Sunday, December 23, 2012

Երբ №14...Երբ գիտնականները վիճում էին, թե ինչ է սերը՝ 
- Սերը հիվանդություն է, որ անկողին է պառկեցնում-ասաց մեկը: 
-Ինչ հիվանդություն, եթե ոչ մեկը չի ցանկանում բուժվել- պատասխանեց երկրորդը- ոչ, սերը արվեստ է: 
- Ինչ արվեստ, եթե ցանկացած մարդ կարող է զբաղվել-ոչ, սերը գիտություն է: 
- Ինչ գիտություն-հակաճառեց պրոֆեսորը - եթե ուսանողը կարող է, իսկ ես `ոչ: Բաժին՝ITզավեշտ

No comments:

Post a Comment