևանմուշի կառավարում

Template path ձևանմուշային ուղի

Template ձևանմուշ

Templates ձևանմուշներ

Temporary ժամանակավոր

Test թեսթ

Test text տեքստային թեսթ

Text տեքստ

text տեքստ

Text <-> Table տեքստ <-> աղյուսակ

Text -> Record տեքստ ->գրառում

Text anchor տեքստային խարիսխ

Text Animation տեքստային կենդանացում

Text area տեքստային մակերես

Text attributes տեքստային հատկություններ

Text Attributes տեքստային հատկություններ

Text body տեքստային կմախք

Text body indent տեքստային կմախքի հավասարեցում

Text body justfied տեքստային հիմնակմախքի հաստատված է

Text Boundaries տեքստային սահմաններ

Text Box տեքստային պատուհան

Text color տեքստային գույն

Text contains headers տեքստը պարունակում է էջագլուխներ

Text Contour տեքստային ուրվագիծ

Text delimiter տեքստային սահմանագծող

Text direction տեքստային ուղղություն

Text display տեքստային դիսփլեյ

Text document տեքստային փաստաթուղթ

Text Document տեքստային փաստաթուղթ

Text Document Options տեքստային փաստաթղթերի օպցիաներ

Text editing տեքստային խմբագրում

Text Effects տեքստային էֆեկտներ

Text file տեքստային ֆայլ

Text Filters տեքստային զտիչներ

Text flow տեքստային հոսք

Text Flow տեքստային հոսք

Text format տեքստային ձևավորում

Text Format տեքստային ձևավորում

Text formula տեքստային բանաձև

Text frame տեքստային կադր

Text frames տեքստային կադրեր

Text Import տեքստի ներմուծում

Text Length տեքստի երկարություն

Text Limits տեքստային սահմաններ

Text limits տեքստային սահմաններ

Text Mode տեքստային ռեժիմ

Text mode տեքստային ռեժիմ

Text modified վերափոխված տեքստ

Text Object Bar տեքստային օբյեկտի տող

Text Object Bar/Web տեքստային օբյեկտի տող/վեբ

Text objects տեքստային օբյեկտներ

Text only միայն տեքստը

Text overflow տեքստային ավելցուկ

Text Placeholders տեքստի էջանիշներ

Text placeholders տեքստի էջանիշներ

Text position տեքստի դիրք

Text separator տեքստի մասնատիչ

Text Status տեքստի վիճակ

Text Styles տեքստի ձևերը

Text template group տեքստային ձևանմուշի խումբ

Text Wrap տեքստային տեղափոխություն ,տողադարձ

Text/Web տեքստ/վեբ

Text տեքստ

text_1 տեքստ_1

text_2 տեքստ_2

Texture տեքստուրա

Textures տեքստուրաներ

Thai թայլանդական

Thailand Թայլանդ

The data array. տվյալների շարք

The formula cell բանաձևի վանդակ

The population size բնակչության չափը

Theme ID թեմայի

Theme name invalid! թեմայի անվանումը սխալ է

Theme Selection թեմայի ընտրություն

Theme;Themes թեմա,թեմաներ

Then by ապա ըստ

Then, Else հետո,ապա,այնուհետև;էլի,բացի,ուրիշ

Then_value հատագա արժեք

There Exists այնտեղ գոյություն ունի

Thesaurus տեզաուրուս

Thesis 1.թեզիս,2.դրույթ

thin բարակ

Third Outline Level ուրվագծային երրորդ մակարդակ

Thousands separator հազարավոր մասնատիչներ

Thread հոսք

Threaded հոսքային

Three Slides երեք պատկերներ

Threshold value նախնական արժեք

Through միջով,միջոցով

Tibetan տիբետան

Tick marks եռանկյունանիշ նշաններ

Ticker տիկեր(արագընդհատիչ)

Ticker direction տիկերի(արագընդհատիչի)ուղղությունը

Ticker start inside տիկերը(արագընդհատիչը)ներսում գործեց,սկսեց

Ticker step size տիկերի(արագընդհատիչի)քայլի չափը

Ticker stop inside տիկերը(արագընդհատիչը)ներսում կանգնեց,ընդհատվեց

Tilde ալիքագիծ,փոխնիշ

Tile սալիկ

Tile fill սալիկը լցնել

Tile pages սալիկային էջեր

Tile size սալիկի չափսը

Tile Windows սալիկային պատուհաններ

Tile, direct սալիկ,ուղղակի

Time ժամանակ

TIME ժամանակ

Time (fixed) ժամանակ(ֆիքսված )

Time (variable) ժամանակ( փոփոխական)

Time Field ժամանակի դաշտ

Time Format ժամանակի ձևավորում

Time Frame ժամանակի կադր

Time max. մաքսիմում ժամանակ

Time min. մինիմում ժամանակ

Time remaining (estimated) մնացացած ժամանակը

Time unit ժամանակի միավոր

Timeout ժամանակը ավարտվեց

TIMEVALUE ժամանակի արժեք

Tip խորհուրդ

Tips խորհուրդներ

Title անվանում

Title (X Axis) անվանում( Xառանցք)

Title (Y Axis) անվանում ( Yառանցք)

Title (Z Axis) անվանում( Zառանցք)

Title / Data անվանում/սվյալներ

Title Background անվան հիմքը,ֆոնը

Title Font անվան տառաշար

Title On/Off ցուցադրել անունը/չցուցադրել

Title Only միայն անվանումը

Title row անվան տող

Title Slide անվանական պատկեր

Title text անվանական տեքստ

Title texts անվանական տեքստեր

Title, Chart անվանում,դիագրամ

Title, Chart, Text անվանում,դիագրամ,տեքստ

Title, Clipart, Text անվանում,գրաֆիկական էլեմենտ,տեքստ

Title, Object անվանում,օբյեկտ

Title, Object, Text անվանում,օբյեկտ,տեքստ

Title, Organization chart անվանում,կառուցվածքի դիագրամ

Title, Spreadsheet անվանում,էլեկտրոնային աղյուսակ

Title, Text անվանում,տեքստ

Title, Text, Chart անվանում,տեքստ,դիագրամ

Title, Text, Object անվանում,տեքստ,օբյեկտ

Title/Position անվանում/մասնագիտություն

Title/Profession անվանում/մասնագիտություն

Title1 անվանում1

Title2 անվանում2

To 1.դեպի,2.գործողության նպատակ,3.որևէ առարկային կցել,ամրացնել

to 1.դեպի,2.գործողության նպատակ,3.որևէ առարկային կցել,ամրացնել

To 3D դեպի եռաչափ

To Background դեպի հիմք ,ֆոն

To Bitmap դեպի բիթային պատկեր

To Cell դեպի վանդակը,բջիջը

to character դեպի պայմանանշան

To Character դեպի պայմանանշան

To Character Left դեպի պայմանանշանի ձախ կողմը

To Column Begin դեպի սյունակի սկիզբը

To Column End դեպի սյունակի վերջը

To Contour ուրվագծել

To Current Cell դեպի ընթացիկ վանդակը

To Curve կորացնել

To Do կատարել

To do by կատարել ինչ-որ մի բանի միջոցով

To document դեպի փաստաթուղթ

To Document Begin դեպի փաստաթղթի սկիզբը

To Document End դեպի փաստաթղթի վերջը

To File Begin դեպի Ֆայլի սկիզբը

To File End դեպի ֆալի վերջը

To Footer դեպի էջատակ

To Footnote Anchor դեպի ծանոթագրության խարիսխ

To Foreground դեպի առաջին պլան

To Frame դեպի կադր

To front դեպի առջամաս

To given page մինչև նշված տողը

To Header դեպի էջագլուխ

To Line գծել

To Line Begin դեպի առաջին տողը

To Line Below դեպի ներքևի տողը

To Metafile դեպի մետաֆայլ

To Next Bookmark դեպի հաջորդ

To Next Footnote դեպի հաջորդ ծանոթագրություն

To Next Frame դեպի հաջորդ կադր

To Next Object դեպի հաջորդ օբյեկտ

To Next Paragraph դեպի հաջորդ պարագրաֆ

To Next Placeholder դեպի հաջորդ

To Next Section դեպի հաջորդ սեկցիս

To Next Sentence դեպի հաջորդ նախադասություն

To Next Sheet դեպի հաջորդ թուղթ

To Next Table դեպի հաջորդ աղյուսակ

To Page դեպի էջը

To page դեպի էջը

To Page Begin դեպի էջի սկիզբը

To Page End դեպի էջի վերջը

to paragraph դեպի պարագրաֆ

To Paragraph դեպի պարագրաֆ

To Paragraph Begin դեպի պարագրաֆի սկիզբը

To Paragraph End դեպի պարագրաֆի վերջը

To Polygon դեպի բազմանկյուն

To Previous Bookmark դեպի նախորդ էջանիշը

To Previous Column դեպի նախորդ աղյուսակը

To Previous Footnote դեպի նախորդ ծանոթագրությունը

To Previous Object դեպի նախորդ օբյեկտը

To Previous Paragraph դեպի նախորդ պարագրաֆը

To Previous Placeholder դեպի նախորդ էջանիշը

To Previous Section դեպի նախորդ սեկցիա

To Previous Sentence դեպի նախորդ նախադասությունը

To Previous Sheet դեպի նախորդ թուղթը

To Previous Table դեպի նախորդ աղյուսակը

To Reference դեպի տեղափոխություն

To right margin դեպի աջ լուսանցք

To Table Begin դեպի աղյուսակի սկիզբ

To Table End դեպի աղյուսակի վերջ

To the left դեպի ձախ

To the right դեպի աջ

To Top Line դեպի վերին տող

ToWord Left դեպի ձախ

ToWord Right դեպի աջ

TODAY այսօր

Today այսօր

Toggle փոխարկել,փոխել

Tolerance տեղակայել,դնել

Toner low սահմանափակ ներկանյութ

Too many conditions չափազանց շատ պայմաններ

Too many files չափազանց շատ ֆայլեր

Toolbar Configuration գործիքների վահանակի ուրվագիծ

Toolbars գործիքների վահանակներ

Tools գործիքներ

Top վերին,վերնամաս

top վերին,վերնամաս

Top Left վերևից ձախ

Top margin վերին լուսանցք

Top of baseline հիմնագծի վերնամաս

Top of character պայմանանշանի վերնամաս

Top of line տողի վերին մաս

Top Right վերևից աջ

Top to bottom վերից -վար

Torus տորուս

Total ընդհանուր

Total columns ընդհանուր սյունակները

Total Contents ընդհանուր պարունակությունները

Total groups ընդհանուր խմբերը

Total page count ընդհանուր էջերի հաշիվը

Total rows ընդհանուր տողերը

Total Width ընդհանուր լայնությունը

Toward դեպի

Trace Dependent ուղեգծի ստորադրյալ

Trace Dependents ուղեգծի ստորադրյալներ

Trace Error ուղեգծի սխալ

Trace Precedent ուղեգծի նախադեպ

Trace Precedents ուղեգծի նախադեպեր

Transaction file (MB) արձանագրության,տրանզակցիոն ֆայլ( MB)

TRANSACTIONLOG արձանագրության ,տրանզակցիայի գրանցում

Transactions 1.արձանագրություններ,տրանզակցիաներ2.վարել

Transfer failed տեղափոխության դաշտ

Transfer to TestTool տեղափոխել տեստավորման գործիքներ

Transferring message տեղափոխելի հաղորդագրություն

Transition անցում,փոփոխություն

Transition Speed անցումի արագություն

Transition type selection անցումի ձևի ընտրություն

Translation վերածում,ձևափոխում,վերահաշվում

Transparency թափանցիկություն

Transparency color թափանցիկության գույն

Transparency gradient թափանցիկության գրադիենտ

Transparency mode թափանցիկության ռեժիմ

Transparent թափանցիկ

Transparent color թափանցիկ գույն

Transparent gradient թափանցիկ գրադիենտ

TRANSPOSE տեղաշարժել

Transpose տեղաշարժել

Travel տեղափոխել,

TREND տենդենց

Trigger hyperlink աշխատեցնել գերկապը

TRIM հավասառակշռել,պատրաստել

Trim հավասառակշռել,պատրաստել

TRIM MEAN հավասառակշռել,պատրաստել նշանակում է

Trinidad and Tobago տրինիդադ և Տոբագո

Triple եռապատիկ,եռակի

Triple Curve Integral եռապատիկ կոր ինտեգրալ

Triple Dot եռապատիկ կետ

Triple Integral եռապատիկ ինտեգրալ

Tristate տրիստատ

True Colors իրական գույներ

TTEST T ԹԵՍԹ

Tu երեքշաբթի

Tubes խողովակներ

Tubes, deep խողովակներ,խորը

Tubes, percent խողովակներ,տոկոս

Tubes, stacked խողովակներ,կուտակված

Tunisia Թունիս

Turkey Թուրքիա

Turkish թուրք

Turkmenistan Թուրքմենստան

Turquoise փիրուզե

Two Slides երկու պատկերներ

Type տեսակ,ձև

Type and title տեսակը և անվանումը

Type formatting ձևավորման տեսակ

Type of circle շրջանի տեսակը,ձևը

Type of connector միցնող սարքի տեսակը

Type of dimensioning չափորոշման ձևը

Type of legend լեգենդի տեսակ

Type of literature գրականության տեսակ

Type of submission ներկայացման ձևը
 • Uultra bold ուլտրաթավ,գերթավ

ultra thin ուլտրաբարակ,գերբարակ

Ultrafine dashed գերբարակ գծերով

Ultrafine dotted (variable) գերբարակ կետերով( փոփոխական)

Unary operator expected ակնկալվող միաօպերանդ օպերատոր

Unary/Binary Operators միաօպերանդ/երկօպերանդ օպերատորներ

Unchanged անփոփոխ

Uncover հեռացնել

Uncover from Bottom հեռացնել ներքևից

Uncover from Left հեռացնել ձախից

Uncover from Right հեռացնել աջից

Uncover from Top հեռացնել վերևից

Underline ընդգծել

Underline (Dash bold) ընդգծել(թավ գիծ )

Underline (dashes) ընդգծել(գծեր )

Underline (dot dash) ընդգծել(կետագիծ )

Underline (Double wave) ընդգծել(երկալիք )

Underline (long dashes) ընդգծել(երկար գծեր )

Underline (small wave) ընդգծել( փոքր գծեր)

Underline (Wave) ընդգծել(ալիք )

Underline (wave, bold) ընդգծել( ալիք,թավ)

Underline: Dotted ընդգծել :կետերով

Underline: Double ընդգծել:երկակի

Underline: double ընդգծել:երկակի

Underline: Off ընդգծել:հեռացնել

Underline: Single ընդգծել:եզակի

Underlined (Bold) ընդգծել(թավ )

Underlining ընդգծում

underscore off չընդգծել

underscore on ընդգծել

Undo չեղարկել

undo չեղարկել

Undo Print Range չեղարկել տպման շարքը

Undo Selection չեղարկել ընտրությունը

Undo: Data entry չեղարկել:տվյալների մուտք

Undo: Data input չեղարկել:տվյալների ներածում

Undo: Entry չեղարկել:մուտք

Unexpected character չնախատեսված պայմանանշան

Unformatted text չձևավորված տեքստ

Ungroup չխմբավորված

Ungroup drawing objects չխմբավորված նկարչական(գծագրական )օբյեկտներ

Ungroup Metafile(s) չխմբավորված մետաֆայլ( եր)

Ungrouping not possible չխմբավորել հնարավոր չէ

Union միություն,միավորում

Unique եզակի

University համալսարան

Unix օպերացիոն համակարգ

UNIX Text օպերացիոն համակարգի տեքստ

Unknown անհայտ

unknown անհայտ

Unknown attribute անհայտ հատկություն

Unknown error occurred առաջացել է անհայտ սխալ

Unknown file format! անհայտ ֆայլի ձևավորում

Unknown filter անհայտ ֆիտեր

Unknown graphic format անհայտ գրաֆիկական ձևավորում

Unknown graphics format անհայտ գրաֆիկական ձևավորում

Unknown Server անհայտ սերվեր

Unknown source անհայտ աղբյուր

Unknown word անհայտ բառ

Unlink անջատել,առանձնացնել

Unlink Frames առանձնացված կադրեր

Unlink text frames առանձնացվածտեքստային կադրեր

Unlinked graphic առանձնացված գրաֆիկա

Unmark չնշել

Unmarked չնշված

unnamed անանուն

Unnamed անանուն

Unnamed action անանուն գոծողություն

Unprotect անպաշտպան

Unprotect cells անպաշտպան վանդակներ

Unprotect document անպաշտպան փաստաթուղթ

Unprotect sheet անպաշտպան թուղթ

Unpublished չհրատարակված

Unread չկարդացած

Unread Documents չկարդացած փաստաթղթեր

Unread Messages չկարդացած հաղորդագրություն

unread only միայն չկարդացածը

Unrestricted անսահմանափակ

Unsent չուղարկված

Unsent Messages չուղարկված հաղորդագրություն

Unspecific Name ոչ յուրահատուկ անուն

Untitled անվերնագիր,անանուն

Untitled 1 անվերնագիր,անանուն 1

Untitled 2 անվերնագիր,անանուն2

Untitled 3 անվերնագիր,անանուն3

Untitled 4 անվերնագիր,անանուն4

Untitled 5 անվերնագիր,անանուն5

Untitled 6 անվերնագիր,անանուն6

Untitled 7 անվերնագիր,անանուն7

Untitled 8 անվերնագիր,անանուն8

Untitled 9 անվերնագիր,անանուն9

Unvisited links չայցելած կապուղիներ

Unzip առանց զիփ,առանց փոստային ինդեքսի

up վեր

Up վեր

Up Arrow վերին սլաք

Up One Level բարձրանալ մեկ մակարդակ

Update 1ուղղել,ճշտել,փոփոխել,2ուղղումներ,փոփոխություններ,3նոր,ուղղված, փոփոխված վարկած

Update All ուղղել բոլորը

Update All Links ուղղել բոլոր կապուղիները

Update canceled ուղղումը վերացնել

Update cascade ուղղել կասկադը

Update Chart ուղղել, փոփոխել դիագրամը

Update charts automatically ավտոմատ կերպով ուղղել դիագրամը

Update completed փոփոխությունը ավարտված է

Update data ուղղել, փոփոխել տվյալները

Update Fields ուղղել,ճշտել

Update fields automatically ավտոմատ կերպով ուղղել,ճշտել դաշտերը

Update Help ուղղել,փոփոխել օգնությունը

Update Index ուղղել,ճշտել ինդեքսը

Update Indexes ուղղել,ճշտել ինդեքսները

Update Input Fields ուղղել,ճշտել արտածման դաշտերը

Update Installation ուղղել,ճշտել

Update Link ուղղել,ճշտել կապուղին

Update links ուղղել,ճշտել կապուղիները

Update options ուղղել,ճշտել օպցիաները

Update Style ուղղել,ճշտել ձևը

Update Template (apply) ուղղել,ճշտել

Update via Internet ուղղել,ճշտել ինտերնետային ճանապարհով

Update When Opened ուղղել,ճշտել երբ բաց է

Update when opened ուղղել,ճշտել երբ բաց է

Updating ուղղում,ճշտում

Updating folder ուղղել,ճշտել թղթապանակը

Updating immediately անմիջապես ուղղել,ճշտել

Updating in progress ուղղումը,ճշտումը ընթացքի մեջ է

Updating Index ուղղել,ճշտել ինդեքսը

Updating subfolders ուղղել,ճշտել ենթաթղթապանակները

Upgrade Installation բարելավման ինստալյացիա

UPPER վերին

Upper վերին

Upper Arc վերին աղեղ

Upper border spacing վերին եզրագծի ինտերվալ

Upper case only միայն վերը նշված դեպքում

Upper Indicator վերին ցուցիչ

Upper limit վերին սահման

Upper Limit վերին սահման

Upper Margin վերին լուսանցք

Upper Semicircle վերին կիսաշրջան

Upright 1հենարան,նեցուկ,2ուղղիղ,ուղղահայաց

Upwards ապագա վարկածներ

Urdu ուրդու

Urdu (India) ուրդու(Հնդկաստան)

Urdu (Pakistan) ուրդու( Պակիստան)

Urgent հրատապ,կարևոր

URL ռեսուրսների միասնականացված հասցեավորիչ

URL Button ռեսուրսների միասնականացված հասցեավորչի սևեռակ

URL for listeners ռեսուրսների միասնականացված հասցեավորիչ ունկնդիրների համար

URL for presentation ռեսուրսների միասնականացված հասցեավորչի ներկայացում

URL Recognition ռեսուրսների միասնականացված հասցեավորչի ճանաչում

URL recognition ռեսուրսների միասնականացված հասցեավորչի ճանաչում

URL Text ռեսուրսների միասնականացված հասցեավորչի տեքստ

URL_Reg ռեսուրսների միասնականացված հասցեավորիչ

USA ԱՄՆ

Use օգտագործել,գործածել

Use as Template գործածել որպես ձևանմուշ

Use background cache գործածել ֆոնի պահեստը

Use browser colors գործածել բրոուզերային գույներ

Use default hyphenation գործածել ենթադրյալ բառամասնատման ընթացակարգ

Use default thesaurus գործածել ենթադրյալ բացատրական բառարան

Use Dithering օգտագործել գույնի աստիճանավորման նմանեցում

use document immediately անմիջապես օգտագործել փաստաթուղթը

Use entire height օգտագործել ամբողջական բարձրությունը

Use entire width օգտագործել ամբողջական լայնությունը

Use external browser գործածել արտաքին բրոուզերը

Use function գործածել ֆունկցիա

Use hard attributes գործածել պինդ հատկություններ

Use Internet Explorer գործածել ինտենետային էքսփլորերը

Use OpenGL գործածել OpenGL

Use replacement table գործածել տեղափոխության աղյուսակ

Use scenario գործոծել սցենար

Use selection գործածել ընտրություն

Use standard hyphenation կիրառել ստանդարտ բառամասնատման ընթացակարգ

Use standard thesaurus կիրառել ստանդարտ բացատրական բառարան

Use system settings կիրառել սիստեմային տեղադրումներ

User օգտագործող,գործածող

User Configuration գործոծողի կոնֆիգուրացիա

User Data գործածողի տվյալները

User Defined օգտագործողի կողմից հաստատվող

User Dictionaries գործածողի բառարաններ

User Directory գործածողի տեղեկատու

User Entry գործածողի մուտք,գրանցում

User Field գործածողի դաշտ

User ID գործածողի ինքնության հաստատում

User Index 1 օգտագործողի ինդեքս 1

User Index Heading օգտագործողի իդեքսի խորագիրը

User intervention necessary գործածողի միջամտությունը անհրաժեշտ է

User name գործոծողի անունը

User selection օգտագործողի ընտրությունը

User settings օգտագործողի տեղադրոււմներ

User Settings օգտագործողի տեղադրոււմներ

User-defined օգտագործողի կողմից սահմանվող

User-Defined օգտագործողի կողմից սահմանվող

User-defined 1 օգտագործողի կողմից սահմանվող 1

User-defined field 1 օգտագործողի կողմից սահմանվող դաշտ 1

User-defined file sizes օգտագործողի կողմից սահմանվող ֆայլի չափսը

User-Defined Index օգտագործողի կողմից սահմանվող ինդեքս

User-defined no. օգտագործողի կողմից սահմանվող …

User-defined settings օգտագործողի կողմից սահմանվող կարգավորումներ

User-defined1 օգտագործողի կողմից սահմանվող 1

User's Guide գործածողի ուղեցույց

Using Help կիրառել օգնություն
 • V
V. Pitch օրինականության աստիճան

Validity վավերականություն,օրինականություն

Validity criteria վավերականության չափանիշները

Value արժեք

value արժեք

Value highlighting արժեքի առաջադրում

Value Highlighting արժեքի առաջադրում

Value Highlighting On/Off արժեքի առաջադրում կամ հակառակը

Value max. մաքսիմում արժեք

Value min. մինիմում արժեք

Values արժեքներ

Variable փոփոխական

Variable cell փոփոխականի էլեմենտ

Variable expected ակնկալվող փոփոխական

Variable not defined փոփոխականը որոշված չէ

Variables փոփոխական մեծություններ/փոփոխականներ

Variance դիսպերսիա

Variants տարբերակներ

Variations վարիացիաներ,փոփոխություններ

Various attributes զանազան ատրիբուտներ,հատկություններ

Vector Arrow վեկտորաին էլեմենտ

Vector element վեկտորի էլեմենտ

Vectorized image վեկտորացված պատկեր

verified ստուգված

Verifying help files օգնող ֆայլերի ստուգում

Verifying local settings լոկալ(տեղային)կարգավորումների ստուգում

Version տարբերակ

Version comment տարբերակի մեկնաբանում

Version field տարբերակի դաշտ

Version Incompatibility տարբերակի անհամապատասխանելիություն

Version Visible տեսանելի տարբերակ

Versions տարբերակ

Versions of ինչ-որ բանի տարբերակներ

Vert. Scrollbar ուղղահայաց անցավազքի շերտ

Vertical ուղղահայաց

Vertical alignment տողաշտկում ըստ ուղղահայացի

Vertical alignment default լռությամբ ընդունվող (ենթադրյալ) տողաշտկում ըստ ուղղահայացի

Vertical grid on/off ցուցադրել/չցուցադրել ուղղահայաց ցանցը

Vertical line ուղղահայց գծեր

Vertical Lines ուղղահայց գծեր

Vertical Pen ուղղահայց գրչածայր

Vertical pitch ուղղահայց քայլ,շեղում

Vertical Ruler ուղղահայաց քանոն

Vertical ruler ուղղահայաց քանոն

Vertical scroll ուղղահայաց անցավազքի շերտ

Vertical scroll bar ուղղահայաց անցավազքի շերտ

Vertical Scroll bar ուղղահայաց անցավազքի շերտ

Vertical shadow outline ուղղահայաց շողքի ուրվագիծ

Vertical Stack ուղղահայաց փաթեթ

Vertical text anchor ուղղահայաց տեքստի խարիսխ

Vertically ուղղահայաց

vertically ուղղահայաց

via ճանապարհով

Video տեսամոգնիտաֆոն,կոդապ

Video file տեսաֆայլ,տեսաթղթապանակ

View տեսադաշտ

View 50% 50% տեսադաշտ

View Details տեսադաշտի դետալներ

View Options տեսադաշտի օպցիաններ

Viewed Contents այցելած պարունակություններ

VIM Account էներգիայի հաշիվ

VIM To էներգիա

Violet մանուշակագույն

Visibility տեսանելիություն

Visible տեսանելի

Visible Buttons տեսանելի սևեռակ(սեղմակ)

Visible Grid տեսանելի ցանց

Visible grid տեսանելի ցանց

Visited Internet Link այցելած ինտերնետային կապուղի

Visited Link այցելած կապուղի

Visited link այցելած կապուղին

Visited links այցելած կապուղիներ

LOOKUP փնտրել

Volume հատոր

Volume number հատորի թիվը

VRML file վիրտուալ իրականության կառուցման լեզու
 • W
Waiting սպասում

Wall պատ

Warming up ակտիվացնել

Warning Print Options տպման նախազգուշացնող օպցիաներ

Warnings նախազգուշացումներ

Watch դիտել,զննել

Water ջուր

Watermark ջրանիշ

Wave ալիք

Wave (Bold) ալիք(թավ)

Wavyline ալիքավոր գիծ

We մենք

Web view web-ի ներկայացում

Week շաբաթ

WEEKDAY աշխատանքային օր

Weekday աշխատանքային օր

Weekend ազատ ,ոչ աշխատանքային օր

Weekly Project Meeting շաբաթական ծրագրային հանդիպում

WEEK NUM շաբաթաթվեր

Weeks շաբաթներ

Weeks InYear տարվա շաբաթները

Weierstrass p վեիրստրաս

Weight քաշը, կշիռը

When initiating երբ սկսում է

When loading երբ բեռնվում է

When reloading երբ վերաբեռնվում է

When rotating երբ պարբերաբար կրկնվում է

When unloading երբ բեռնաթափվում է

Where to search որտեղ փնտրել

While Typing տպելու ընթացքում

White սպիտակ

Whole Numbers բոլոր թվերը/տվերի գումարը

Whole word ամբողջ բառը

Whole words only միայն ամբողջական բառերը

Window control պատուհանի կառավարում

Windows պատուհաններ

width լայնություն

Width լայնություն

With հետ, միասին

With condition պայմանով

With contents պարունակությամբ

with copy պատճենով

With Page Style էջի ձևով

With window contents պատուհանի պարունակությամբ

With X x-ի հետ

Without contents առանց պարունակության

Word Completion բառի ավարտությունը

word is բառն է

Word only միայն բառը

Word processing տեքստային մշակում

Words բառեր

Words with numbers համարակալված բառեր

Workspace աշխատատեղ

Workstation Installation աշխատանքային կայանի ինստալյացիա

Workweek աշխատանքային շաբաթ

Wrap վերականգնել

Wrap Contour On պատել ուրվագծերով

Wrap First Paragraph վերականգնել առաջին պարագրաֆը

Wrap Left վերականգնել ձախից

Wrap Off չվերականգնել

Wrap On վերականգնել

Wrap Optimal վերականգնել օպտիմալությունը

Wrap Right վերականգնել աջից

Wrap Through վերականգնել ինչ-որ բանի միջոցով

Wrap Transparent վերականգնել թափանցիկությունը

Write Error գրանցման սխալ

Write Notes կատարել նշումներ

Writing configuration files գրելու ուրվագծային ֆայլ

Wrong check amount սխալ ստուգման հաշիվ

Wrong parameter սխալ պարամետր

Wrong password սխալ նշանաբառ

Wrong Password! սխալ նշանաբառ

Wrong table formula սխալ աղյուսակի բանաձև

WWW document www փաստաթուղթ
 • XX Axis x առանցք

X axis x առանցք

X Axis Title x առանցքի անվանումը

X axis title x առանցքի անվանունը

X Coordinate x առանցքի կոորդինատ

X Offset x առանցքի շառավիղ

X Position x առանցքի դիրքը

X Tile x առանցքի անծածկ դիրք

XMailer x առանցքի առաքող

XML-iCalendar-File չափանշման ընդլայնվող(xml լեզու) լեզու-ցուցակագրում-ֆայլ

XNews Reader x առանցքի նորութունների ընթերցող

XPriority x առանցքի հերթականությունը

Xref խաչաձև մեջբերումների աղյուսակ

XWindows x առանցքի պատուհաններ

XY Chart xy առանցքների դիագրամ

XYZ Chart xyz առանցքների դիագրամ • YY axis y առանցք

Y Axis y առանցք

Y Axis Title y առանցքի անվանումը

Y axis title y առանցքի անվանումը

Y Coordinate y առանցքի կոորդինատ

Y main grid y առանցքի հիմնական ցանց

Y minor grid y առանցքի երկրորդական ցանց

Y Offset y առանցքի շառավիղը

Y Position y առանցքի դիրքը

Y Tile y առանցքի անծածկ դիրք

Year տարի

YEAR տարի

Year (two digits) տարի (երկու թվանշաններ )

Year of publication հրատարակման տարեթիվը

Year Overview տարեկան վերանայում

Years տարիներ

Yellow դեղին

Yes այո • ZZ Axis z առանցք

Z axis z առանցք

Z Axis Title z առանցքի անվանումը

Z axis title z առանցքի անվանումը

Z main grid z առանցքի հիմնական ցանց

Z minor grid z առանցքի երկրորդական ցանց

Zero Values զրոյական արժեքներ

Zero values զրոյական արժեքներ

Zip (Postal) code/City փոստային ինդեքս/քաղաք

Zip code փոստային ինդեքս

ZIP file արխիվային ֆայլ

Zip/City փոստային ինդեքս/քաղաք

Zoom մասշտաբի փոփոխություն

Zoom 100% 100%մասշտաբի փոփոխություն

Zoom in փոփոխել

Zoom In փոփոխել

Zoom Next հաջորդ փոփոխությունը

Zoom out սեղմել, փոփոխել

Zoom Out սեղմել, փոփոխել

Zoom Page էջի մասշտաբի փոփոխություն

Zoom Page Width փոփոխել էջի լայնությունը

Zoom Previous նախորդ փոփոխությունը

Zoom to փոփոխել մասշտաբը

ZTEST z-երի առանցքի ստուգում